MGLU3201 - Spesialpedagogikk 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet vil bestå av to hoveddeler; innføring i spesialpedagogikk og elever med spesifikke lærevansker. Den første delen handler om hvordan grunnskolen sørger for gode rammevilkår for oppvekst og opplæring, og for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs ulike forutsetninger og behov, slik at rettighetene i Opplæringsloven blir ivaretatt. I dette emnet vil den inkluderende skolen og innføring i spesialpedagogiske arbeidsmåter være sentralt. I studiets del 2 vil elever med spesifikke lærevansker være hovedtema. Hovedtemaene tar for seg ulike vanskeområder og gir innsikt i ulike teoretiske perspektiver, utvikling og risikofaktorer, forebygging og ulike former for tiltak. I denne delen vil lese- og skrivevansker og matematikkvansker være sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
• har god kunnskap om det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, dets tradisjoner og muligheter
• har god kunnskap om spesialpedagogens rolle og arbeidsmåter, juridiske og etiske problemstillinger
• har god kunnskap om ulike læringsutfordringer, spesifikke lærevansker, forebygging og tiltak

Ferdigheter
Studenten
• skal kunne legge til rette læringsmiljøet slik at elever med læringsutfordringer og spesifikke lærevansker opplever utvikling og mestring
• skal kunne kommunisere spesialpedagogiske temaer med elever, foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere
• skal ha evne til kritisk, etisk bevisst og kunnskapsbasert refleksjon om ulike spesialpedagogiske tema

Generell kompetanse
Studenten
• har handlingskompetanse og kan ut fra forskningsbasert kunnskap bidra til aktiv deltakelse og fellesskap for en sammensatt elevgruppe
• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å forebygge, vurdere og tilpasse opplæring slik at elever med læringsutfordringer og spesifikke lærevansker får utviklet sitt læringspotensial best mulig både faglig og sosialt
• har teoretisk kunnskap og yrkesspesifikke ferdigheter som kan komme det spesialpedagogiske fagfeltet til gode

Læringsformer og aktiviteter

I emnet legges det vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. Skriving av fagtekst og profesjonsrelaterte tekster vektlegges. Det vil hele tiden bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse.

Seminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids – og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt. Slik aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagets diskurs, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 1 (15 studiepoeng) eller tilsvarende

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.