course-details-portlet

MGLU5207 - Masteroppgave i engelsk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. Studenten legger i tillegg opp et individuelt pensum som består av faglitteratur med relevans for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset engelskdidaktisk område
- har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst innen engelskdidaktisk forskning
- har kunnskap om referansestandarder for vitenskapelige tekster

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke engelsk skriftlig, sikkert og funksjonelt, i skriving av en akademisk fagtekst
- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsrettet kunnskap i masterfaget til utforskning av nye problemområder
- kan analysere og bruke relevante metoder for engelskdidaktisk forskning på en selvstendig måte
- kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
- kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
- kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i engelskdidaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet og behersker engelskdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
- kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor engelskdidaktikkens fagområde
- kan bidra til utvikling av engelsk som undervisningsfag i skolen
- kan anvende sine kunnskaper for å finne svar på relevante problemstillinger innenfor fagområdet
- kan formidle engelskdidaktisk forskning til fagspesialister og lærere

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med individuell veiledning.

Mer om vurdering

Ingen obligatoriske arbeidskrav i dette emnet.

VURDERING
- Masteroppgave. Masteroppgaven vurderes av én intern og én ekstern sensor. Karakteren justeres muntlig


Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått engelsk 1 (30 studiepoeng) og engelsk 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende. Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU