course-details-portlet

MGLU5105 - Kritiske perspektiver på samfunnsfaglærerrollen (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Mesteparten av emnet sikter mot å etablere en kritisk akademisk og profesjonsetisk selvrefleksivitet omkring det å være samfunnsfaglærer knyttet til det normative grunnlaget for samfunnsfaget, spesifikt koblet til sentralt skolefaglig innhold 1-7 sett i et sosialiseringsperspektiv med skole- og danningshistoriske tilknytningspunkter. Emnet tar utgangspunkt i profesjonssosiologiske innsikter og teoriapparat og i teoretiske perspektiver og empiriske innsikter om sosialisering og påvirkning av barn. Det blir fokusert på sentrale temaer i begynneropplæringen som familie, kjønnsroller og sosial og kulturell ulikhet, og spørsmål knyttet til normalitet, oppfatninger av avvik, påvirkning og konformitetspress vil bli vektlagt. Emnet vil drøfte ulike samfunnsfagtradisjoner i ulike perioder og rom med ulik retning på og ulik grad av normalitets- og konformitetspress, og skal etablere refleksiv kompetanse i å gjøre samfunnsfaglig og profesjonsetisk forsvarlige valg med implikasjoner for samfunnsfagundervisningen. I den andre delen av emnet kan studenten selv velge fordypningstematikk med tilhørende lesepensum på ca. 400 sider. Fordypningstematikken kan være et faglig og/eller fagdidaktisk kunnskapsområde, og bør benyttes som en vei frem mot avansert kunnskap i et fagområde studenten skal arbeide med i masteroppgaven. Tilgjengelige valg blir kunngjort ved semesterstart, andre valg kan godkjennes etter søknad til seksjonens mastergradsutvalg. Fordypningspensum skal ligge på mastergradsnivå og må bygge videre på kunnskapsinnhold tidligere i studiet.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har avansert og selvrefleksiv kunnskap om samfunnsfagets normative grunnlag og samfunnsmessige funksjon
 • har avansert kunnskap om teori, begrepsapparat og relevante forskingsresultat fra profesjonssosiologien
 • har inngående kunnskap om sosio-økonomisk ulikhet og variasjon og kulturell bakgrunn, familieformer og kjønnsroller og avansert kunnskap om teori og oppfatninger om normalitet, avvik, konformitet og påvirkning særlig i kontekster som berører barn og unge
 • har inngående kunnskap om den danningshistoriske utviklingen for og omkring skolefaget
 • har inngående kunnskap om dilemmaer som vedrører samfunnsfagets sosialiseringsfunksjoner og rolle som formidler av samfunnsbilder om sosial normalitet
 • har avansert kunnskap innenfor selvvalgt pensumdel

FERDIGHETER

Studenten

 • kan analysere samfunnsfagets nåtidige og fortidige rolle og funksjon i samfunnet med utgangspunkt i samfunnsfagdidaktiske teorier og begreper, sosiologiske innsikter og historiske utviklingslinjer
 • kan vurdere og analysere ulike syn på profesjonsetisk plattform og implikasjonene disse kan ha for profesjonsutøvelse

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan praktisere samfunnsfaget i skolen med gjennomtenkt og forsvarlig balanse mellom ulike verdier og profesjonsetiske hensyn og mellom bevisst påvirkning og åpen demokratisk praksis
 • kan velge ut nye faglige og/eller fagdidaktiske kunnskapsområder for faglig fordyping på høyt nivå til bruk for eget forsknings- eller utviklingsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar med studentinnlegg og diskusjoner, øvelser, selvstendig arbeid og arbeid i grupper. På selvvalgt pensum blir det organisert kollokviegrupper for klynger av studenter som har valgt sammenfallende forhåndsgodkjent særpensum. Oppfølging av disse etter avtale med emneansvarlig. Studenter som får godkjent søknad om eget særpensum kan avtale oppfølging fra faglærer dersom det er kapasitet til dette - etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjenning av selvvalgt pensum
 • Individuell muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav (som skal være godkjent før eksamen):

 • Godkjenning av selvvalgt pensum
 • Individuell muntlig presentasjon

Vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer. Tillatte hjelpemidler på eksamen: læreplanen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått samfunnsfag 1 og samfunnsfag 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 8
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 24.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU