course-details-portlet

MGLU4116 - Fordypning i fysikk for lærere (1-7)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet bygger på fysikktema i Naturfag 1 og 2, og gir studentene utdypende kunnskap i utvalgte fysikktema som er relevante i viktige samfunnsspørsmål og/eller elevenes hverdag. Studentene får overordnet tema fra faglærere, og tilegner seg kunnskap gjennom utforskende prosjektarbeid.
Emnet gir også avansert teoretisk og praktisk kunnskap om elevers forestillinger i fysikk og strategier for å avdekke og arbeide med disse på barnetrinnet.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten har:
- inngående kunnskap i et utvalgt tema i fysikk.
- inngående kunnskap om den utforskende undervisningsmetoden som brukes i emnet.
- avansert kunnskap om elevers forestillinger i fysikk og strategier for å bearbeide disse.

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan tilegne seg relevant kunnskap i fysikk gjennom utforskende arbeidsmetoder.
- kan avdekke, analysere og drøfte elevers kunnskap og forestillinger i fysikk og tilpasse undervisning etter dette.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- forstår fysikkens relevans i samfunnsspørsmål og/eller elevenes hverdag.
- kan anvende metoder for å avdekke og analysere elevers kunnskap og forestillinger i naturfag på barnetrinnet og tilpasse undervisning etter dette


Læringsformer og aktiviteter

- Utforskende undervisningsopplegg om tema i fysikk
- Forelesninger
- Prosjektkollokvier

Emnet vil undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter, ellers vil det foregå på norsk.


Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
- Minimum 80% oppmøte på prosjektkollokvier

Obligatoriske arbeidskrav:
- Innleveringer knyttet til progresjon i prosjektet og til elevers forestillinger i fysikk.
- Prosjektpresentasjon.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurdering:
Semesteroppgave i gruppe, karakter A-F.
Tillatte hjelpemidler: Alle

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått naturfag 1(30 sp) og gjennomført naturfag 2 (30 sp). Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering 13.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU