course-details-portlet

MGLU5227 - Masteroppgave i spesialpedagogikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Studenten skal planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans til det spesialpedagogiske fagområdet. Arbeidet med masteroppgaven tar utgangspunkt i en prosjektplan som studenten utarbeidet i det obligatoriske prosjektforberedende seminaret i emnet «Vitenskapsteori og forskningsmetode». Studenten kan selv velge om forskningsarbeidet skal omfatte empiri eller bare teori. Masteroppgaven er forskningsrapporten hvor studenten dokumenterer arbeidet og presenterer sine forskningsfunn. Gjennom masteroppgaven skal studenten, med bakgrunn i valgt forskningsspørsmål, vise innsikt i aktuell forskning, teorier og forskningsmetoder. Masteroppgaven skrives under veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset fagområde i spesialpedagogikk
- har inngående kunnskap om forskningsprosessen, fra planlegging, via gjennomføring og til dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid

Ferdigheter
Studenten
- skal under veiledning kunne utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- skal kunne sette seg inn i forskningslitteratur og teori som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i spesialpedagogikk
- skal kunne bruke relevante metoder for spesialpedagogisk forskning på en selvstendig måte
- skal kunne finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder

Generell kompetanse
Studenten
- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet
- kan kritisk vurdere ulike forskningsarbeid og deres gyldighet og relevans
- kan anvende innsikt fra et valgt, spesialisert fagområde med relevans til spesialpedagogikken, og bidra til utvikling av spesialpedagogisk praksis i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid under veiledning, individuelt og/eller i gruppe.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått PEL 2, 3 og 4, samt «Innføring i spesialpedagogikk» (30 sp), «Spesialpedagogiske muligheter og utfordringer innenfor lesing, skriving og matematikk» (15 sp) eller «Spesialpedagogikk med vekt på sosiale og emosjonelle utfordringer» (15 sp) og «Vitenskapsteori og forskningsmetode» (15 sp) før arbeidet med masteroppgaven kan påbegynnes. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU