course-details-portlet

MGLU4211 - Naturfag som skolefag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir fordypet innsikt i rammebetingelser og styrende virkemidler og prosesser for naturfagundervisning i norsk skole. Inngående forståelse av naturfagets historiske og nåværende plass i norsk skole og fagets posisjonering i en internasjonal kontekst inngår her. Emnet vil gi studentene dypere innsikt i elevers naturfaglige forståelse og utvikling, og deres holdninger og interesser. Ulike former for vurderingsarbeid i naturfaget vil også behandles i dette emnet. I emnet behandles også tema knytta til skolefagets relasjoner til samfunnsmessige forhold som arbeidsliv og bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om naturfagets plass og historie i skolen, nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om og kan drøfte ulike begrunnelser for naturfag som skolefag
 • har inngående kjennskap til styringsdokumenter
 • har videregående kunnskap om læremidler og læringsressurser i naturfag
 • har god kunnskap om elevers holdninger og interesse for naturfag
 • har inngående kunnskap om språk og kommunikasjon i naturfag
 • har inngående kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere internasjonale evalueringer av naturfaget
 • kan anvende og begrunne ulike vurderingsformer
 • kan drøfte og benytte kulturelle aspekter og interkulturell forståelse i naturfagundervisning
 • kan utvikle og gjennomføre naturfagundervisning om sosiovitenskapelige problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan begrunne naturfagets rolle i skolens allmenndannende prosjekt
 • kan drøfte verdier, holdninger og ansvar som en del av naturfag

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger Arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe Studentseminar med presentasjon av fagartikler Emnet vil undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter, ellers vil det foregå på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Skriftlig innlevering av skisse og utkast til semesteroppgave.
 • Faglig presentasjon.

Vurderingsordning:

Semesteroppgave, bokstavkarakterer.

Alle hjelpemidler er tillatt.

Ved stryk/karakter F kan kandidaten levere vesentlig endret semesteroppgave én gang. Ved gjentak av allerede bestått semesteroppgave, må kandidaten levere en helt ny oppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått naturfag 1 (30 sp) og gjennomført naturfag 2 (30 sp). Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3503 7.5 HØST 2020
EDU3020 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU