MGLU4110 - Regionsstudie (Norden og UK/Irland) og sammenlignende perspektiver på samfunnsfag (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kritiske perspektiver på sosial ulikhet, sosial samhandling, familie og likestilling, toleranse og kulturelt mangfold i komparativt perspektiv, med blikket rettet mot de nordiske landene og United Kingdom/Irland. Videre studeres grunnskolens ulike samfunnsfag for 1-7 i disse regionene i komparativt perspektiv, med blikk for ulikhet i læreplaner og andre styringsinstrumenter, faginnhold, lærebøker og andre læringsressurser, utviklingslinjer og pågående utviklingsarbeider og samfunnsfagdidaktiske orienteringer og tenkning.

I tilfellet Norden tematiseres også fremveksten av de nordiske statene og komparative perspektiver på de politiske systemene i nyere tid, og nyere økonomiske utviklingslinjer.

I tilfellet UK/Irland tematiseres sosio-økonomisk ulikhet, etnisk variasjon, samt lokaldemokrati og forvaltning sammenlignet med norske forhold.

Emnet inneholder også et feltkurs til et av de andre nordiske landene eller til UK eller Irland, med program tilpasset emnets innhold.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten:
• har avansert kunnskap om utvalgte tematikker innenfor sosio-demografisk ulikhet, sosial samhandling, familie og likestilling og kulturelt mangfold i Norden og UK/Irland.
• har inngående kunnskap om utvalgte temaer innenfor lokaldemokrati og forvaltning i UK/Irland.
• har inngåande kunnskap om regional sammenligning og teorier om regional utvikling og regionale forskjeller.
• har inngående kunnskap om fremveksten av statene i Norden og om nordisk samarbeid i nyere tid.
• har avansert kunnskap om politiske systemer og politiske forhold i de to regionene.
• har inngående kunnskap om noen av de skolefag i de to regionene som tilsvarer eller inngår i det norske samfunnsfaget 1-7, og om utviklingslinjer og pågående utviklingsarbeider i disse.

FERDIGHETER
Kandidaten:
• kan sammenligne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske forhold og utviklingslinjer i regioner.
• kan finne, vurdere, velge ut og tilpasse relevante fagkilder til bruk i skolen.
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere sammenlignende undervisning om sosio-demografisk ulikhet.
• kan gjennomføre sammenlignende skolefaganalyser.
• kan planlegge og gjennomføre begynneropplæring om familie og sosial ulikhet
• kan analysere og forholde seg kritisk til oppfatninger av rettferdighet og likeverd

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
• kan planlegge ekskursjoner utenfor skolens nærområde
• kan bruke innsikter fra masterfaget til å bidra i utviklingsarbeider sammen med andre faglærere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, utenlandsfeltkurs 5-10 dager , seminar med studentpresentasjonar, øvingar/studentoppgåver. Selvstendig arbeid og arbeid i grupper.

Det organiseres 5-10 dagers feltkurs i United Kingdom og/eller Irland, med programposter som er relevante for faginnholdet i emnet. Miniforelesninger og øvelser blir også gjennomført under feltkurset. Studentene er medansvarlige for utformingen av dette feltkurset.

Studieturen finansieres av studentene selv. Dersom noen ikke kan delta, gis det kompenserende oppgaver.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått samfunnsfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studierettskrav:
Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i samfunnsfag.

Emnet er også obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, dersom studenten har 60 studiepoeng i samfunnsfag.

Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
• Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i samfunnsfag, master i spesialpedagogikk eller master i profesjonspedagogikk
• Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning: Maksimalt 35 studenter.

Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.