MGLU5223 - Spesialpedagogiske muligheter og utfordringer innenfor lesing, skriving og matematikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Enkelte elever opplever vansker med lesing, skriving og regning i skolen. Lese- og skrivevansker og matematikkvansker er av de hyppigste årsakene til behov for spesialundervisning. Dette emnet sikter mot å gi lærere kompetanse i å utrede lese- og skrivevansker og matematikkvansker og sette i gang individ- og systemrettede tiltak. Forebyggingsperspektivet er sentralt i emnet. Spesialpedagogisk rådgivning samt kunnskap om dokumentasjonskrav, etiske og juridiske problemstillinger vil komme inn under flere punkter. Videre vil følgende tema bli gjennomgått: matematikkvansker, lese- og skrivevansker, språk, kartlegging og tiltak med ulike hjelpemidler. I tillegg skal dette emnet gi studentene teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring med bruk av valgt metode.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har inngående forskningsbasert kunnskap om et valgt tema som er sentralt for lese- og
skrivevansker eller matematikkvansker
• har inngående forskningsbasert kunnskap om lærevansker med hovedvekt på lese- og skrivevansker og matematikkvansker
• har inngående kunnskap om tiltak og hjelpemidler for elever med lærevansker

Ferdigheter
Studenten
• skal kunne analysere og anvende gjeldende teorier, metoder og fortolkninger innen fagområdet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
• skal kunne ta rådgivende og koordinerende ansvar for spesialpedagogisk arbeid i grunnskolen
• skal kunne være aktiv medspiller i samarbeid med hjem og hjelpeinstanser
• skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å forebygge og kvalitetssikre opplæringen i lesing, skriving og regning gjennom systemrettet arbeid
• skal kunne søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning og vurdere gyldighet og relevans av denne

Generell kompetanse
Studenten
• kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til elever sin faglige utvikling i fag og knyttet til spesifikke lærevansker
• kan anvende sin forskningsbaserte kunnskap innen fagfeltet for å gjennomføre eget forskningsprosjekt
• kan anvende teori og kunnskap om relevant forskning innenfor de temaer som omfattes av emnet, både i skolesammenheng og i forsknings- og utviklingsarbeid
• kan beherske fagområdets terminologi og kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til fagfeltet med elever, foresatte, kollegaer og spesialister

Læringsformer og aktiviteter

I emnet legges det vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. Det vil hele tiden bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse.

Seminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt. Slik aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagets diskurs, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 1 og 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende og spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.