course-details-portlet

MGLU5207 - Masteroppgave i engelsk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. Opp til to studenter kan samarbeide om datainnsamling, men de må ha individuelle forskningsspørsmål og individuelle masteroppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område innenfor engelsk språk, litteratur, kultur og engelskdidaktikk
 • har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst
 • har kunnskap om referansestandarder for vitenskapelige tekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk skriftlig, sikkert og funksjonelt, i skriving av en akademisk fagtekst
 • kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsrettet teori og kunnskap i masterfaget til utforskning av nye problemområder
 • kan analysere og bruke relevante teorier og metoder for engelsk språk, litteratur, kultur og fagdidaktisk forskning på en selvstendig måte
 • kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
 • kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område innenfor engelsk språk, litteratur, kultur og fagdidaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet og behersker fagspråk og fagsjangrer innenfor fagområdet
 • kan kommunisere om problemstillinger, vitenskapelig posisjonering, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet
 • kan bidra til utvikling av engelsk som undervisningsfag i skolen
 • kan anvende sine kunnskaper for å finne svar på relevante problemstillinger innenfor fagområdet
 • kan formidle forskning innenfor fagområdet til fagspesialister og lærere

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med individuell veiledning eller veiledning i mindre grupper. Forskningskollokvier og masterkonferanse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV

 • Individuell muntlig presentasjon av eget forskningsprosjekt
 • Obligatorisk oppmøte til gruppeseminarer

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

VURDERING

Individuell masteroppgave. Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. To studenter kan samarbeide om datainnsamling, men det må være individuelle forskningsspørsmål og masteroppgaver. Masteroppgaven vurderes av én intern og én ekstern sensor. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått engelsk 1 (30 studiepoeng) og engelsk 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende. Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Kursmateriell

Kursmateriell og informasjon om kurset vil bli annonsert på den digitale læringsplatformen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU