course-details-portlet

MGLU3120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 3. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 25 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

Hovedtema i tredje studieår: Skolen som organisasjon, profesjonelle læringsfellesskap og FoU- arbeid i skolen.

I tredje studieår skal studenten i samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og faglærer fra NTNU, nasjonalt eller internasjonalt, ha fokus på hvordan lærere bruker forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i egen undervisning på 3.-4. trinn. I tillegg skal studenten ha fokus på samarbeid med foresatte, PPT og andre samarbeidspartnere.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten

 • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen.
 • har med utgangspunkt i FOU-arbeid kunnskap om kvalitetsutvikling i egne studiefag.
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for inkluderende og helsefremmende læringsmiljø for å fremme gode faglige og sosiale læringsprosesser.
 • har kunnskap om profesjonsfaglig digital kompetanse.
 • har grunnleggende kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan lærere samarbeider med ulike samarbeidspartnere

Ferdigheter Kandidaten

 • kan alene og sammen med andre planlegge, lede og vurdere undervisning
 • kan bruke forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for utvikling i praksisskolen.
 • kan vurdere og drøfte hvordan mobbing og annen trakassering kan håndteres, og foreslå tiltak som kan fremme et helsefremmende læringsmiljø.
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringa med utgangspunkt i gjeldende læreplan.
 • kan bidra til at elevene reflekterer over egen læring og utvikling, blant annet gjennom å gi læringsfremmende tilbakemeldinger.
 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv.

Generell kompetanse Kandidaten

 • kan bidra til fagligpedagogisk nytenkning.
 • kan med grunnlag i forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk vurdere egen og andres praksis.
 • kan reflektere over egen læreridentitet i det profesjonelle læringsfellesskapet.
 • kan reflektere over problemstilling knyttet til FOU-arbeid i lys av relevant forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie- utprøvings- og læringsarena. Emneinnholdet og fokus på FOU-arbeid krever at det settes av god tid til praksis som studiearena, der studentene utfordres gjennom observasjon, diskusjon og refleksjon.

På tredje studieår skal studentene få stadig mer erfaring med selvstendig lærerarbeid. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studenten bli kjent med elevers læring og utvikling på 3.-4. trinn, samt utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentenes undervisningsoppgaver består av planlegging, undervisning og etterarbeid i egne studiefag, men å delta i andre skolefag og aktiviteter som foregår innenfor den totale fagkretsen er også relevant. Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studentene skal:

 • reflektere og stille spørsmål til skolens og egen virksomhet.
 • drøfte relevansen av eget FOU-arbeid med utgangspunkt i teori og erfaringer i skolen.
 • planlegge, gjennomføre og vurdere variert undervisning med utgangspunkt i ukeplaner/ halvårsplaner/ årsplaner for elever på 3.-4. trinn.
 • delta i teammøter, og om mulig møter med foresatte og skolens eksterne samarbeidspartnere.
 • reflektere over hvordan planleggingsdokument er nyttig redskap i planlegging og vurdering av undervisning.
 • daglig skrive individuell refleksjonslogg, sett i lys av teori, egen profesjonsetikk og gjeldende læreplan.

Vår: 25 dager praksis på 3.-4. trinn, nasjonalt eller internasjonalt.

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.

Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

25 dager praksis på 3.-4. trinn

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering. Lokale tilpasninger kan forekomme for studenter som har utenlandspraksis.

Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.

En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.

En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått praksisemner første og andre studieår i grunnskolelærerutdanning 1-7.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksis 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU