course-details-portlet

MGLU4110 - Regionsstudie (Norden og UK/Irland) og sammenlignende perspektiver på samfunnsfag (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kritiske perspektiver på sosial ulikhet, sosial samhandling, familie og likestilling, toleranse og kulturelt mangfold i komparativt perspektiv, med blikket rettet mot de nordiske landene og United Kingdom/Irland. Videre studeres grunnskolens ulike samfunnsfag for 1-7 i disse regionene i komparativt perspektiv, med blikk for ulikhet i læreplaner og andre styringsinstrumenter, faginnhold, lærebøker og andre læringsressurser, utviklingslinjer og pågående utviklingsarbeider og samfunnsfagdidaktiske orienteringer og tenkning. I tilfellet Norden tematiseres også fremveksten av de nordiske statene og komparative perspektiver på de politiske systemene i nyere tid, og nyere økonomiske utviklingslinjer. I tilfellet UK/Irland tematiseres sosio-økonomisk ulikhet, etnisk variasjon, samt lokaldemokrati og forvaltning sammenlignet med norske forhold. Emnet inneholder også et feltkurs til et av de andre nordiske landene eller til UK eller Irland, med program tilpasset emnets innhold.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har avansert kunnskap om utvalgte tematikker innenfor sosio-demografisk ulikhet, sosial samhandling, familie og likestilling og kulturelt mangfold i Norden og UK/Irland
 • har inngående kunnskap om utvalgte temaer innenfor lokaldemokrati og forvaltning i UK/Irland
 • har inngåande kunnskap om regional sammenligning og teorier om regional utvikling og regionale forskjeller
 • har inngående kunnskap om fremveksten av statene i Norden og om nordisk samarbeid i nyere tid
 • har avansert kunnskap om politiske systemer og politiske forhold i de to regionene
 • har inngående kunnskap om noen av de skolefag i de to regionene som tilsvarer eller inngår i det norske samfunnsfaget 1-7, og om utviklingslinjer og pågående utviklingsarbeider i disse

FERDIGHETER

Studenten

 • kan sammenligne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske forhold og utviklingslinjer i regioner
 • kan finne, vurdere, velge ut og tilpasse relevante fagkilder til bruk i skolen
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere sammenlignende undervisning om sosio-demografisk ulikhet
 • kan gjennomføre sammenlignende skolefaganalyser
 • kan planlegge og gjennomføre begynneropplæring om familie og sosial ulikhet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til oppfatninger av rettferdighet og likeverd

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan planlegge ekskursjoner utenfor skolens nærområde
 • kan bruke innsikter fra masterfaget til å bidra i utviklingsarbeider sammen med andre faglærere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, utenlandsfeltkurs 5-10 dager, seminar med studentpresentasjonar, øvingar/studentoppgåver. Selvstendig arbeid og arbeid i grupper. Det organiseres 5-10 dagers feltkurs i United Kingdom og/eller Irland, med programposter som er relevante for faginnholdet i emnet. Miniforelesninger og øvelser blir også gjennomført under feltkurset. Studentene er medansvarlige for utformingen av dette feltkurset. Studieturen finansieres av studentene selv. Studieturen er ikke obligatorisk. Dersom noen ikke kan delta, gis det kompenserende oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Deltagelse i introduksjonsøkt
 • En individuell seminarpresentasjon
 • Deltagelse på utenlandsfeltkurs eller godkjent kompensatorisk arbeid
 • Kort presentasjon i forbindelse med et av programpunktene i feltkurset eller ansvar for organisering/avtaler av/for et programpunkt på feltkurset. Arbeidskravet oppfylles individuelt. Studenter som ikke deltar på feltkurset får tildelt relevant kompensatorisk arbeidsoppgave.
 • Individuell feltkursrapport etter retningslinjer kunngjort ved semesterstart. Studenter som ikke deltar på feltkurs får kompensatorisk innleveringsoppgave knyttet til feltkursets faglige innhold.
 • Lese- og øvingslogg utarbeidet i gruppe etter spesifikasjoner kunngjort ved semesterstart.

Vurdering: Muntlig eksamen ca. 30 minutter, der deler av eksamen kan ta utgangspunkt i deler av lese- og øvingsloggen som studenten er medansvarlig for. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Samfunnsfag 1 (30 sp) og gjennomført Samfunnsfag 2 (30 sp) for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU