MGLU3115 - Kroppsøving 2 (1-7): Kroppslig læring og FOU i kroppsøving

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med Kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forsking og utviklingsarbeid innenfor begynneropplæring i kroppsøving. Kroppsøving blir belyst og drøftet videre i tverrfaglig sammenheng og knyttet til mangfold og forskjellighet i elevgruppen i skolen. I emnet inngår også kunnskap om kroppen i bevegelse samt treningsprinsipper for barn.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap om fagdidaktisk forsking i kroppsøving
• har kunnskap om motivasjon, vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
• har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
• har kunnskap om begrepet fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving på trinn 1–7
• har kunnskap om bevegelsesmiljø, aktivitet, øving og treningsprinsipper egnet for elever på trinn 1–7
• har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av bevegelsesaktiviteter
Ferdigheter
Kandidaten
• kan arbeide med danning og tverrfaglighet med utgangspunkt i kroppsøving
• kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forsking til å forbedre undervisning i kroppsøving
• kan gjennomføre og vurdere læringsarbeid i friluftsliv, inklusive overnattingsturer
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
• kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
• kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres teoretisk og praktisk i varierte læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
80 % obligatorisk oppmøte i praktisk undervisning.
Godkjent 3 øvinger i gruppe.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

1. Skriftlig individuell FoU-oppgave
2. Individuell praktisk-muntlig eksamen

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Bestått Kroppsøving 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.