course-details-portlet

MGLU5210 - Masteroppgave i samfunnsfag

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Veiledet spesialisert masteroppgavestudie av valgt og godkjent problemstilling med relevans for faginnhold, undervisning, læring eller utviklingsarbeid i grunnskolens samfunnsfag.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
• har spesialisert kunnskap om masteroppgavens tematikker og spørsmål og om tidligere forskning på disse.

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan gjennomføre en forskningsprosess og analysere faglige problemstillinger med grunnlag i masterfagets egenart, fagkunnskap, metodeforståelse og kritisk vitenskapelig tilnærming.
• kan formulere faglige tankerekker og resonnementer stringent og presist, benytte relevant teori og plassere egne funn i forhold til tidligere forskningsresultater.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan på systematisk vis velge forskningsdesign og anvende relevante metoder i masteroppgaven.
• kan drøfte, formidle og kommunisere faglige budskap som er relevante for skolefaget på et avansert nivå.
• kan drive systematisk skolefagrelevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor etablerte regelverk og aksepterte normer for forskningsetikk og personvern.
• kan formidle resultater fra omfattende selvstendig arbeid på en forståelig og forskningsetisk tilfredsstillende måte.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid med oppgaveskriving. Oppgaveseminar og veiledning i gruppe (sammensatt av studenter med problemstillinger som ligger nært hverandre) og individuelt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått samfunnsfag 1 og samfunnsfag 2 (totalt 60 studiepoeng). Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.


Kursmateriell

Selvvalgt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU