MGLU5213 - Kroppsøving og livslang bevegelsesglede

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet omhandler sentrale tema for å fremme kroppsøvingsfagets formål, spesielt livslang bevegelsesglede. Videre har emnet fokus på ulike perspektiver på utvikling av kroppslig kunnskap og ferdighet. Emnet har til hensikt å fremme en forståelse av og kritisk refleksjon over bevegelseskompetanse som ledd i en dannelsesprosess. Det tas utgangspunkt i kroppen som grunnlag for læring og danning for et mangfold elever. Sentrale tema vil være physical literacy, tilpasset opplæring, kroppslig danning og mestring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har avansert kunnskap om kroppsøving i et danningsperspektiv og om kroppslig danning
• har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses ulike elevers forutsetninger og behov
• har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring
• kan på avansert nivå diskutere kroppsøvingsfagets utvikling og endringsmuligheter ved hjelp av teori
Ferdighet
Kandidaten
• kan planlegge og gjennomføre undervisning i kroppsøvingsfaget som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
• skal kunne drøfte kroppsøvingsfagets innhold med et reflektert syn med selvstendig bruk av teori
• bruker relevante metoder for forskning for planlegging og gjennomføring av forsknings og utviklingsarbeid
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
• kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med kroppsøvingsfaget som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, veiledning og seminarer. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i fagområdet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse på 2 seminarer

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Skriftlig individuell oppgave.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Bestått Kroppsøving 1 og Kroppsøving 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning med studieretning master i kroppsøving. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
3. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning med studieretning master i kroppsøving
4. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 20 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.