course-details-portlet

MGLU5213 - Physical literacy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 25 minutter E

Faglig innhold

Emnet omhandler sentrale tema for å fremme kroppsøvingsfagets relevans og sentrale verdier. Sentrale tema vil være physical literacy, danning, vurdering, tilpasset opplæring, og mestring. Videre har emnet søkelys på ulike perspektiver på utvikling av kroppslig kunnskap og ferdighet. Emnet har til hensikt å fremme en forståelse av og kritisk refleksjon over bevegelseskompetanse som ledd i en dannelsesprosess. Det tas utgangspunkt i kroppen som grunnlag for læring og danning for et mangfold elever.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om kroppsøving i et danningsperspektiv og om kroppslig danning
 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses ulike elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring
 • kan på avansert nivå diskutere kroppsøvingsfagets utvikling og endringsmuligheter ved hjelp av teori

Ferdighet

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i kroppsøvingsfaget som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
 • skal kunne drøfte kroppsøvingsfagets innhold med et reflektert syn med selvstendig bruk av teori
 • bruker relevante metoder for forskning for planlegging og gjennomføring av forsknings og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med kroppsøvingsfaget som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av studentaktive arbeidsformer, veiledning og seminarer. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i fagområdet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Emnet krever 80% deltagelse
 • Inntil 2 obligatoriske oppgaver
 • Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E

07.12.2022 - 09.12.2022

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU