course-details-portlet

MGLU5223 - Spesialpedagogiske muligheter og utfordringer innenfor lesing, skriving og matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter C

Faglig innhold

Lese- og skrivevansker og matematikkvansker er av de hyppigste årsakene til spesialundervisning.  Emnet gir kompetanse i å forebygge og kartlegge lese- og skrivevansker og matematikkvansker, og sette i gang system- og individrettede tiltak. Forebyggings- og ressursperspektivet er sentralt i emnet. 

Innhold

 • Forebygging
 • Kartlegging
 • Skissere, utføre og evaluere tiltak 
 • Lære- og hjelpemidler 
 • Samarbeid, veiledning og kompetanseheving av kollegaer, foreldre og andre samarbeidspartnere 
 • Spesifikke vansker som primær- og sekundærvanske 
 • Spesifikke vansker i et livsløps- og systemperspektiv 
 • Etiske og juridiske problemstillinger  

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten har inngående kunnskap om 

 • lese- og skrivevansker og matematikkvansker 
 • ulike strategier for forebygging og kartlegging av elever med lese- og skrivevansker og matematikkvansker og hvordan dette kan danne grunnlag for målrettede tiltak både på individ- og gruppenivå
 • hvordan lese- og skriveutvikling og matematisk utvikling samspiller med barnets generelle utvikling på områder som språk, faglig utvikling, selvoppfatning, motivasjon, og sosial kompetanse
 • lovverk og rettigheter som er aktuelle for fagområdet

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan gi opplæring og veiledning i et forebyggende perspektiv
 • kan tilrettelegge opplæringen for enkeltelever og grupper av elever som har utfordringer med lesing, skriving og regning
 • kan inngå i dialoger om spesialpedagogiske temaer med elever, foresatte, kollegaer og andre samarbeidsparter 
 • kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning og vurdere gyldighet og relevans av denne   

Generell kompetanse 

Studenten  

 • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til spesialpedagogisk arbeid
 • kan anvende teori og kunnskap om relevant forskning innenfor de temaer som omfattes av emnet, både i skolesammenheng og i forsknings- og utviklingsarbeid 
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til fagfeltet med elever, foresatte, kollegaer og andre samarbeidsparter 

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. I emnet legges det stor vekt på tilknytning til praksisfeltet som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse.   

Seminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt. Slike aktiviteter danner også grunnlag for ferdigheter, tilegnelse av fag og fagets diskurs, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.    

Enkelte seminarer, øvinger og gruppearbeid er obligatorisk. Dette vil gå frem av semesterplanen.  

Obligatoriske aktiviteter

 • Et skriftlig og et muntlig arbeidskrav knyttet til lesing/skriving/språk
 • Et skriftlig og et muntlig arbeidskrav knyttet til matematikk

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Et skriftlig og et muntlig arbeidskrav knyttet til lesing/skriving/språk
 • Et skriftlig og et muntlig arbeidskrav knyttet til matematikk

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått emnene «Innføring i spesialpedagogikk» (30 sp), «PEL 2» (15 sp) og «PEL 3» (15 sp) eller tilsvarende for å kunne starte på emnet. Bestått må forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU14008 5.0 HØST 2019
LGU54007 5.0 HØST 2019
LGU14024 5.0 HØST 2019
LGU54028 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU