course-details-portlet

MGLU3109 - Innføring i samfunnsfag Del 1 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 67/100 6 timer G
Mappe 33/100

Faglig innhold

Samfunnsfag 1 del 1 gir innføring i samfunnsfagene som kunnskapsområder og skolefag med relevans for undervisning på barne- og mellomtrinnet.

Innenfor feltet kultur, mangfold og sosialisering vektlegges grunnleggende sosiologiske begreper, tema og forståelser, med hovedvekt på sosial ulikhet.

Det vil gis en grunnleggende innføring i geografiske emner og forståelser ut fra fokusområdet ‘fra det lokale til det globale’ med spesielt fokus på sted og landskap, befolkning og nord/sør-relasjoner.

I emnet trekkes det opp noen grunnlinjer i verdenshistorien, samisk historie og historiedidaktikken.

Innføring i skolefaget omfatter skolefagets formål, verdimandat og læreplan.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og prosesser innenfor feltene kultur, mangfold og sosialisering.
 • Ervervet bred kunnskap om geografiske teorier, prosesser og tema langs aksen fra det lokale til det globale
 • Har grunnleggende kunnskaper om verdenshistorien, samisk historie og historiedidaktikk
 • Har bred kunnskap om skolefaget samfunnsfags formål, verdimandat og læreplan.

FERDIGHETER

 • Kan identifisere sammenhenger mellom emnets temaområder og forklare hvordan de griper inn i hverandre
 • Kan koble grunnleggende innsikter fra fagets temaer til samfunnsfagets didaktiske teori i planlegging og gjennomføring av undervisning.
 • Kan å utvikle og anvende akademiske ferdigheter som kritisk tenking og argumentasjon.

GENERELL KOMPETANSE

 • Kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglig spørsmål med utgangspunkt i kunnskap og kjennskap til ulike perspektiv
 • Har et reflektert perspektiv på geografisk kunnskap og sammenhengen mellom tema langs aksen fra det lokale til det globale.
 • Har innsikter i hovedlinjene i verdenshistorien, samisk historie og grunnleggende kunnskaper om historiedidaktiske teorier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og arbeid i grupper med og uten veiledning. Ekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Mappevurderinga inneholder: - Samling av individuelle leselogger - Individuell fagtekst over oppgitt tema/problemstilling

Alle deler av mappa må oppfylle minstekravene orientert om ved studiestart for å få karakter. Begge delvurderingene må bestås for å få karakter i emnet. En student som har strøket i en av delvurderingene (mappa ses på som en delvurdering i sin helhet), trenger bare å framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet. Ved gjentak av bestått eksamen må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delene som inngår i vurderinga. Tillatte hjelpemiddel skriftlig: Gjeldende læreplan og kalkulator type A.

Obligatoriske aktiviteter: Det skal gjennomføres godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter, samt obligatorisk oppmøte på utvalgte deler og introduksjonsøkt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1107 15.0 HØST 2017
LGU14002 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 67/100 G 29.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 24
SL415 Sluppenvegen 14 9
SL274 Sluppenvegen 14 3
Høst ORD Mappe 33/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 67/100 G 31.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Mappe 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU