course-details-portlet

MGLU3115 - Kroppsøving 2 (1-7): Kroppslig læring og FOU i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter Bokstavkarakterer E
Individuell oppgave 0/100 Bestått/ Ikke bestått

Faglig innhold

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med Kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forsking og utviklingsarbeid innenfor begynneropplæring i kroppsøving. Kroppsøving blir belyst og drøftet videre i tverrfaglig sammenheng og knyttet til mangfold og forskjellighet i elevgruppen i skolen. I emnet inngår også kunnskap om kroppen i bevegelse samt treningsprinsipper for barn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om fagdidaktisk forsking i kroppsøving
 • har kunnskap om motivasjon, vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
 • har kunnskap om begrepet fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving på trinn 1-7
 • har kunnskap om bevegelsesmiljø, aktivitet, øving og treningsprinsipper egnet for elever på trinn 1-7
 • har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av bevegelsesaktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide med danning og tverrfaglighet med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forsking til å forbedre undervisning i kroppsøving
 • kan gjennomføre og vurdere læringsarbeid i friluftsliv, inklusive overnattingsturer
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
 • kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres teoretisk og praktisk i varierte læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 80 % obligatorisk oppmøte i praktisk undervisning
 • Godkjent inntil 6 øvinger

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:

 • Del 1: Gjennomføre og dokumentere et selvstendig FoU-arbeid.
 • Del 2: Individuell muntlig eksamen.

Både del 1 og del 2 må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Det er anledning til å levere forbedret FoU-oppgave til vurdering én gang. Det er anledning å klage på delvurdering i emnet (gjelder ikke muntlig eksamen)

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU13004 30.0 HØST 2018
LGU14028 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 0/100

Utlevering
09.12.2022

Innlevering
16.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 09.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 0/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU