course-details-portlet

MGLU3201 - Innføring i spesialpedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 60/100
Muntlig eksamen 40/100 30 minutter E

Faglig innhold

Emnet består av 

 •  innføring i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • innføring i et utvalg sosiale og emosjonelle utfordringer samt generelle lærevansker
 • innføring i spesifikke lærevansker med vekt på lese- skrive og matematikkvansker.

Innføringsemnet er bredt utformet med sikte for å dekke de hyppigst forekommende spesialpedagogiske utfordringene i skolen. Sentralt i emnet er forståelsen av hvordan grunnskolen skal sørge for gode rammevilkår for opplæring og oppvekst for alle elever. Lovverk, tiltak og muligheter for en inkluderende skole, spesialpedagogiske arbeidsmåter og juridiske og etiske problemstillinger er her sentrale tema. Det vil bli tematisert hvordan en inkluderende skole kan jobbe for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs ulike forutsetninger og behov. Emnet gir innsikt i teoretiske og spesialpedagogiske perspektiver, utviklings- og risikofaktorer, forebygging og tiltak. 

Innhold

Innføring i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet

Den inkluderende skolen, en skole for alle Det spesialpedagogiske fagfeltet og spesialpedagogens rolle Lovverk og rettigheter Refleksjon rundt spesialpedagogiske og etiske problemstillinger Selvoppfatning og motivasjon

Innføring i spesialpedagogiske arbeidsmåter

Kartlegging Samarbeid og medvirkning Planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialpedagogiske tiltak

Skriving av profesjonstekster (Pedagogisk rapport og IOP)

Forståelse, forebygging og tiltak for elever med ulike utfordringer

Ulike perspektiver på sosiale og emosjonelle utfordringer

Elever med generelle lærevansker

Tiltak og tilpasning på individ- og systemnivå

Spesifikke lese- skrive- matematikk- og språkvansker

Identifisere og kartlegge spesifikke vansker og elevens utvikling

Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for elever med spesifikke vansker

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, dets tradisjoner og muligheter
 • har god kunnskap om spesialpedagogens rolle og arbeidsmåter, juridiske og etiske problemstillinger
 • har god kunnskap om ulike læringsutfordringer, forebygging og tiltak

Ferdigheter

Studenten

 • skal kunne legge til rette læringsmiljøet slik at elever med ulike læringsutfordringer opplever utvikling og mestring
 • skal kunne kommunisere spesialpedagogiske temaer med elevene selv, deres foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • skal ha evne til kritisk, etisk bevisst og kunnskapsbasert refleksjon omkring ulike spesialpedagogiske tema

Generell kompetanse

Studenten

 • har handlingskompetanse og kan ut fra forskningsbasert kunnskap bidra til aktiv deltakelse og fellesskap for en sammensatt elevgruppe
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å forebygge, vurdere og tilpasse opplæring slik at elever med ulike læringsutfordringer får utviklet sitt læringspotensial best mulig både faglig og sosialt
 • har teoretisk kunnskap og yrkesspesifikke ferdigheter som kan komme det spesialpedagogiske fagfeltet til gode

Læringsformer og aktiviteter

I emnet legges det vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, seminarer, ulike former for gruppearbeid og individuelt arbeid, samt bruk av digitale verktøy. Det forventes at alle studenter bidrar aktivt både i seminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Muntlig eksamen foregår i grupper med 1 time forberedelsestid etter trekking av eksamenstema. Utsatt eksamen kan være individuell hvis det er bare en oppmeldt student.

Læringsformene og temaene i emnet er knyttet til utvikling av ferdigheter som spesialpedagog i skolen. Det forventes at studentene er aktive deltakere i all undervisning. Noen seminarer, øvinger og gruppearbeid er obligatoriske. Dette vil fremgå av semesterplanen.

Faget har to obligatoriske arbeidskrav:

 • en individuell logg med påfølgende seminararbeid
 • skriving av pedagogisk rapport og IOP (gjennomføres i gruppe)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen (7,5 sp) og PEL 1 (7,5 sp) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU14007 7.5 HØST 2019
LGU54006 7.5 HØST 2019
SKOLE6006 15.0 HØST 2020
SKOLE6007 15.0 HØST 2020
LÆR2007 3.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 40/100 E 01.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 60/100

Utlevering
21.11.2023

Innlevering
28.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 60/100

Utlevering
02.05.2024

Innlevering
10.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Trekking av tema 1 time før eksamen i Akrinn 1.etg _Glassresepsjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU