course-details-portlet

MGLU5229 - Vitenskapsteori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Innholdet i dette emnet er vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike forskningsarbeid. Det vil bli fokusert på ulike forskningsparadigmer, tradisjoner og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningstilnærminger. Det vil bli lagt vekt på at studenten blir kjent med både kvantitative og kvalitative forskningstilnærminger, samt forskningsetiske retningslinjer og spørsmål. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemsstilling, og å finne teori og metode for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også akademisk skriving, som oppbygging av vitenskapelig tekst, presis fremstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologiske og epistemologiske ståsted og valg av forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap om ulike metoder for datainnsamling og analyse av datamateriale
 • har inngående kunnskap om forskningsetiske aspekter og forskerens rolle og ansvar

FERDIGHETER:

Studenten

 • kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål knyttet til å studere pedagogiske eller spesialpedagogiske problemstillinger
 • kan designe og gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter/empiriske undersøkelser
 • kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

 • kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
 • kan analysere relevante problemstillinger knyttet til eget forskningsfelt
 • kan formidle resultater fra omfattende selvstendige forskningsarbeid
 • kan bidra til pedagogisk eller spesialpedagogisk utviklingsarbeid i skolen og i samarbeid med relevante aktører

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer vil variere mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer

Obligatoriske aktiviteter

 • I henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 70% oppmøte i undervisningen
 • Inntil seks obligatoriske arbeidskrav, hvorav noen er skriftlige og noen er muntlige.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og alle må være godkjent før studenten får framstille seg til eksamen. I tillegg vil enkelte seminarer og forelesninger være obligatoriske. Dette vil framgå av semesterplanen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått Pedagogikk og elevkunnskap 1,2 og 3 Bestått 30 studiepoeng i emne på masternivå i sosialpedagogikk eller spesialpedagogikk i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Kursmateriell

Endelig pensumliste og semesterplan legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
14.12.2023

Innlevering
21.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU