course-details-portlet

MGLU2103 - Matematikk 1 (1-7) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 67/100 30 minutter HJELPEMIDD
Nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanningen 33/100 4 timer E

Faglig innhold

I emnet arbeides det med sentrale didaktiske og faglige sider ved matematikkundervisning på trinn 1-7, med spesiell vekt på begynneropplæringen. Viktig i emnet er arbeid med ulike aspekt ved tall og tallbehandling inkludert posisjonssystemets sentrale betydning. Utvikling av grunnleggende tallforståelse er sentralt. Kunnskap om additive strukturer knyttes til arbeid av varierte strategier i arbeid med tall og regneoperasjoner. Videre arbeides det med utforskning av sammenhenger mellom tall, og hvordan generalisering av egenskaper ved tall legger til rette for algebraisk tenking. Sentralt i emnet er også arbeid med begrepsutvikling i geometri og måling.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har dybdekunnskap om matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet med spesiell vekt på begynneropplæringen
 • har kunnskap i tidlig algebra og geometri, og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet
 • har kunnskap om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
 • har kunnskap om ulike teorier for læring, og om sammenheng mellom læringssyn og fag- og kunnskapssyn
 • har kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og på ungdomstrinnet og om overgangene fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter medvirker til utviklingen av matematisk kompetanse
 • har kunnskap om relevante forskningsmetoder i matematikkdidaktikk og etikk knyttet til forskning som involverer elever

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 1-7 med spesiell vekt på begynneropplæringen
 • kan legge til rette for tidlig innsats og tilpasse opplæringen til elevens ulike behov
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • kan benytte relevante forskningsmetoder i matematikkdidaktikk på en etisk forsvarlig måte.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har innsikt i matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer som for eksempel forelesning, gjennomgåing av eksempler og oppgaver, verksted- og stasjonsundervisning, eget arbeid med oppgaver og episoder og caser hentet fra praksis, undersøkelsesvirksomhet, presentasjoner for medstudenter og undervisning i praksisfeltet. Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon. Store deler av undervisninga er prosessorientert der en induktiv arbeidsform med stor grad av studentaktivitet er sentral. Noe arbeid vil være individuelt og noe vil være arbeid i grupper med varierende sammensetning. I løpet av studiet vil det bli gitt et visst antall arbeidsoppdrag av ulik karakter som skal resultere i skriftlige innleveringer eller muntlige framføringer. Det vil bli gitt ulike former for veiledning og respons underveis i dette arbeidet, både fra faglærere og medstudenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Inntil 5 obligatoriske arbeidskrav. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurdering: Vurderingsformene for matematikk 1 inneholder en nasjonalt gitt skriftlig skoleeksamen med varighet fire klokketimer, med et omfang tilsvarende 5 studiepoeng. Denne avholdes på sentralt gitt dato mot slutten av vårsemesteret. Nasjonal deleksamen må være bestått for å få godkjent emnet Matematikk 1. Eksamen skal prøve følgende fire læringsutbyttebeskrivelser anvendt på det matematikkfaglige emnet algebraisk tenkning:

Kandidaten

 • har dybdekunnskap om matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet med spesiell vekt på begynneropplæringen
 • har kunnskap om ulike representasjoner og betydningen bruk av og overganger mellom representasjoner kan ha for elevers læring
 • har kunnskap om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
 • kan analysere og vurdere elevers argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring

Algebraisk tenkning går på tvers av ulike matematiske temaer som det jobbes med på 1.-7. trinn. Slik tenkning innebærer søk etter samvariasjon, generelle strukturer, mønstre og relasjoner, beskrivelse av disse ved bruk av ord og symboler, og resonnering og argumentasjon. Det skjer her i arbeid med tall og regneoperasjoner, og situasjoner fra matematikk eller «virkeligheten» som omhandler samvariasjon mellom størrelser. Et viktig aspekt ved algebraisk tenking er bruk av ord eller symboler til å beskrive vilkår en størrelse skal oppfylle, som for eksempel i arbeid med ligninger og ulikheter.

Delvurderingene:

 • Del 1 etter høstsemesteret: Individuell muntlig eksamen, karakterskala A-F
 • Del 2 etter vårsemesteret: Individuell skriftlig eksamen, karakterskala A-F

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler under muntlig eksamen: I forberedelsestiden er alle skriftlige hjelpemidler tillat. Under eksaminasjonen er det tillatt med stemplede notatark skrevet under forberedelsestiden.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU2504 5.0 HØST 2020
LGU51015 5.0 HØST 2020
LGU12002 15.0 HØST 2020
MGLU2102 15.0 HØST 2020
LGU12004 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 67/100 HJELPEMIDD

11.12.2023 - 15.12.2023

08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanningen 33/100 E 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 23
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
Vår ORD Nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanningen 33/100 E 23.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 120
Vår UTS Muntlig eksamen 67/100 HJELPEMIDD 28.05.2024 10:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU