course-details-portlet

MGLU5105 - Kritiske perspektiver på samfunnsfaglærerrollen (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Mesteparten av emnet sikter mot å etablere en kritisk akademisk og profesjonsetisk selvrefleksivitet omkring det å være samfunnsfaglærer knyttet til det normative grunnlaget for samfunnsfaget, spesifikt koblet til sentralt skolefaglig innhold 1-7 sett i et sosialiseringsperspektiv med skole- og danningshistoriske tilknytningspunkter.

Emnet tar utgangspunkt i profesjonssosiologiske innsikter og teoriapparat og i teoretiske perspektiver og empiriske innsikter om sosialisering og påvirkning av barn. Det blir fokusert på sentrale temaer i begynneropplæringen som familie, kjønnsroller og sosial og kulturell ulikhet, og spørsmål knyttet til normalitet, oppfatninger av avvik, påvirkning og konformitetspress vil bli vektlagt.

Emnet vil drøfte ulike samfunnsfagtradisjoner i ulike perioder og rom med ulik retning på og ulik grad av normalitets- og konformitetspress, og skal etablere refleksiv kompetanse i å gjøre samfunnsfaglig og profesjonsetisk forsvarlige valg med implikasjoner for samfunnsfagundervisningen.

I den andre delen av emnet kan studenten selv velge fordypningstematikk med tilhørende lesepensum på ca. 400 sider. Fordypningstematikken kan være et faglig og/eller fagdidaktisk kunnskapsområde, og bør benyttes som en vei frem mot avansert kunnskap i et fagområde studenten skal arbeide med i masteroppgaven. Tilgjengelige valg blir kunngjort ved semesterstart, andre valg kan godkjennes etter søknad til seksjonens mastergradsutvalg. Fordypningspensum skal ligge på mastergradsnivå og må bygge videre på kunnskapsinnhold tidligere i studiet.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har avansert og selvrefleksiv kunnskap om samfunnsfagets normative grunnlag og samfunnsmessige funksjon.
- har avansert kunnskap om teori, begrepsapparat og relevante forskingsresultat fra profesjonssosiologien
- har inngående kunnskap om sosio-økonomisk ulikhet og variasjon og kulturell bakgrunn, familieformer og kjønnsroller og avansert kunnskap om teori og oppfatninger om normalitet, avvik, konformitet og påvirkning særlig i kontekster som berører barn og unge
- har inngående kunnskap om den danningshistoriske utviklingen for og omkring skolefaget.
- har inngående kunnskap om dilemmaer som vedrører samfunnsfagets sosialiseringsfunksjoner og rolle som formidler av samfunnsbilder om sosial normalitet.
- har avansert kunnskap innenfor selvvalgt pensumdel.

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan analysere samfunnsfagets nåtidige og fortidige rolle og funksjon i samfunnet med utgangspunkt i samfunnsfagdidaktiske teorier og begreper, sosiologiske innsikter og historiske utviklingslinjer.
- kan vurdere og analysere ulike syn på profesjonsetisk plattform og implikasjonene disse kan ha for profesjonsutøvelse.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan praktisere samfunnsfaget i skolen med gjennomtenkt og forsvarlig balanse mellom ulike verdier og profesjonsetiske hensyn og mellom bevisst påvirkning og åpen demokratisk praksis.
- kan velge ut nye faglige og/eller fagdidaktiske kunnskapsområder for faglig fordyping på høyt nivå til bruk for eget forsknings- eller utviklingsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar med studentinnlegg og diskusjoner, øvelser, selvstendig arbeid og arbeid i grupper.
På selvvalgt pensum blir det organisert kollokviegrupper for klynger av studenter som har valgt sammenfallende forhåndsgodkjent særpensum. Oppfølging av disse etter avtale med emneansvarlig. Studenter som får godkjent søknad om eget særpensum kan avtale oppfølging fra faglærer dersom det er kapasitet til dette – etter avtale med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått samfunnsfag 1 og samfunnsfag 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU