course-details-portlet

MGLU5210 - Masteroppgave i samfunnsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Veiledet spesialisert masteroppgavestudie av valgt og godkjent problemstilling med relevans for faginnhold, undervisning, læring eller utviklingsarbeid i grunnskolens samfunnsfag.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten

  • har spesialisert kunnskap om masteroppgavens tematikker og spørsmål og om tidligere forskning på disse

FERDIGHETER

Studenten

  • kan gjennomføre en forskningsprosess og analysere faglige problemstillinger med grunnlag i masterfagets egenart, fagkunnskap, metodeforståelse og kritisk vitenskapelig tilnærming
  • kan formulere faglige tankerekker og resonnementer stringent og presist, benytte relevant teori og plassere egne funn i forhold til tidligere forskningsresultater

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • kan på systematisk vis velge forskningsdesign og anvende relevante metoder i masteroppgaven
  • kan drøfte, formidle og kommunisere faglige budskap som er relevante for skolefaget på et avansert nivå
  • kan drive systematisk skolefagrelevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor etablerte regelverk og aksepterte normer for forskningsetikk og personvern
  • kan formidle resultater fra omfattende selvstendig arbeid på en forståelig og forskningsetisk tilfredsstillende måte.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid med oppgaveskriving. Oppgaveseminar og veiledning i gruppe (sammensatt av studenter med problemstillinger som ligger nært hverandre) og individuelt.

Mer om vurdering

Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil normalt innebære individuell vurdering av kandidatene

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått samfunnsfag 1 og samfunnsfag 2 (totalt 60 studiepoeng). Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU