MGLU4114 - Pedagogikk og elevkunnskap 2 (1-7) emne 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 1 skal gi studenten inngående forståelse for lærerens og skolens rolle innenfor et komplekst demokratisk og pluralistisk samfunn. Studentene skal i løpet av syklus Pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 1 utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen og på egen praksis i lys av pedagogiske, etiske og vitenskapsteoretiske grunnlagsproblem og forankringer med spesielt fokus på læringsfelleskapet, mobbing og skolens danningsmandat i en inkluderende skole preget av stort mangfold.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har kunnskap om elevens danning i et pluralistisk perspektiv
- har kunnskap om etikk og sentrale profesjonsetiske dilemma
- har kunnskap om ulike perspektiver på demokrati, likeverd og danning og betydningen dette har for den enkelte og for skolens virksomhet i en globalisert verden
- har inngående kunnskap om sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold for en inkluderende skole preget av dialog, toleranse og respekt
- har inngående kunnskap om skolen som inkluderende læringsfellesskap, herunder kunnskap om elevens danning, utvikling av identitet og læringsprosess
- har god kunnskap om vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Ferdigheter
Kandidaten
- kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål forankret i etisk teori
- kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg
- kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag
- kan lede læringsarbeid og samarbeide med elevene om å styrke deres læringsprosess
- kan legge til rette for og vurdere aktivitet og samhandling i klasser og grupper på 1.–7. trinn, og kritisk analysere inkluderings- og ekskluderingsprosesser i skolen
- kan orientere seg i forskning knyttet til sentrale tema innenfor emnet

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan kritisk reflektere over, analysere og kommunisere profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger
- kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i et mangfoldig læringsfellesskap
- kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir
- kan anvende forskningsbasert kunnskap om metakognisjon og selvregulering til å styrke elevens læringsprosess

Læringsformer og aktiviteter

I pedagogikk og elevkunnskap legges det vekt på prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesning, samtaler, individuelle oppgaver, ulike typer arbeid i grupper, seminararbeid og bruk av digitale verktøy. Det vil hele veien bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutvikling og –utøvelse.

Gjennom studiet vil det bli arbeidet med ulike typer skriveoppgaver som case, tankeskriving, loggarbeider, utvikling av undervisningsopplegg sammen med prosessorienterte oppgaver både på gruppe- og individnivå. Skriveprosessene er viktige for egen faglig utvikling og kompetanseheving på vei mot lærerrollen og vil også bli benyttet til å reflektere over egen læring som student og som fremtidig lærer.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en vesentlig arbeids-og læringsform, og det forventes at studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Slike aktiviteter danner også grunnlaget for tilegning av fag og fagets diskurs, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått PEL 1 (30 SP) eller tilsvarende.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.