MGLU5210 - Masteroppgave i samfunnsfag

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Veiledet spesialisert masteroppgavestudie av valgt og godkjent problemstilling med relevans for faginnhold, undervisning, læring eller utviklingsarbeid i grunnskolens samfunnsfag.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
• har spesialisert kunnskap om masteroppgavens tematikker og spørsmål og om tidligere forskning på disse.

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan gjennomføre en forskningsprosess og analysere faglige problemstillinger med grunnlag i masterfagets egenart, fagkunnskap, metodeforståelse og kritisk vitenskapelig tilnærming.
• kan formulere faglige tankerekker og resonnementer stringent og presist, benytte relevant teori og plassere egne funn i forhold til tidligere forskningsresultater.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan på systematisk vis velge forskningsdesign og anvende relevante metoder i masteroppgaven.
• kan drøfte, formidle og kommunisere faglige budskap som er relevante for skolefaget på et avansert nivå.
• kan drive systematisk skolefagrelevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor etablerte regelverk og aksepterte normer for forskningsetikk og personvern.
• kan formidle resultater fra omfattende selvstendig arbeid på en forståelig og forskningsetisk tilfredsstillende måte.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid med oppgaveskriving. Oppgaveseminar og veiledning i gruppe (sammensatt av studenter med problemstillinger som ligger nært hverandre) og individuelt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått samfunnsfag 1 og samfunnsfag 2 (totalt 60 studiepoeng). Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.