course-details-portlet

TEGN1001 - FoU-oppgave i opplæring i og på norsk tegnspråk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av å skrive en selvstendig oppgave (FOU-oppgave) og utforming av et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, FOU-oppgaven. Kunnskap om opplæringssituasjonen for tegnspråklige elever skal stå sentralt i arbeidet, og i tillegg er arbeid med gjeldende læreplaner for faget viktig. Kandidaten skal tilegne seg ulike læringsstrategier og ta i bruk læringsressurser som digitale verktøy for å videre kunne bruke dem i undervisning med best mulig didaktisk tilpasning. Kandidaten skal utvikle sin kunnskap om og innsikt i hva som kreves for å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktiviteter i og på norsk tegnspråk. Dette knyttes opp mot hvordan en som lærer kan støtte opp under elevenes grunnleggende ferdigheter i faget, flerspråklighet og faglige kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

- har utvidet kunnskap innenfor et avgrenset område av norsk tegnspråk pedagogikk og/eller didaktikk

- har kunnskap om hva som kreves av en akademisk fagtekst innen norsk tegnspråklig didaktisk forskning

- har kunnskap om referansestandarder for akademisk fagtekster

- har kunnskap om sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

- har kunnskap om regelverk og gjeldende læreplaner og andre undervisningsrelaterte dokumenter knyttet til norsk tegnspråk i skolen, med fokus på egne undervisningstrinn

- kan finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant forskningslitteratur innenfor norsk tegnspråk pedagogikk og didaktikk, og skrive akademiske tekster

- kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen, blant annet i tverrfaglige prosjekt

Ferdigheter

Kandidaten

- kan reflektere over tegnspråklige elevers opplæringssituasjon og gjennomføre undervisning på grunnleggende nivå

- kan gjøre rede for ulike syn på kommunikasjon og språk i opplæringen av hørselshemmede gjennom historien

- kan formidle grunnleggende kunnskap om faget norsk tegnspråk til elever og andre

- kan kritisk reflektere rundt muligheter for tilrettelegging av kommunikativ samhandling, for eksempel å legge til rette for møteplasser for tegnspråklige elever på tvers av skoler og gjennom bruk av virtuelle klasserom, men også ved bruk av tolking

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan reflektere kritisk over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst

- kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning

- kan planlegge og gjennomføre undervisning i norsk tegnspråk på grunnleggende nivå, for elever på trinn 1-7 eller 5-10.

- kan sette tydelige mål for undervisningen og vurdere elevenes læringsutbytte

- kan legge til rette for varierte læringsaktiviteter, også ved bruk av digitale ressurser, som formidler kunnskap om norsk tegnspråk som fremmer språklig samhandling og elevenes grunnleggende ferdigheter og faglige utvikling

Læringsformer og aktiviteter

FOU-oppgaven er et selvstendig arbeid med individuell veiledning. Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida I tillegg skjer undervisningen i emnet i form av forelesninger, arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen.

Obligatoriske aktiviteter:

80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)

1. Levere inn beskrivelse av tema og problemstilling. 2 & 3. Skriftlige fremdriftsrapporter. 4. Presentasjon av eget prosjekt på norsk tegnspråk. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering av tema og problemstilling
  • Fremdriftsrapport 1
  • Fremdriftsrapport 2
  • Presentasjon av eget prosjekt på norsk tegnspråk
  • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

En skriftlig individuell akademisk fagtekst som omhandler et eget forskningsprosjekt (FoU-oppgave) (7500-8000 ord, ekskludert referanseliste og vedlegg). Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
24.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU