MGLU3102 - Matematikk 2 (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet fordyper studenten seg i noen av de matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaene fra matematikk 1. Blikket er mer rettet mot forskning enn i matematikk 1.

I emnet vil blir det arbeidet med matematikkfaglige områder som er sentrale på barnetrinnet. Disse er tallteori og tidlig algebra, spesielt som generalisert aritmetikk, brøk og rasjonale tall og geometri. Fagdidaktiske temaer vil være knyttet til å identifisere, karakterisere og forstå fenomener og prosesser som inngår i undervisning og læring av matematikk på barnetrinnet, spesielt innenfor de matematikkfaglige områdene som behandles på studieenheten. Resonnering og matematisk argumentasjon vil ha en sentral rolle under arbeidet med alle de matematikkfaglige områdene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
-har kunnskap om å arbeide med og undervise i ulike typer argumentasjonsformer og matematiske bevis innen de matematiske hovedområder på trinn 1–7
-kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen matematikkdidaktikk
-har kunnskap om den systematiske oppbygningen av matematiske teorier
-har kunnskap knyttet til progresjonen i matematikkfaglige emner gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole og overganger mellom trinnene i skolen.
-har kunnskap om metoder innenfor matematikkdidaktisk forskning

Ferdigheter
Kandidaten
- kan anvende forskningsbasert kunnskap innen matematikkdidaktiske og matematikkfaglige emner i undervisningsarbeid på trinn 1-7, med spesielt fokus på begynneropplæringen
- kan gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser
- kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
- kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
- kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.