course-details-portlet

MGLU5213 - Kroppsøving, demokrati og Physical literacy

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet omhandler sentrale tema for å fremme kroppsøvingsfagets formål, spesielt livslang bevegelsesglede. Videre har emnet fokus på ulike perspektiver på utvikling av kroppslig kunnskap og ferdighet. Emnet har til hensikt å fremme en forståelse av og kritisk refleksjon over bevegelseskompetanse som ledd i en dannelsesprosess. Det tas utgangspunkt i kroppen som grunnlag for læring og danning for et mangfold elever. Sentrale tema vil være physical literacy, tilpasset opplæring, kroppslig danning og mestring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert kunnskap om kroppsøving i et danningsperspektiv og om kroppslig danning
- har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses ulike elevers forutsetninger og behov
- har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring
- kan på avansert nivå diskutere kroppsøvingsfagets utvikling og endringsmuligheter ved hjelp av teori
Ferdighet
Kandidaten
- kan planlegge og gjennomføre undervisning i kroppsøvingsfaget som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
- skal kunne drøfte kroppsøvingsfagets innhold med et reflektert syn med selvstendig bruk av teori
- bruker relevante metoder for forskning for planlegging og gjennomføring av forsknings og utviklingsarbeid

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
- kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med kroppsøvingsfaget som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, veiledning og seminarer. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i fagområdet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse på 2 seminarer

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Skriftlig individuell oppgave.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått Kroppsøving 1 og Kroppsøving 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU