MGLU5229 - Vitenskapsteori og metode (Profesjonsrettet pedagogikk)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder. Det vil bli lagt vekt på at studenten blir kjent med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemsstilling, og å finne teori og metode for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet vil er også å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av vitenskapelig tekst, presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• Har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologiske og epistemologiske ståsted og valg av forskningsmetoder
• Har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
• Har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale
• Har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning

FERDIGHETER
Kandidaten
• Kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål knyttet til å studere pedagogiske problemstillinger
• Kan designe og gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter/empiriske undersøkelser
• Kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
• Kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• Kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
• Kan analysere relevante problemstillinger knyttet til mangfolds- og inkluderingsproblematikk i skole og utdanning
• Kan formidle resultater fra omfattende selvstendige forskningsarbeid
• Kan bidra til pedagogisk utviklingsarbeid i flerkulturelle og sosialt komplekse skolekontekster

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer vil variere mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått PEL 1 30 studiepoeng eller tilsvarende

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.