course-details-portlet

MGLU5204 - Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. Studenten legger i tillegg opp et individuelt pensum som består av faglitteratur med relevans for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i matematikkdidaktikk
- har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst i matematikkdidaktikk
- har kunnskap om referansestandarder for fagtekster

Ferdigheter
Kandidaten
- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan analysere og bruke relevante metoder for matematikkdidaktisk forskning på en selvstendig måte
- kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
- kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
- kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i matematikkdidaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan anvende sine kunnskaper for å finne svar på relevante problemstillinger innenfor fagområdet
- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdets uttrykksformer
- kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor matematikkdidaktikkens fagområde
- kan innta en ledende rolle i utvikling av matematikk som undervisningsfag i skolen
- kan formidle matematikkdidaktisk forskning til fagspesialister og lærere

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med veiledning individuelt og i gruppe

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

- Bestått Matematikk 1 og Matematikk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.
- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU