MGLU5227 - Masteroppgave i spesialpedagogikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Studenten skal planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans til det spesialpedagogiske fagområdet. Arbeidet med masteroppgaven tar utgangspunkt i en prosjektplan som studenten utarbeidet i det obligatoriske prosjektforberedende seminaret i emnet Profesjonsrettet forskningsmetode i det spesialpedagogiske feltet. Studenten kan selv velge om forskningsarbeidet skal omfatte empiri eller bare teori. Masteroppgaven er forskningsrapporten der studenten dokumenterer arbeidet og presenterer sine forskningsfunn. Gjennom masteroppgaven skal studenten, med bakgrunn i en valgt problemstilling, vise innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder.

Masteroppgaven skrives under veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset fagområde i spesialpedagogikk
• har inngående kunnskap om forskningsprosessen, fra planlegging, via gjennomføring og til dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid

Ferdigheter
Studenten
• skal under veiledning kunne utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
• skal kunne sette seg inn i forskningslitteratur og teori som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i spesialpedagogikk
• skal kunne bruke relevante metoder for spesialpedagogisk forskning på en selvstendig måte
• skal kunne finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder

Generell kompetanse
Studenten
• kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet
• kan kritisk vurdere ulike forskningsarbeid og deres gyldighet og relevans
• kan anvende innsikt fra et valgt, spesialisert fagområde med relevans til spesialpedagogikken, og bidra til utvikling av spesialpedagogisk praksis i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid under veiledning, individuelt og/eller i gruppe.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
- Bestått PEL 1 30 studiepoeng og PEL 2 30 studiepoeng eller tilsvarende
- Bestått spesialpedagogikk 1 30 studiepoeng eller tilsvarende
- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.