Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig)

Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn går over fem år, og gir deg en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner.

De siste to årene fordyper du deg innenfor én av våre ti masterstudieretninger. Du gjør valg av masterstudieretning i vårsemesteret 2. studieår.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som får opptak studieåret 2023/24. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Det er begrenset antall plasser på de ulike masterstudieretningene. Ved flere søkere enn antall plasser, vil det bli foretatt en rangering basert på dine karakterer fra de tre første semestrene i grunnskolelærerutdanningen. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Enkelte emner i 3. studieår og de fleste emner i 4. og 5. studieår har forkunnskapskrav. Dette er beskrevet i emnebeskrivelsen. 

Utdanningen er satt sammen av følgende elementer:

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Studiets oppbygning glu1-7

Dette er et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanning trinn 1–7. Emnene er fordelt på 1., 2. og 4. studieår. Emnebeskrivelser finner du i årsoversikten nedenfor.

Dette er et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanning trinn 1–7. Emnene er fordelt på 1. og 2. studieår. Emnebeskrivelser finner du i årsoversikten nedenfor.

Dette er et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanning trinn 1–7. Emnene er fordelt på 1. og 2. studieår. Emnebeskrivelser finner du i årsoversikten nedenfor.

Du kan velge blant disse fagene som fag A:

 • KRLE
 • Engelsk
 • Kunst og håndverk
 • Musikk
 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Fag A er fordelt på 1. og 2. studieår. Du tar valget i høstsemesteret 1. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard etter studiestart. Ved flere søkere til et fag enn antall plasser, vil det bli foretatt en rangering. Rangeringsregler: Ved valg av fag A rangeres søkerne på grunnlag av konkurransepoengsummen ved opptaket til studieprogrammet. 50 % av plassene på et fag vil gå til studenter i førstegangsvitnemålskvoten og 50 % av plassene vil gå til studenter i ordinær kvote. Hvis ikke alle plassene i en kvote blir fylt opp, kan resten av plassene overføres til den andre kvoten. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Du kan velge blant disse fagene som fag B:

 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Spesialpedagogikk
 • Sosialpedagogikk
 • Tegnspråk (tilbys ved Institutt for språk og litteratur, NTNU campus Dragvoll)
 • Mat og helse (tilbys ved Nord universitet campus Levanger)

Fag B er lagt til høsten 3. studieår. Du tar valget i vårsemesteret 2. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard. Ved flere søkere til et fag enn antall plasser, vil det bli foretatt en rangering. Rangeringsregler: Ved valg av fag B rangeres søkerne på grunnlag av karakterer fra de tre første semestrene i grunnskolelærerutdanningen. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Du velger fordypning våren 2. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard. Fordypningsfaget er nye 30 studiepoeng i et fag du har fra før. Du skal ha fordypning våren 3. studieår.

Dersom det er flere søkere enn antall plasser i fagene må det foretas en rangering. Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer fra de tre første semestrene. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Masterstudieretninger:

Du tar valget i vårsemesteret 2. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard.

Praksis i grunnskolens trinn 1-7 er fordelt slik:

 • 5 dager observasjonspraksis
 • 110 dager praksis

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Som student ved grunnskolelærerutdanningen kan du søke om å ta deler av praksisen din i utlandet.

Les mer om praksis i grunnskolelærerutdanningen

Fritak for vurdering i sidemål

Fritak for vurdering i sidemål

Du kan søke om fritak for vurdering i sidemål, dersom du hadde fritak for dette i videregående opplæring. Dette gjelder også studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. 

Denne muligheten for fritak gjelder kun studenter ved

 • grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, og  
 • studenter ved grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk. 

Studenter som går grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og som får innvilget fritak, skal ha 30 studiepoeng i norsk (norsk 1), men kan ikke velge fordypning i norsk (norsk 2). 

Studenter ved grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med norsk skal ha undervisning og vurdering i begge målformer, og kan dermed ikke søke om eller få fritak for vurdering i sidemål.  

Fritaket hjemles i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. 

Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU1101 Norsk 1 (1-7), emne 1: Språk og tekst 1 15
MGLU1113 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (1-7) 7,5
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen 7,5
MGLU1120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 1. studieår 0

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU1103 Matematikk 1 (1-7), emne 1 15
  Fag A 1. studieår* 15
MGLU1120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 1. studieår 0

*Du skal ha minimum 30 studiepoeng i fag A. Du vil få mulighet til å velge fordypning i fag A på våren 3. studieår, forutsatt at du får plass på emnet. Fordypning (60 studiepoeng) er et krav for å kunne velge faget som studieretningsfag/masterfag. Faget du velger fordypning i på våren 3. studieår, skal du skrive FOU-oppgave i.

Som Fag A kan du velge mellom følgende emner:

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fag A 2. studieår* 15
MGLU2103 Matematikk 1 (1-7) emne 2 (7,5 av 15 studiepoeng) Eksamen høst og vår
MGLU2112 Pedagogikk og elevkunnskap 2 (1-7) (7,5 av 15 studiepoeng) Eksamen vår
MGLU2120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 2. studieår 0

* Fag A 2. studieår bygger videre på valget du gjorde i 1. studieår:


Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU2101 Norsk 1 (1-7) emne 2: Språk og tekst 2 15
MGLU2103 Matematikk 1 (1-7) emne 2 15
MGLU2112 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (1-7) emne 2 15
MGLU2120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 2. studieår 0

I fjerde semester skal du velge hvilket fag som skal være ditt studieretningsfag/masterfag. Du må ha fordypning (60 studiepoeng) i faget for å kunne velge det som studieretningsfag/masterfag. Dersom du ønsker sosialpedagogikk eller spesialpedagogikk som ditt studieretningsfag/masterfag, må du ha valgt faget som fag B i høstsemesteret 3. studieår.

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fag B* 3. studieår 30

*Du skal ha minimum 30 studiepoeng i fag B. Dersom du velger et undervisningsfag, vil du få mulighet til å velge fordypning i faget i vårsemesteret 3. studieår, forutsatt at du får plass på emnet. Fordypning (60 studiepoeng) er et krav for å kunne velge faget som masterstudieretning. Du har også mulighet til å velge blant de skolerelevante fagene sosialpedagogikk og sosialpedagogikk. Dersom du vil velge sosialpedagogikk eller spesialpedagogikk som masterstudieretning, må du ha dette som fag B. 

Du kan velge følgende fag som fag B:

Undervisningsfag:

Skolerelevante fag:


Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fordypningsvalg* 30
MGLU3120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 3. studieår 0

*I sjette semester skal du velge hvilket fag du skal ha fordypning (60 studiepoeng) i. Du kan velge å fordype deg i norsk, matematikk, ditt fag A eller ditt fag B, dersom fag B er et undervisningsfag. Fordypning er en forutsetning for å kunne velge faget som studieretningsfag/masterfag. Du skal skrive FOU-oppgave i faget du velger å fordype deg i. 

Du kan velge følgende fag:

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4114 Pedagogikk og elevkunnskap 3 (1-7) 15
  Masteremne* 4. studieår 15
MGLU5122 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1–7) 4. og 5. studieår 0

* Masteremne 4. studieår (høst)

**MGLU5236 Hovedinstrument går over tre semester. Du tar eksamen i niende semester.


Åttende semester (vår) – studieretning matematikk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4115 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7) 15
MGLU4104 Perspektiver på tallbegrepet (1-7)
 
15
Åttende semester (vår) – studieretning norsk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4115 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7) 15
MGLU4101  Literacy: Skriving, lesing og muntlighet (1-7) 15
Åttende semester (vår) – andre studieretninger
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4115 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7) 15
  Masteremne* 4. studieår 15

 *Som masteremne kan du velge mellom emner tilbudt som Fag A, Norsk eller Matematikk. Du kan velge følgende emner:

**MGLU5236 Hovedinstrument går over tre semester. Du tar eksamen i niende semester.

Niende semester (høst) – studieretning matematikk

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5203 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1-7 (matematikk) 15
MGLU5103 Utvalgte fordypningstemaer i matematikkdidaktikk (1-7) 15
MGLU5204 Masteroppgave i matematikkdidaktikk innlevering vår
MGLU5120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 5. studieår 0
Niende semester (høst) – studieretning norsk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5201 Vitenskapsteori og metode 1-7 (norskdidaktikk) 15
MGLU5101 Språk og litteratur i norskfaget (1-7) 15
MGLU5122 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 4. og 5. studieår 0

 

Niende semester (høst) – andre studieretninger
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Vitenskapsteori og forskningsmetode* 15
  Masteremne 5. studieår** 15
MGLU5120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 5. studieår 0

* Valgemner i vitenskapsteori og forskningsmetode

** Valgemner i 5. studieår

***MGLU5236 Hovedinstrument går over tre semester. Du tar eksamen i niende semester.


Tiende semester (vår) – studieretning matematikk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5204 Masteroppgave i matematikkdidaktikk 30

 

Tiende semester (vår) – studieretning norsk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5202 Masteroppgave i norskdidaktikk 30

 

Tiende semester (vår) – andre studieretninger
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Masteroppgave* 30

* Masteroppgave

Forhåndsgodkjenning og innpassing

Åpne emner

Åpne emner

Åpne emner kan tas som alternativ til fag B (skolerelevante fag) eller som et tillegg til din lærerutdanning. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som lærerstudent og fremtidig lærer.

Les mer om åpne emner

Skrive masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning

Skrive masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning

Her finner du viktig informasjon knyttet til arbeidet ditt med masteroppgaven, rammer og retningslinjer for veiledning og levering av masteroppgaven. Vi forventer at du setter deg inn i informasjonen under snarest mulig og i god tid før du skal levere masteroppgaven din. 

Tidligere masteroppgaver

I NTNU Open kan du finne noen av masteroppgavene som tidligere studenter har skrevet.

Tidligere masteroppgaver

Masteroppgave ved MGLU

Som masterstudent ved Institutt for lærerutdanning kan du søke om lesesalsplass på campus Kalvskinnet.

Søknadsfrister:

NB: Du må søke på nytt hvert semester.

 • Høstsemesteret: 25. august
 • Vårsemesteret: 25. januar

Mer informasjon og søknadsskjema

Som masterstudent skal du undertegne en masteravtale så snart du har fått tildelt veileder for masteroppgaven. Avtalen er en retningsgivende samarbeidsavtale mellom deg som student, veileder og instituttet og omhandler både dine rettigheter og dine plikter som masterstudent.

Masteravtale ved NTNU

For teknisk hjelp med masteravtalen kontakt digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Veiledning inngår som en del av masterstudiet. Tildeling av veileder skjer i fagseksjonen i god tid før oppstart av siste semester i masterløpet. Veiledning kan gis individuelt og i grupper (og eventuelt i kombinasjon). Som masterstudent er det ditt eget ansvar å avtale veiledningstid. Det forventes at studenten leverer veiledningsgrunnlag i forkant av veiledningen.

Veileder får 35 timeverk for oppgaver på 30 studiepoeng. Ved samskriving/samarbeid gis 70 timer per oppgave på 30 studiepoeng. Disse timene omfatter veileders lese- og responsarbeid, samt alle møter/samtaler (inkludert gruppeveiledning og en-til-en-veiledning) og digital kontakt (e-post og andre meldinger) mellom student og veileder. 

Veiledningstiden gjelder for perioden fra du fikk tildelt veileder til ordinær innleveringsfrist for masteroppgaver for studenter på ditt kull. Veiledningstimer kan ikke forflyttes til neste semester.

I sjeldne tilfeller fungerer ikke samarbeidet mellom veileder og masterstudent. Dersom du opplever at det er vanskelig å samarbeide med din veileder: ta kontakt med studieveileder på studier@ilu.ntnu.no.

Arkivering og publisering

Alle masteroppgaver som leveres gjennom bruk av oppgavesettene for masteroppgaver i Inspera Assessment vil kunne publiseres automatisk i NTNUs institusjonelle arkiv, NTNU Open. Dette vil skje når sensuren er endelig for den enkelte oppgave. Når du leverer oppgaven i Inspera velger du hvorvidt du ønsker å publisere, samt om det er behov for utsatt publisering (båndlegging).

Opphavsrett

Studenten eier sitt eget åndsverk, og er derfor den som avgjør hvorvidt oppgaven skal publiseres. Der to studenter samarbeider om oppgaven, kan oppgaven bare publiseres dersom begge kandidatene samtykker til publisering. 

Mer informasjon om opphavsrett og publisering av masteroppgaver ved NTNU.
 

Skrive og levere masteroppgave MGLU

Skrive og levere masteroppgave - grunnskolelærerutdanningen


Skrive og levere masteroppgave MGLU

I løpet av det 5. studieåret skal studentene ved Master i grunnskolelærerutdanning levere en masteroppgave på 30 studiepoeng. Rammene for arbeidet er satt i studieplanene for grunnskolelærerutdanningene ved NTNU, som igjen bygger på de nasjonale rammeplanene for Grunnskolelærerutdanning for 1–7 og 5–10, samt de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningene. 

Masteroppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert arbeid. Arbeidet med oppgaven bygger på tidligere studier i masterfaget og vitenskapsteori, metodelære og forskningsetikk. 

De fagspesifikke emneplanene kan ha emnespesifikke retningslinjer og veiledningsdokumenter innenfor rammen av masteremnet. Emneplanen i masterfaget vil gi mer detaljerte beskrivelser av forventet læringsutbytte, arbeidsformer og arbeidskrav.

Mer informasjon om skrive, utforme og levere masteroppgave ved NTNU finner du her.

Form på oppgaven

Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Fagspesifikke retningslinjer kan gi nærmere bestemmelser og krav til forskningsdesign, utforming og mal for innholdsdisposisjon eller strukturering av oppgavens innhold. 

Språk

Oppgaven skrives på norsk, ett av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk, dersom ikke annet er spesifisert i emnebeskrivelsen. 

Oppgaven skal skrives i samsvar med de krav som stilles til akademisk skriving generelt. 
 

Masteroppgaven skal være profesjonsretta og praksisorientert, som vil si at den skal være relevant og aktuell for norsk skole.

Masteroppgave i undervisningsfag

Masteroppgave i undervisningsfag skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk og kan i tillegg omfatte element fra pedagogikk og spesialpedagogikk. 

Masteroppgave i spesialpedagogikk og sosialpedagogikk

Masteroppgaven i en av de to masterretningene i pedagogikk må knyttes til spesialpedagogisk eller sosialpedagogisk arbeid, problemstillinger eller dilemmaer i skolen. Dette kan være orientert mot arbeid i klasserommet og kan knyttes til undervisning og læring i fag.

Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Fellesoppgaver vil ha større omfang enn øvrige masteroppgaver. Dersom oppgaven leveres som fellesarbeid, skal det vedlegges et samskrivingsdokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. 

Når masteroppgaven leveres som et fellesarbeid, gis det normalt en felles karakter på oppgaven. I sjeldne tilfeller kan det likevel være aktuelt å vurdere kandidatene ulikt.

Samarbeidsavtale ved samskriving

Skal du skrive og levere masteroppgave i samarbeid med annen medstudent, må dere begge signere og levere en samarbeidsavtale, i tillegg til masteravtalen.

Merk at hver student leverer hver sin masteravtale, men dere skal kun levere en signert samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen skal bidra til å sikre et godt samarbeid mellom dere studentene, samt gjøre partene oppmerksomme på deres plikter og rettigheter ved samskriving. Veileder(ene) skal også signere den samme samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtale (PDF)

Ferdigutfylt avtale sendes til postmottak@ntnu.no

Masteroppgaver publiseres elektronisk og derfor er det ønskelig å gjøre lesbarheten på skjerm best mulig. Standard ved NTNU er:

 • skrifttype Verdana
 • 10 punkt
 • 1,15 linjeavstand

Om ikke annet er oppgitt i fagseksjonen er det valgfritt å benytte malen.

Omfang

Omfang på oppgaven vil normalt være på 17 000–25 000 ord, og ved samskriving 20 000–28 000 ord. I oppgaver med en praktisk komponent skal omfanget på den skriftlige delen normalt være 8 500–12 500 ord. Ved samskriving 10 000–14 000 ord. Forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller og vedlegg er ikke inkludert i omfanget av antall ord, og kommer i tillegg.

Oppgaven skal inneholde:

 • standard forside for masteroppgave GLU
 • sammendrag på norsk (eller skandinavisk språk) og engelsk
 • innholdsfortegnelse (med samsvarende sidetall)
 • kilde-/litteraturliste basert på én og samme referansestil
 • liste over eventuelle figurer og/eller tabeller

Kildebruk og referanseteknikk

Regler for kildebruk og referanseteknikker bestemmes innenfor rammen av de ulike masterfagene i den gjeldende emnebeskrivelsen og eventuelle emnespesifikke retningslinjer eller veiledningsdokumenter.

Elementer i oppgaver

Oppgaven vil normalt inneholde følgende elementer:

 • redegjørelse for tema og problemstilling med refleksjon over profesjonsretting og relevans for skolen
 • forskningsfelt/faglig bakgrunn
 • forskningsdesign og metode
 • teori og materiale (der det er aktuelt)
 • forskningsetiske overveielser
   

Forskningsetiske kunnskaper og kompetanse er et integrert mål i studieprogrammenes FoU-opplæring. Studentens håndtering av dette skal inngå som del av grunnlaget for vurderingen av oppgaven. 

I arbeidet med oppgaven har veileder et ansvar for å godkjenne planene og sikre at forskningsetiske hensyn er ivaretatt, men studenten har også et selvstendig ansvar for å følge gjeldende forskningsetiske lover, forskrifter og retningslinjer og gjennomføre sitt arbeid i samsvar med disse. 

Hensynet til vitenskapelig redelighet, etterrettelighet og gjennomsiktighet i arbeidet ivaretas gjennom de krav som stilles til kildebruk og referanseteknikker innenfor rammen av de ulike masterfagenes emneplaner og eventuelle emnespesifikke retningslinjer og veiledningsdokumenter. Studenten har et selvstendig ansvar for å orientere seg om og etterfølge disse. Kravene til personvern står sentralt i forskningsetikken. Studenten har et selvstendig ansvar for å orientere seg om og følge gjeldende regelverk knyttet til personvern, men vil få hjelp av veileder til dette. 

Mer informasjon om NTNUs retningslinjer om personvern.

Innleveringsfrist for masteroppgaven: 25. mai. Eller nærmeste påfølgende hverdag dersom 25. mai er helg- eller helligdag.

1 Ferdigstilling

Før oppgaven leveres skal den ferdigstilles: her henter du ut forside og omslag, og sjekker formatering.

NB: Instituttet skal ikke ha trykt versjon av masteroppgaven og betaler derfor ikke for trykking. Du kan på egen regning bestille trykt versjon når du ferdigstiller oppgaven.

2 Digital levering

Oppgaven leveres i Inspera Assessment.

Lever oppgaven din

Merk at både ferdigstillelsen og innleveringen i Inspera kan ta litt tid, så sett av minst et par timer til dette før innleveringsfristen.

Ved innlevering skal du legge inn tittel på oppgaven og sammendrag, på både norsk og engelsk. Du skal også ta stilling til publisering og grad av offentliggjøring. NTNU ønsker mest mulig offentliggjøring og har plikt til å oppbevare alle innleverte oppgaver digitalt.

Oppgavene vil sjekkes for plagiat.

Utsatt levering av masteroppgaven

Uforutsette ting kan føre til at du ikke klarer å levere masteroppgaven på normert tid.

Du kan da trekke deg fra eksamen i din studentweb, og melde deg opp til levering i neste semester.

Send beskjed til veileder og eksamensadministrasjonen på eksamen@ilu.ntnu.no om at du har utsatt leveringen. Du har ikke rett på flere veiledningstimer.  

OBS! Husk å trekke deg før trekkfristen, to uker før leveringsdato.  

Utsettelse på levering av masteroppgaven

Ved akutt sykdom rett før levering, kan du søke om å få en utsettelse på inntil 2 uker.

Av personvernhensyn må dokumentasjon (legeattest) leveres på papir.

Send selve søknaden per e-post: Søknaden adresseres til Eksamensadministrasjonen ILU per e-post: eksamen@ilu.ntnu.no

Lever eller send dokumentasjonen i papirformat: Dokumentasjonen må enten leveres i postkassa i Akrinn eller sendes per brevpost. 

Slik leverer du i postkassa: Dokumentasjonen legges i postkassa i gangen ved branntavlen utenfor toalettene i førsteetasje, Akrinn - se plassering av postkassa i Mazemap: https://link.mazemap.com/IYNZFz9B 

Slik sender du inn per brevpost: Send dokumentasjonen til Institutt for lærerutdanning, v/ Eksamensadministrasjonen, NTNU, 7491 Trondheim

Oppgaven vurderes av en kommisjon bestående av minimum to sensorer, der minst en er ekstern. Kommisjonen skal i fellesskap komme frem til enighet om karakteren på en gradert skala A-F, der F er ikke bestått. Jfr. studieforskriften skal sensur foreligge innen 3 måneder etter fristen for innlevering. Sensur kunngjøres i Studentweb.

Når masteroppgaven leveres som et fellesarbeid, gis det normalt en felles karakter på oppgaven. I sjeldne tilfeller kan det likevel være aktuelt å vurdere kandidatene ulikt.

Vurderingskriterier

Arbeidet skal først og fremst vurderes ut fra det faglige innholdet, både når det gjelder omfang og faglig dybde. Oppgaven blir vurdert på skalaen A-F, jf. Universitets og høyskolerådets generelle karakterbeskrivelser.

NTNUs generelle karakterbeskrivelser

Mer spesifikke vurderingskriterier er gitt i emnebeskrivelsene for de enkelte masteroppgaveemnene.

Fusk og plagiat

For regler og reaksjoner ved fusk og plagiat vises det til Lov om universiteter og høgskoler § 4-7 og § 4-8, samt NTNUs egne retningslinjer for plagiatkontroll og plagiat og fusk ved oppgaver, eksamener og prøver: 

Begrunnelse og klage

De samme retningslinjene og fristene for levering av eventuelt krav om begrunnelse og/eller klage på karakter gjelder for masteroppgaven som for andre emner ved NTNU (jfr. Lov om universiteter og høgskoler § 5-2 og § 5-3).

Stryk og gjentak

Dersom du stryker på masteroppgaven, kan du levere masteroppgaven på nytt én gang.

Oppgaven skal i så fall gjennomgå en vesentlig endring. Vesentlig endring innebærer for eksempel nye problemstillinger, nytt empirisk materiale, en radikalt endret analyse og tolkning, eller annet. Vi anbefaler at du diskuterer dette med din veileder eller en annen fagperson.  
 
Kontakt eksamensadministrasjonen ILU på eksamen@ilu.ntnu.no før du melder deg opp til eksamen for å bli formidlet videre til fagseksjonen, eller hvis du har andre spørsmål om gjentak.


 

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)

Du trengs i skolen - velg grunnskolelærerutdanning ved NTNU

Du trengs i skolen - velg grunnskolelærerutdanning ved NTNU