Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i norsk
Lærer hjelper elev. Foto.

Studieretning master i norsk

Er du opptatt av litteratur, språk og kultur? Ønsker du å være en pådriver i barnas første lese- og skriveopplæring og hjelpe de i overgangen frå å lære å lese og skrive til å lese og skrive for å lære? Da er du kanskje fremtidens norsklærer!

Norsk er et sammensatt og mangfoldig språk-, kultur- og litteraturfag. Gjennom norskstudiet får du omfattende kunnskap om språk og litteratur samtidig som du får kunnskap om, og praktisk erfaring med, å undervise i ulike norskfaglige emner. Språklige og litterære emner, lese- og skriveopplæring og fagdidaktikk står sentralt. Studiet legger også vekt på at du skal utvikle dine egne språkferdigheter og din egen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Innenfor denne studieretningen kan du på masternivå velge enten fordypning i norskdidaktikk eller fordypning i begynner­opplæring. 

Fordypning i norskdidaktikk

For deg med fordypning i norskdidaktikk vil studiet belyse tekstkompetanse for elever på 1.–7. trinn, danne grunnlag for analyser av relevant opplæring, og ruste deg til å initiere og bidra til faglig nytenking og utvikling. Studiet legger vekt på

 • språklæring
 • grammatikk
 • språkdidaktikk
 • litteraturteori
 • litteratursyn
 • litteraturdidaktikk

Du vil lese og analysere sakprosa og skjønnlitteratur fra nåtid og fortid. Barnelitteraturens egenart og barns muntlige og skriftlige tekstskaping vil stå sentralt, og du vil arbeide med estetiske og kreative prosesser i tidlig og videre lese- og skriveopplæring.

Fordypning i begynneropplæring

For deg med fordypning i begynneropplæring vil de yngste barnas læring og utvikling, særlig tidlig arbeid med skriving og lesing, stå sentralt. Du vil få innsikt i elevers egen meningsskaping, i samtalens rolle og i estetiske, undrende og kreative læringsprosesser i språklig og kulturelt sammensatte klasserom. Begynneropplæringa vil bli drøftet i lys av utviklingstrekk i utdanning og samfunn. Læremidler og andre ressurser i den tidlige lese- og skriveopplæringa vil bli vurdert og diskutert. Flerfaglige perspektiv vil være gjennomgående. Målet er at du som lærerkandidat, forstår potensialet i samspillet mellom ulike fag og kan bidra til god faglig fundert norskundervisning og utvikling av fagfeltet. 

Læringsformer

I studiet inngår et mangfold av ulike læringsformer. Blant dem er

 • forelesninger
 • seminarer
 • stasjonsarbeid
 • analyseverksteder
 • estetiske og kreative prosesser
 • gjennomføring av og tilbakemelding på ulike former for skriftlig og muntlig arbeid