course-details-portlet

MGLU5223 - Spesialpedagogiske muligheter og utfordringer innenfor lesing, skriving og matematikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Lese- og skrivevansker og matematikkvansker er av de hyppigste årsakene til spesialundervisning. Dette emnet sikter mot å gi lærere kompetanse i å utrede lese- og skrivevansker og matematikkvansker, og sette i gang system- og individrettede tiltak. Forebyggings- og ressursperspektivet er sentralt i emnet. Følgende tema gjennomgås: matematikkvansker, lese- og skrivevansker, språkvansker, kartlegging og ulike tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har inngående forskningsbasert kunnskap om læringsutfordringer med hovedvekt på lese- og skrivevansker og matematikkvansker
- har inngående kunnskap om kartlegging og tiltak for elever med lese- og skrivevansker og matematikkvansker

Ferdigheter
Studenten
- skal kunne analysere og anvende gjeldende teorier, metoder og fortolkninger innen fagområdet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
- skal kunne inngå i gode dialoger om spesialpedagogiske temaer med elever, foresatte, kollegaer og andre samarbeidsparter
- skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å forebygge og kvalitetssikre opplæring i lesing, skriving og regning gjennom systemrettet arbeid
- skal kunne søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning og vurdere gyldighet og relevans av denne

Generell kompetanse
Studenten
- kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til elever sin faglige utvikling og knyttet til ulike læringsutfordringer og spesifikke lærevansker
- kan anvende teori og kunnskap om relevant forskning innenfor de temaer som omfattes av emnet, både i skolesammenheng og i forsknings- og utviklingsarbeid
- kan kommunisere faglige problemstillinger knyttet til fagfeltet med elever, foresatte, kollegaer og andre samarbeidsparter

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning i emnet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid, samt anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. I emnet legges det stor vekt på tilknytning til praksisfeltet som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse.

Seminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt. Slike aktiviteter danner også grunnlag for ferdigheter, tilegnelse av fag og fagets diskurs, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.


Det forventes at studentene er tilstede og deltakende i alle undervisning i emnet, da de fleste økter er knyttet til tilegnelse av fag, fagets diskurs og ferdigheter. Enkelte seminarer, øvinger og gruppearbeid er obligatorisk. Dette vil gå frem av semesterplanen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått emnene «Innføring i spesialpedagogikk» (30 sp), «PEL 2» (15 sp) og «PEL 3» (15 sp) eller tilsvarende for å kunne starte på emnet. Bestått må forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU14008 5.0 01.09.2019
LGU54007 5.0 01.09.2019
LGU14024 5.0 01.09.2019
LGU54028 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU