course-details-portlet

MGLU4202 - Lingvistiske perspektiver på språklæring i engelsk i flerkulturelle og flerspråklige kontekster

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager A

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene til de viktigste nåværende teoretiske og metodologiske perspektivene på språklig utvikling i engelsk i flerkulturelle og flerspråklige kontekster. Målet er å fremme avansert og grundig innsikt i nåværende tema i engelsk språklæring i ulike flerspråklige kontekster for å være klar til å møte den pågående utviklingen i samfunnet. Emnet legger spesiell vekt på utvikling av evnen til kritisk tilnærming til teori gjennom kritisk tenkning og problemløsningsteknikker overfor nye tema og nye data. Ved å utvikle en grundig forståelse av nåværende forskning på området, vil studentene være i stand til å integrere dem i egen praksis for å optimalisere undervisningen av elevene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om nåværende lingvistiske metodologier, trender og tilnærminger til språklig utvikling i engelsk i flerspråklige og flerkulturelle kontekster
 • inngående kunnskap om de viktigste fenomenene og faktorene i engelsk språkutvikling i flerspråklige kontekster fra teoretiske og kognitive perspektiver
 • avansert kunnskap om hvordan utvikling av literacy og engelsk språk kan støttes hos elever med flerspråklig bakgrunn
 • forskningsbasert og inngående forståelse av den flerspråklige og flerkulturelle situasjonen i Norge og konsekvenser for engelskfaget på 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere og bruke eksisterende teorier og metoder i forskning om utvikling av engelsk språk flerkulturelle og flerspråklige språksamfunn
 • analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning på språktilegnelse og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forstå vitenskapelige artikler om interne og eksterne lingvistiske prosesser i flerkulturelle og flerspråklige språksamfunn og lingvistiske prosesser i fremmedspråkstilegnelse
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske lingvistisk fagspråk
 • bruke egen kunnskap og ferdigheter innenfor nye språklige områder for å gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske Arbeidskrav

 • En individuell muntlig presentasjon om oppgitt tema. Presentasjonene vil være del av en minikonferanse hvor hver presentasjon har form som et konferanseinnlegg
 • 75% oppmøte til all timeplanlagt undervisning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

 • Individuell hjemmeeksamen over 7 dager hvor studenten skriver en artikkel om et oppgitt lingvistisk tema tilknyttet emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Engelsk 1 og gjennomført Engelsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU