Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i kunst og håndverk

Student lager maske. foto

Studieretning master i kunst og håndverk

Kunst og håndverk er et av de fagene som flere elever løfter frem som sitt favorittfag i skolen. Kunst og håndverk engasjerer, utfordrer og legger til rette for elevers mestring, skapende evner og identitetsdanning. Norsk skole har stort behov for nye kvalifiserte kunst og håndverkslærere. Ved å ta master i kunst og håndverk vil du utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om kunst og håndverk som kunstfag, håndverksfag, skolefag og vitenskapsfag.

Kunst og håndverkdidaktikk som forskningsfelt

Gjennom studiet vil du få utviklet et profesjonsperspektiv på undervisning og forskning innen kunst og håndverksfaget, der fagets unike særtrekk med praktiske og estetiske læringsmål er sterkt vektlagt. Fornying, kritisk refleksjon, arbeid med teknikker og materialer, anvendelse av teori og utvikling av profesjonskunnskap er vektlagt i studiet. Gjennom studiet vil du utvikle profesjonsbevissthet fundert i forskningsbasert kunnskap, etisk bevissthet, analytiske og reflekterende ferdigheter. Det legges vekt på en faglig, samtids- og samfunnsorientert tilnærming til profesjonsfeltet i utdanning og praksis på alle nivå.

Sentralt i studiet er et selvvalgt avgrenset kunst og håndverksfagdidaktisk arbeid med relevans for elever i grunnskolen. Innenfor det valgte området vil du gjennomføre et selvstendig forsknings- og eller utviklingsarbeid som presenteres i en masteroppgave. Gjennom masteroppgaven vil du få mulighet til å fordype deg i didaktiske, pedagogiske, praktiske, kunst og håndverksfaglige problemstillinger hvor du utvikler egen innsikt som kan legge til rette for forbedringer i feltet. Du kan utforske pedagogiske spørsmål, estetisk erkjennelse, opplevelse og forståelse av kunst, samtidig som du arbeider praktisk med bilde, skulptur, bruksform eller installasjon. 

Kunst og håndverk i et samfunnsperspektiv

Ved å ta master i kunst og håndverk vil du være med på å styrke kompetansen i faget, i tillegg til å løfte frem viktighetene av estetiske læreprosesser, bærekraftig utvikling, inkluderende undervisning og mangfold. Du vil også utvikle kunnskap om fagets rolle i samfunnet og i skolen, både i et historisk perspektiv og i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv. På denne måten vil du bli en endringsagent med mulighet til å være med på å gi faget ny retning og verdi. Med master i kunst og håndverk kan du undervise og veilede i barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, kulturskole og andre bedrifter og institusjoner som fokuserer på formkultur og kunstformidling.