course-details-portlet

MGLU4203 - Kroppsøving som forskningsfelt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en evne til å diskutere, analysere og anvende forskningslitteratur og teorier relevant for kroppsøving. Studentene får innsikt i forskningsstatus innen aktuelle fagområder. Emnet tar opp ulike perspektiver på kropp og bevegelse, deriblant tema innenfor motorisk utvikling og kroppslig læring, læringsprosesser, helseperspektiver og danning. Emnet tar videre opp fagdidaktiske tema og problemstillinger knyttet til undervisningsmetoder, vurdering, profesjonskultur, etikk og relevante styringsdokumenter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • ha avansert kunnskap om kroppsøving som forskningsfelt og om fagets didaktikk
 • kunne analysere problemstillinger i kroppsøvingsfaget med utgangspunkt i kroppsøvingsfagets formål, historie, tradisjoner og plass i samfunnet
 • kunne anvende ulike teoretiske retninger for å belyse faglige og didaktiske problemstillinger i kroppsøving

Ferdigheter

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • kunne analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kunne analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunne kritisk analysere, reflektere og drøfte relevante fagdidaktiske problemstillinger med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap

Generell kompetanse

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • kunne debattere og kommunisere om faglige problemstillinger innenfor kroppsøving i arbeidet med helhetlig tilnærming til læring og utvikling
 • kunne bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, veiledning, selvstudium, seminarer og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Inntil 5 obligatoriske arbeidskrav som vurderes godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene kan være individuelle eller i grupper, i form av observasjon, deltakelse i læringsaktiviteter, skriftlige rapporter eller fagtekster i skriftlig eller multimedial form. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU