MGLU3109 - Samfunnsfag som vitenskaps- og skolefag (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Samfunnsfag 1 del 1 gir innføring i samfunnsfagene som vitenskapsfag og samfunnsfag som skolefag, og i forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag. Emnet er konsentrert om skolefagsinnhold på 5.-7. klassetrinn og særlig om kunnskapshistoriske og vitenskapsfilosofiske utviklingslinjer og tilnærminger i sentrale perioder eller temaer fra renessansen og de store oppdagelsene frem til første del av 1800-tallet. Linjer blir også trukket frem til nyere kunnskapshistorie og vitenskapsfilosofiske perspektiver.

Innføringen i skolefaget omfatter også skolefagets formål og verdimandat, og dessuten læreplanen, med vekt på grunnleggende samfunnsfagferdigheter. Emnet inneholder også et innføringskurs i akademisk fagskriving.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har bred kunnskap om perioder og temaer innenfor tiden fra renessansen over de store oppdagelsene og de vitenskapelige gjennombruddene frem til første del av 1800-tallet.
• har bred kunnskap om utviklingen av vitenskapsfilosofiske hovedposisjoner i perioden frem til første del av 1800-tallet og kjenner til den videre utviklingen av samfunnsvitenskapene frem mot vår egen tid.
• har bred kunnskap om formålene med skolefaget samfunnsfag, læreplanen, og om hva de grunnleggende ferdighetene betyr i samfunnsfag samt om begrepslæring.
• kjenner til hovedprinsipper for observasjonsmetoder og sentrale normer for forskning, og har bred kunnskap om kildebruk og om hvordan vitenskapelige resonnementer bygges opp.

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan knytte sammen vitenskapsfaglige innsikter med kunnskaper om skolefaget i vurderinger av skolefagets formål og innhold og av forholdet mellom samfunnsvitenskapene og skolefaget samfunnsfag.
• kan tolke læreplanen slik at den fremmer indre sammenheng i faget, dybdelæring og faglig progresjon
• kan planlegge og lede læringsøkter med fokus på begrepslæring i begynneropplæringen.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan anvende grunnleggende observasjonsmetoder
• kan lese og tolke tabeller, diagrammer og kart, og skrive drøftende fagtekster i samsvar med vitenskapsfaglige normer.
• kan drøfte utvikling over tid, variasjon i rom og perspektiver i vitenskaps- og skolefag.
• kan gjøre greie for hvordan samfunnsvitenskapene har produsert kunnskap om fortid og samtid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og arbeid i grupper. Veiledning. Løsning av obligatoriske og andre oppgaver individuelt og i grupper, med og uten veiledning. Ekskursjon. Praksis i skolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1107 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.