MGLU4101 - Literacy: Skriving, lesing og muntlighet (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet omhandler elevers skriving, lesing og muntlige kompetanse i et literacy-perspektiv. Emnet bygger på en utvidet forståelse av literacy-begrepet, og inkluderer også teori om multimodalitet, samtale og retorikk. Sentralt i emnet står teori og forskning som belyser de yngste elevenes utvikling av literacy-kompetanse med blikk for å møte behov i framtidas samfunn. Dette vil danne grunnlag for didaktiske analyser av og refleksjoner over relevant opplæring, og slik ruste studentene til å initiere og bidra til faglig innovasjon og utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om relevant forskning på literacy som nøkkelkompetanse i dagens samfunn
- har inngående kunnskap om teoretiske perspektiv på lesing, skriving og muntlighet
- har inngående kunnskap om barns utvikling av språk- og tekstkompetanse på første- og andrespråk
- har inngående kunnskap om multimodalitet
- har inngående kunnskap om hvordan opplæring i lesing, skriving og muntlighet kan tilpasses ulike elevers forutsetninger og behov
- har inngående kunnskap om forholdet mellom barns lese- og skriveutvikling og samfunnets sjangrer og språkbruk i ulike medier

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning på literacy
- kan anvende innsikt fra forskningsfeltet og relevante teorier om barns utvikling av språk- og tekstkompetanse (muntlig, skriftlig og multimodal) på en selvstendig måte i didaktisk refleksjon, forsknings- og utviklingsarbeid
- kan gjennomføre teoribaserte analyser av tekster i ulike modaliteter og ulike kontekster
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere kritisk undervisning i skriving, lesing og muntlig kommunikasjon på barnetrinnet, forankret i forskning og teori om literacy

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere og vurdere relevante faglige problemstillinger knyttet til muntlig opplæring, lesing og skriving og bidra til utvikling av sterke faglige fellesskaper både innen norskfaget og på tvers av fag
- kan på systematisk og faglig velfundert vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg for å fremme barns literacy-kompetanse
- kan formidle faglige problemstillinger knyttet til opplæring i skriving, lesing og muntlig kommunikasjon på et avansert nivå og med et relevant og tilpasset fagspråk
- kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og didaktisk nytenking innenfor literacy-feltet i skolen, med særlig vekt på småskole- og mellomtrinnet

Læringsformer og aktiviteter

Arbeids- og læringsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og diskusjoner. Det stilles høye krav til studentenes medvirkning, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i studiet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått norsk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i norskdidaktikk. Emnet er også obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, dersom studenten har 60 studiepoeng i norsk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i norsk, master i spesialpedagogikk eller master i profesjonspedagogikk
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.