course-details-portlet

MGLU3118 - Kunst og håndverk 2 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 0/1 Bestått/ Ikke bestått
Arbeider 1/1 Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Kunst & Håndverk 2, bygger videre på Kunst og Håndverk 1 (1-7) emne 1 og Kunst & Håndverk 1 (1-7) emne 2 og skal bidra til fordypet kunnskap om praktisk arbeid og ferdigheter i verkstedene med tilhørende fagdidaktisk refleksjon. Emnet bidrar til utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring. Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egne analoge og digitale ferdigheter i faget og få erfaring med et utvalg av materialer, arbeidsmåter og tenkesett. Utforskende arbeid skal fremme studentens læring, selvstendighet, oppfinnsomhet og gjennomføringsevne innen fagets kjerneelementer.

I emnet inngår arbeid med en FoU-oppgave som gir erfaring i å planlegge, gjennomføre, presentere og kritisk-konstruktivt vurdere et forsknings- og utviklingsarbeid innen kunst og håndverksfaget. Hovedfokus for FOU-oppgaven er tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å gjennomføre det forsknings- og utviklingsprosjektet oppgaven skal bygge på.

Emnet gir en innføring i vitenskapsteori og forskningsmetoder som skal bidra til utvikling av studentens selvstendighet, analytiske evner og kritisk refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om barn og unges lærings- og erkjennelsesformer, formspråk, kulturelle identitet og skapende evner
 • har kunnskap om ideutvikling og om hvordan egne skapende prosesser kan være utgangspunkt for refleksjon og utviklingsarbeid, relevante forskningsmetoder, vurderings- og presentasjonsformer
 • har grunnleggende kunnskap om forskningsmetoder og etikk i forskning
 • har kunnskap om hovedretninger innenfor kunst, design og arkitektur i ulike kulturer fra oldtid til i dag

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan initiere, samarbeide, gjennomføre, presentere og vurdere eget og andres forsknings- og utviklingsprosjekt
 • kan utnytte materialers og mediers egenskaper og kvaliteter og vise innsikt i egne skapende prosesser og anvende denne innsikten i undervisnings- og utviklingsarbeid
 • kan formidle, analysere og vurdere kunst, design og arkitektur i relevante lokale og globale kunst- og kulturhistoriske sammenhenger
 • kan anvende digitale verktøy i arbeid med visuell kommunikasjon
 • kan planlegge og tilrettelegge for læring i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes livsverden på måter som ivaretar tilpasset opplæring og fremmer samarbeid, demokrati og likeverd
 • kan formidle, analysere og vurdere kunst, design og arkitektur i relevante lokale og globale kunst- og kulturhistoriske sammenhenger
 • kan bruke fagspråk, vurdere kvalitet på lærebøker og læremidler og holde seg oppdatert på relevant faglitteratur og fagrelevant forskning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan veilede, stimulere og tilpasse opplæring som fremmer elevers estetiske opplevelse, skapende mot refleksjon
 • ha forståelse for vitenskapelig forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kunne designe et kunst- og håndverksfaglig FoU-arbeid i dialog med ulike forskningstradisjoner
 • kunne diskutere betydninger av et kunst- og håndverksfaglig FoU-arbeid for skole og samfunn
 • viser endringskompetanse og engasjement for kontinuerlig faglig selvutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene i emnet er av praktisk og teoretisk karakter som finner sted i varierte læringsmiljø. Det veksles mellom eget skapende arbeid, fagdidaktikk og teori.

FoU-oppgaven utgjør halvparten av emnet. Å utforme, gjennomføre, presentere og kritisk-konstruktivt vurdere kunst- og håndverksfaglige forsknings og utviklingsprosjekt er sentrale aktiviteter.

Arbeidsformene i emnet inkluderer workshops, verkstedarbeid, forelesninger, ekskursjoner, individuelle og gruppevise oppgaver. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt.

Selvstudium er en sentral arbeidsform i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

Følgende aktiviteter har obligatorisk oppmøte:

 • Innføring og oppsummering i fagets kjerneelementer: håndverksferdigheter, kunst- og designprosesser, visuell kommunikasjon og kulturforståelse.
 • Tre kollokvieoppgaver fra arbeid med pensum.
 • Presentere skisse av egen FoU-oppgave på studentenes FoU-seminar.
 • Gi kritisk-konstruktiv respons på en medstudents skisse til FOU-oppgave.
 • Innføring og oppsummering av FoU prosjekt og FoU konferanse.
 • Inntil 3 ekskursjoner.

Ved fravær fra ekskursjon blir det gitt kompensatorisk arbeid.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurdering del 1, oppgave: FoU-Oppgave:

Studentene skal levere:

En skriftlig oppgave og en utstilling eller et praktisk kunstdidaktisk arbeid, som begge skal besvare en samlet problemstilling for prosjektet.

Problemstillingen blir dermed besvart i to modaliteter:

a) skriftlig og

b) kunstnerisk eller som kunstfagdidaktisk-utviklingsprosjekt-i-praksis.

Samlet utgjør skriftlig oppgave, utstilling eller kunstfagdidaktisk-utviklingsprosjekt-i-praksis, studentenes FoU-oppgave. Vurdering del 1 vurderes bestått/ ikke bestått.

Vurdering del 2, arbeider: Individuell utstilling av skapende arbeider fra områdene kunst, design og arkitektur. karakterskala A-F.

Det vil bli trekk i karakter hvis ikke alle oppgavene er levert til utstilling.

Både del 1 og del 2 må være bestått for å bestå emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet (gjelder ikke muntlig/praktisk eksamen).

Det er anledning til å levere forbedret FoU-oppgave til vurdering én gang.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 1/1
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Oppgave 0/1 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider (1) 1/1

08.05.2024 - 16.05.2024

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 0/1

Utlevering
03.05.2024

Innlevering
11.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU