Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i samfunnsfag

Hender som tegner utendørs. foto

Studieretning master i samfunnsfag

Samfunnsfaget har både samfunnsbyggende og samfunnskritiske ambisjoner. Studier av samfunn skal hjelpe menneskene til å finne fotfeste og å orientere seg i verden, i det nære, i det fjernere og globale, i fortid, i nåtid og i fremtid.

Gjennom å tilegne seg kunnskap og myndiggjøring skal du utvikle din evne til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon, og utvikle verdier og holdninger som mangfoldige og demokratiske samfunn trenger. Gjennom ulike læringsstrategier skal du utvikle en kunnskapsbasert lærerrolle som kan fremme elevenes interesse for faget.

Du skal kunne legge til rette for deltagende og handlings­orientert læring. Du vil tilegne deg kompetanse i å utforske, skape, kommunisere, samhandle og delta og å lede lærings­prosesser som introduserer elevene for samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Du skal også utvikle kompetanse i bruk av ulike typer kilder og forståelse for hva kildekritikk har å si for kritisk tenking.