course-details-portlet

MGLU5227 - Masteroppgave i spesialpedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten skal planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans til det spesialpedagogiske fagområdet. Arbeidet med masteroppgaven tar utgangspunkt i en prosjektplan som studenten utarbeidet og fått godkjent på forhånd i 9. semester. Studenten kan selv velge om forskningsarbeidet skal omfatte empiri eller kun være teoretisk forankret. Masteroppgaven er forskningsrapporten hvor studenten dokumenterer arbeidet og presenterer sine forskningsfunn. Gjennom masteroppgaven skal studenten, med bakgrunn i valgt forskningsspørsmål, vise innsikt i aktuell forskning, teorier og forskningsmetoder. Masteroppgaven skrives under veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset fagområde i spesialpedagogikk
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen, fra planlegging, via gjennomføring og til dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan under veiledning kunne utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan sette seg inn i forskningslitteratur og teori som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i spesialpedagogikk
 • kan bruke relevante forskningsmetoder for å kunne gjennomføre forskning på en selvstendig måte
 • kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet
 • kan kritisk vurdere ulike forskningsarbeid og deres gyldighet og relevans
 • kan anvende innsikt fra et valgt, spesialisert fagområde med relevans til spesialpedagogikken, og bidra til utvikling av spesialpedagogisk praksis i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid under veiledning i grupper og/eller individuelt.

Mer om vurdering

Skriftlig masteroppgave. Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil normalt innebære individuell vurdering av kandidatene.

Karakterskala: A-F

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått PEL 1, 2, 3 og 4, «Innføring i spesialpedagogikk» (30 sp), FoU-oppgave, «Spesialpedagogiske muligheter og utfordringer innenfor lesing, skriving og matematikk» (15 sp) eller «Spesialpedagogikk med vekt på sosiale og emosjonelle utfordringer» (15 sp) og «Vitenskapsteori og metode» (15 sp) før arbeidet med masteroppgaven kan påbegynnes. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU