MGLU4203 - Kroppsøving som forskningsfelt

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet omfatter/omhandler analyse og evaluering av eksisterende litteratur og teori med relevans for kroppsøvingsfaglige og -didaktiske problemstillinger. Studentene får innsikt i forskningsstatus innen aktuelle fagområder. Dette skal sette studentene i stand til selv å utføre forskning og foreta kritisk vurdering av egne og andres forskningsarbeider. Emnet tar for seg temaer som er spesielt sentrale for kroppsøvingsfagets egenart, som motorisk, fysisk, sosial og psykisk læring og utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har avansert kunnskap om kroppsøving som forskningsfelt og om fagets didaktikk
• kan analysere ulike teoretiske retninger innenfor motorisk, fysisk, sosial og psykisk læring og utvikling
• kan analysere problemstillinger i kroppsøvingsfaget med utgangspunkt i kroppsøvingsfagets formål, historie og tradisjoner
Ferdigheter
Kandidaten
• kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
• kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
• kan på avansert nivå anvende prinsipp for kroppsøvingsfagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
• kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler kroppsøvingsfagets didaktikk
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, veiledning og seminarer. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i fagområdet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse på 3 seminarer

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell skriftlig oppgave.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Bestått Kroppsøving 1 og Kroppsøving 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning med studieretning master i kroppsøving. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning med studieretning master i kroppsøving
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 20 studenter.

Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.