course-details-portlet

MGLU3202 - Elevmangfold, oppvekstvilkår og likeverdig opplæring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 49/100
Hjemmeeksamen 51/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet setter studentene i stand til å forstå, analysere og håndtere komplekse samspillsforhold i skolen relatert til elevenes bakgrunn og oppvekstvilkår, og hvordan dette har betydning for deres opplæringssituasjon. Emnet vektlegger spesielt kunnskap knyttet til ekskluderings- og inkluderingsmekanismer, og hvordan en kan utvikle skolens som demokratisk samfunnsinstitusjon.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om barn og unges ulike oppvekstbetingelser
 • har inngående kunnskap om hvordan elevenes bakgrunn (for eksempel sosial klasse, kjønn, etnisitet) og forutsetninger er av betydning for ulike muligheter i utdanning
 • har kunnskap om skolen som arena for identitetsutvikling og dens betydning for tilhørighet, utenforskap og motstand
 • har inngående kunnskap om skolens rolle som demokratisk samfunnsinstitusjon i et historisk og politisk perspektiv
 • har inngående kunnskap om perspektiver på likeverdig opplæring, og hvordan dette har betydning for pedagogisk praksis

FERDIGHETER

Studenten

 • kan analysere aktuelle problemstillinger knyttet til inkludering og ekskludering i skolen og drøfte pedagogisk praksis tilpasset en mangfoldig elevgruppe
 • kan anvende kunnskap om mangfolds- og inkluderingsproblematikk i samhandling med relevante aktører i barn- og unges oppvekstmiljø
 • kan kritisk analysere problemstillinger knyttet til mangfold, inkludering og demokratisk utvikling av skolen, samt utfordringer barn og unge møter i utdanning

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan kritisk belyse skolen som demokratisk samfunnsinstitusjon, deriblant systembetingelser som bidrar til inkludering og ekskluderingsprosesser
 • har analytisk kompetanse for å arbeide for inkluderende læringsmiljø og likeverdig opplæring i en mangfoldig skole
 • kan reflektere kritisk over hvordan forskning bidrar til å belyse ulikhet i utdanning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vektlegger variasjon mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer. Emnet legger opp til at studentene skal bli kjent med fagmiljø med spisskompetanse på sentrale problemstillinger som belyses i emnet. Det er dermed aktuelt med ekskursjoner og bruk av inviterte eksterne forelesere.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 70% oppmøte
 • muntlig gruppepresentasjon
 • skriftlig arbeid 1
 • skriftlig arbeid 2
 • skriftlig arbeid 3

Samtlige krav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan fremstille seg for eksamen.

Vurdering består av to deler: Oppgave teller 49% av karakteren og hjemmeeksamen teller 51%. Vurdering: Bokstavkarakter A-F

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått PEL 1 og gjennomført Pel 2 (15 studiepoeng) eller tilsvarende.Gjennomført må forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste og semesterplan legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 51/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 49/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU