course-details-portlet

MGLU3102 - Matematikk 2 (1-7) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I emnet vil det bli arbeidet med å identifisere, karakterisere og forstå fenomener og prosesser som inngår i undervisning og læring av matematikk i grunnskolen. Arbeidet i emnet består i hovedsak av arbeid med et selvstendig FoU-prosjekt som resulterer i en skriftlig FoU-oppgave. I denne oppgaven vil studenten fordype seg i et tema innen matematikk- og matematikkdidaktikk, samt sette seg inn i relevante forskningsmetoder. I dette emnet er blikket mer rettet mot forskning enn i matematikk 1.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha gjennomført emnet kan studenten

 • legge fram detaljerte beskrivelser om forskning og teori knytta til et valgt tema innen matematikk- eller matematikkdidaktikk relevant for grunnskolens trinn 1-7
 • forklare og eksemplifisere metoder innen matematikkdidaktisk forskning
 • forklare hva et forsknings- og utviklingsarbeid innen matematikkdidaktikk kan være
 • greie ut om dokumentasjon av forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført emnet kan studenten

 • anvende forskningsbasert kunnskap innen matematikkdidaktiske og matematikkfaglige emner i undervisningsarbeid på trinn 1-7
 • gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser som er i tråd med forskningsetiske prinsipper

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført emnet kan studenten

 • initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående i emnet arbeider studenten med et selvstendig FoU-arbeid som omhandler matematikk og matematikkundervisning i grunnskolen. FoU-arbeidet skal resultere i en skriftlig FoU-oppgave som leveres i slutten av semesteret. Øvrige arbeidsformer veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Litteratur, undervisningsmateriell og andre læringsmidler kan være på både norsk og engelsk. Det forventes at studentene behersker begge språk på et nivå som muliggjør bruk av disse læringsmidlene. Arbeidsformene i emnet har til hensikt å støtte arbeidet med FoU-prosjektet. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Emnet vurderes gjennom et selvstendig FoU-arbeid. FoU-oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått. Det er anledning til å levere forbedret oppgave til vurdering én gang.

Obligatoriske aktiviteter:

Det kreves godkjent på følgende aktiviteter for å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Opptil 4 muntlige presentasjoner knyttet til studentens FoU-arbeid.
 • Opptil 3 skriftlige innleveringer knyttet til studentens FoU-arbeid.

De obligatoriske aktivitetene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU53006 15.0 HØST 2019
LGU13006 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU