course-details-portlet

MGLU5213 - Physical literacy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 25 minutter E

Faglig innhold

Emnet omhandler sentrale tema for å fremme kroppsøvingsfagets relevans og sentrale verdier. Sentrale tema vil være physical literacy, danning, vurdering, tilpasset opplæring, og mestring. Videre har emnet søkelys på ulike perspektiver på utvikling av kroppslig kunnskap og ferdighet. Emnet har til hensikt å fremme en forståelse av og kritisk refleksjon over bevegelseskompetanse som ledd i en dannelsesprosess. Det tas utgangspunkt i kroppen som grunnlag for læring og danning for et mangfold elever.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om kroppsøving i et danningsperspektiv og om kroppslig danning
 • har inngående kunnskap om progresjon i undervisningen, og hvordan opplæringen kan tilpasses ulike elevers forutsetninger og behov
 • kan på avansert nivå diskutere kroppsøvingsfagets utvikling og endringsmuligheter ved hjelp av teori
 • har inngående kunnskap om hvordan digital teknologi kan anvendes som pedagogisk verktøy i kroppsøving

Ferdighet

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøvingsfaget som fremmer elevens motivasjon, mestringstro og kritiske refleksjonsevne
 • kan drøfte kroppsøvingsfagets innhold med et reflektert syn gjennom selvstendig bruk av relevante styringsdukumenter, teoretiske perspektiv og vitenskaplig litteratur
 • bruker relevante metoder for planlegging og gjennomføring av forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med kroppsøvingsfaget som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av studentaktive arbeidsformer, forelesninger, arbeid i grupper, veiledning og seminarer. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Emnet krever 80% deltagelse
 • Inntil 2 obligatoriske arbeidskrav
 • Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Alle obligatoriske aktiviteter må godkjennes for å få gå opp til eksamen.

Muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU