course-details-portlet

MGLU4101 - Skriving, lesing og muntlig kompetanse i norskfaget – teoretiske, analytiske og didaktiske perspektiver

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Skriving, lesing og muntlighet er nøkkelkompetanser i norskfaget, i skolen og i samfunnet. Norskfagets rolle for utvikling av literacy – i betydningen å kunne forstå, fortolke, skape og kommunisere ved hjelp av tekster, og til kritisk å velge ut, kombinere og ta i bruk ulike språklige og tekstlige praksiser for ulike formål – er derfor sentralt i dette emnet.
Studentene vil få erfaring med og kompetanse i å analysere og å arbeide didaktisk med et vidt spekter av tekster, samtaler og teksthendelser - med ulike teoretiske og analytiske innganger. Fagstoffet vil bli relatert til arbeid med elever i ulike aldre, med ulike behov og med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

MGLU4101 er ett av to valgbare emner i masterstudieretning norsk 1.- 7. trinn. Studenter som velger MGLU4101 fortsetter med MGLU5101 i 5. studieår.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten
- har omfattende kunnskap om relevant forskning og teoretiske og analytiske perspektiver på skriving, lesing og muntlighet – i norskfaget og i samfunnet
- har avansert kunnskap om utvikling av skrive- og lesekompetanse, både på første- og andrespråk, og om ulike typer kartlegging og vurdering
- har inngående kunnskap om utvikling av muntlig kompetanse og om samtalens rolle i språk-, skrive- og leseopplæring
- har inngående kunnskap om utvikling av tekstkompetanse og om tekster og tekstpraksiser i ulike modaliteter og medier

Ferdigheter

Kandidaten
- kan analysere og forholde seg kritisk til faglitteratur og forskning på literacy i skolen, og til relevante styringsdokumenter
- kan bruke relevante teoretiske innganger i analyser av tekster og tekstpraksiser i ulike modaliteter og fra ulike kontekster
- kan ta i bruk innsikter fra det norskdidaktiske forskningsfeltet og relevante teorier om språk, tekst og literacy på en selvstendig og kritisk måte
- kan formidle og diskutere faglige problemstillinger og erfaringer knyttet til barn og unges språk- og tekstkompetanse på et avansert nivå og med et relevant fagspråk


Generell kompetanse

Kandidaten
- kan, på systematisk og faglig velfundert vis, analysere og evaluere opplæring i lesing, skriving og muntlighet
- har profesjonsfaglig digital kompetanse knytta til arbeid med lesing, skriving og muntlighet i norskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i emnet veksler mellom forelesninger, analyseverksted, tekstseminarer, arbeid med oppgaver (individuelt og i grupper), diskusjoner og studentpresentasjoner.
Det stilles høye krav til studentdeltakelse, og det forventes at alle studentene stiller forberedt til og bidrar aktivt i undervisninga.Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på tekstseminar og analyseverksted, med for- og etterarbeid
  • Presentasjon av egne analyser, muntlig og skriftlig
  • Medstudentrespons i ulike format

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse på tekstseminar og analyseverksted, med for- og etterarbeid.
Presentasjon av egne analyser, muntlig og skriftlig.
Medstudentrespons i ulike format.


Vurdering:
Oppgave i form av ei mappe med tre tekster med utspring i arbeid fra tekstseminar og analyseverksted. Mappa som helhet skal vise norskfaglig bredde og forankres i ulike teorier om lesing, skriving og muntlighet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Norsk 1 og gjennomført Norsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Pensum består av fagbøker, kapitler fra bøker og aktuelle forskningsartikler. Noen av de mindre tekstene blir gjort tilgjengelige på læringsplattforma Blackboard, mens studentene selv må skaffe bøkene til veie.
Pensumliste offentliggjøres på instituttets nettsider og legges ut på Blackboard før studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMN54006 7.5 01.09.2020
LMN14006 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU