course-details-portlet

MGLU4114 - Pedagogikk og elevkunnskap 3 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Pedagogikk og elevkunnskap i syklus 2 skal gi studenten inngående forståelse for lærerens og skolens rolle innenfor et komplekst, demokratisk og pluralistisk samfunn. Syklus 2 tematiserer skole og utdanning i et historisk, kulturelt og politisk perspektiv, med målsetning om å forstå skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon. Studenten skal ut ifra et analytisk og kritisk perspektiv kunne arbeide med problemstillinger knyttet til skole, utdanning og egen pedagogisk praksis. Profesjonsetisk refleksjon vektlegges med målsetning om å oppøve kritisk tenkning og selvstendighet i pedagogisk praksis. Sentrale tema i emnet Pedagogikk og elevkunnskap 3 er skolens danningsmandat og elevenes danning, mangfold, identitet og profesjonsetikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om barn og ungdom, og deres identitetsdanning, oppvekst og kultur i samtiden
 • ha inngående kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes trivsels- og læringsprosesser
 • har kunnskap om etisk teori og sentrale profesjonsetiske problemstillinger
 • har inngående forståelse av hvordan ulike tilnærminger til kunnskap, læring og danning kan ha betydning for utdanning og lærerprofesjonalitet
 • har avansert kunnskap om elevenes danning i et pluralistisk samfunn
 • har kunnskap om likeverd og demokrati i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere og handle på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og forpliktelser med hensyn til ivaretagelse av barn og unges rettigheter
 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål forankret i etisk teori
 • kan analysere, reflektere over og diskutere betydningen av sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold i skolen
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å forebygge mobbing og krenkelser gjennom tverrfaglig samarbeid med andre faginstanser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over utfordringer knyttet til og konsekvenser av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i skolen
 • kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om skole og utdanning

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i PEL 3 varierer mellom forelesninger, studentaktive seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Det er lagt inn obligatoriske arbeidskrav hvor studentene skal vise faglig innsikt i emnets temaområder og utvikling av egen læreridentitet. Emnet legger opp til selvstendig arbeid med tekst, både egen skriving og arbeid med emnets litteratur. Undervisningen rettes mot at studenten skal formulere, drøfte og kommunisere om pedagogiske problemstillinger innenfor emnets tematikk. Det vil bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. Emnet vil trekke inn samfunns- og dagsaktuelle saker knyttet til utdanning og skole.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • to skriftlige innleveringer
 • en muntlig presentasjon
 • definerte oppgaver knyttet til seminar.
 • Minimum 75 % oppmøte på seminarer

Samtlige obligatoriske aktiviteter må godkjennes for å få gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått områdeemnet Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonenen, PEL 1 og PEL 2 (30 SP) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU53006 7.5 HØST 2019
LGU13009 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
19.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
07.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU