MGLU3202 - Elevmangfold og likeverdig opplæring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet setter studentene i stand til å forstå, analysere og håndtere komplekse samspillsforhold i skolen relatert til elevenes mangfoldige bakgrunn og hvordan denne har betydning for tilpasset opplæring i skolen. Studiet vektlegger spesielt kunnskap knyttet til ekskluderings- og inkluderingsmekanismer, og hvordan en kan utvikle skolens rolle som demokratisk samfunnsinstitusjon.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Kandidaten
• har inngående kunnskap om skolens rolle som demokratisk samfunnsinstitusjon i et historisk og politisk perspektiv
• har inngående kunnskap om perspektiver på likeverdig opplæring, og hvordan dette har betydning for pedagogisk praksis
• har inngående kunnskap om hvordan elevenes bakgrunn (for eksempel sosial klasse, kjønn, etnisitet) og forutsetninger er av betydning for ulike muligheter i utdanning
• har inngående kunnskap om ulike perspektiver på barn og barndom
• har inngående kunnskap om ungdomskultur og identitet, gruppetilhørighet og utenforskap

FERDIGHETER:
Kandidaten:
• kan analysere aktuelle problemstillinger knyttet til inkludering og ekskludering i skolen og drøfte tiltak knyttet til tilpasset opplæring i en mangfoldig elevgruppe
• kan anvende kunnskap om mangfolds- og inkluderingsproblematikk i samhandling med foresatte og andre relevante aktører i barn- og unges oppvekstmiljø
• kan kritisk analysere og bidra til ny forskningsbasert kunnskap knyttet til mangfold og demokratisk utvikling av skolen, samt utfordringer barn og unge møter i utdanning

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten
• har analytisk kompetanse og evne til å holde seg oppdatert på forskningsfronten og gjøre seg nytte av denne i pedagogisk sammenheng
• har kompetanse til å bidra med forskning som kritisk belyser skolen som demokratisk samfunnsinstitusjon, deriblant systembetingelser som bidrar til inkludering og ekskluderingsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer vil variere mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått PEL 1 emne 1 (15 studiepoeng) eller tilsvarende.

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.