course-details-portlet

MGLU3115 - Kroppsøving 2 (1-7): Kroppslig læring og FOU i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer Bokstavkarakterer
FoU- oppgave 0/100 Bestått/ Ikke bestått

Faglig innhold

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med Kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forsking og utviklingsarbeid innenfor begynneropplæring i kroppsøving. Kroppsøving blir belyst og drøftet videre i tverrfaglig sammenheng og knyttet til mangfold og forskjellighet i elevgruppen i skolen. I emnet inngår også kunnskap om kroppen i bevegelse samt treningsprinsipper for barn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om fagdidaktisk forsking i kroppsøving
 • har kunnskap om motivasjon, vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
 • har kunnskap om begrepet danning, fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving
 • har kunnskap om bevegelsesmiljø, aktivitet, øving og treningsprinsipper egnet for elever i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av bevegelsesaktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide med danning og tverrfaglighet med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forsking til å forbedre undervisning i kroppsøving
 • kan gjennomføre og vurdere læringsarbeid i friluftsliv, inklusive overnattingsturer
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
 • kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres teoretisk og praktisk i varierte læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 80% obligatorisk oppmøte i undervisning (se semesterplanen)
 • Godkjent inntil 6 øvinger

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:

 • Del 1: Gjennomføre og dokumentere et selvstendig FoU-arbeid.
 • Del 2: Individuell skriftlig hjemmeeksamen (6 timer).

Både del 1 og del 2 må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Det er anledning til å levere forbedret FoU-oppgave til vurdering én gang. Det er anledning å klage på delvurdering i emnet (gjelder ikke muntlig eksamen)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU13004 30.0 HØST 2018
LGU14028 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS FoU- oppgave 0/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FoU- oppgave 0/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU