course-details-portlet

MGLU4101 - Skriving, lesing og muntlig kompetanse i norskfaget - teoretiske, analytiske og didaktiske perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Skriving, lesing og muntlighet er nøkkelkompetanser i norskfaget, i skolen og i samfunnet. Norskfagets rolle for utvikling av literacy i betydningen å kunne forstå, fortolke, skape og kommunisere ved hjelp av tekster, og til kritisk å velge ut, kombinere og ta i bruk ulike språklige og tekstlige praksiser for ulike formål er derfor sentralt i dette emnet. Studentene vil få erfaring med og kompetanse i å analysere og å arbeide didaktisk med et vidt spekter av tekster, samtaler og teksthendelser - med ulike teoretiske og analytiske innganger. Fagstoffet vil bli relatert til arbeid med elever i ulike aldre, med ulike behov og med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har omfattende kunnskap om relevant forskning og teoretiske og analytiske perspektiver på skriving, lesing og muntlighet i norskfaget og i samfunnet
 • har avansert kunnskap om utvikling av skrive- og lesekompetanse, både på første- og andrespråk, og om ulike typer kartlegging og vurdering
 • har inngående kunnskap om utvikling av muntlig kompetanse og om samtalens rolle i språk-, skrive- og leseopplæring
 • har inngående kunnskap om utvikling av tekstkompetanse og om tekster og tekstpraksiser i ulike modaliteter og medier

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til faglitteratur og forskning på literacy i skolen, og til relevante styringsdokumenter
 • kan bruke relevante teoretiske innganger i analyser av tekster og tekstpraksiser i ulike modaliteter og fra ulike kontekster
 • kan ta i bruk innsikter fra det norskdidaktiske forskningsfeltet og relevante teorier om språk, tekst og literacy på en selvstendig og kritisk måte
 • kan formidle og diskutere faglige problemstillinger og erfaringer knyttet til barn og unges språk- og tekstkompetanse på et avansert nivå og med et relevant fagspråk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan, på systematisk og faglig velfundert vis, analysere og evaluere opplæring i lesing, skriving og muntlighet
 • har profesjonsfaglig digital kompetanse knytta til arbeid med lesing, skriving og muntlighet i norskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i emnet veksler mellom forelesninger, analyseverksted, tekstseminarer, arbeid med oppgaver (individuelt og i grupper), diskusjoner og studentpresentasjoner. Det stilles høye krav til studentdeltakelse, og det forventes at alle studentene stiller forberedt til og bidrar aktivt i undervisninga.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Vurderingsformen i emnene MGLU4101 og MGLU4501 er mappeeksamen. I emnene forberedes eksamensmappa gjennom oppbygging av ei arbeidsmappe. Arbeidsmappa inneholder tekster (i vid forstand; skriftlige, muntlige, multimodale) som skapes gjennom arbeidskrav knytta til emnene, og i antall inneholder arbeidsmappa flere tekster enn eksamensmappa. Bidragene i arbeidsmappa blir skapt gjennom for- og etterarbeid i forbindelse med deltakelse på tekstseminar og analyseverksted, presentasjoner av egne analyser (muntlig og skriftlig) og gjennom medstudentrespons i ulike format. Bidragene i arbeidsmappa må være vurdert som godkjent/bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensmappa skal bestå av tre utvalgte tekster fra arbeidsmappa som er videreutvikla til eksamensmappebidrag. I tillegg består eksamensmappa av et mappeskriv der man begrunner utvalget av tekster og rammer inn bidragene i lys av emneplanen.

Eksamensmappa blir vurdert som helhet, og det blir ikke satt karakter på enkeltbidragene. Alle bidragene må likevel bli vurdert til bestått for at mappa som helhet skal blir vurdert til bestått.

Eksamensmappa som helhet skal vise emnefaglig bredde og dybde og forankres i ulike teorier om lesing, skriving og muntlighet relevant for studieprogram og/eller fordypningsretning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Norsk 1 og gjennomført Norsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Pensum består av fagbøker, kapitler fra bøker og aktuelle forskningsartikler. Noen av de mindre tekstene blir gjort tilgjengelige på læringsplattforma Blackboard, mens studentene selv må skaffe bøkene til veie. Pensumliste offentliggjøres på instituttets nettsider og legges ut på Blackboard før studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMN54006 7.5 HØST 2020
LMN14006 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Norsk (norrøn)
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU