course-details-portlet

MGLU3107 - Naturfag 2 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Forsknings- og utviklingsoppgave 0/100 Bestått/ Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen. Biologi og didaktikk 49/100 4 timer Bokstavkarakterer HJELPEMIDD
Muntlig eksamen. Kjemi og fysikk 51/100 40 minutter Bokstavkarakterer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Naturfag 2 (1-7) henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, teknologi og matematikk. Emnet bygger på naturfag 1. I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling. Studenten skal være i stand til å bygge progresjon fra begynneropplæringen til innlæring av mer avanserte og komplekse begrepsstrukturer. Utdanningen skal også ivareta videreutviklingen av studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å bygge videre på elevenes utforskende ferdigheter. Studenten skal kunne legge til rette for undervisning som gir et solid fundament for videre læring i faget på ungdomstrinnet. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet. Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 2 for 1.-7. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har kunnskap om undervisningsmetoder som fremmer tverrfaglig arbeid
 • har kunnskap om argumentasjon og hvordan tilrettelegge for argumentasjon i naturfagundervisningen
 • har utdypende kunnskap om utforskende arbeidsmåter
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler og digitale verktøy i naturfagundervisningen
 • har kunnskap om uorganiske og organiske stoffer og deres betydning for levende organismer og miljø
 • har kunnskap om grunnleggende modeller og teorier for beskrivelse av evolusjon og genetisk variasjon
 • har kunnskap om tyngdefeltet, det elektromagnetiske felt, elektronikk og atom- og kjernefysikk
 • har kunnskap om størrelsesordener i naturen, i tid og rom
 • har kunnskap om fenomener utenfor solsystemet og hvordan universet har oppstått og utviklet seg
 • har utdypende kunnskap om undervisning for bærekraftig utvikling, med fokus på progresjon fra kunnskap til systemforståelse
 • har kunnskap om kretsløp i naturen og hvordan de kan knyttes til sammenhenger i naturen og miljøspørsmål
 • har kunnskap om fornybare og ikke-fornybare energikilder og kan knytte dem til samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger
 • har kunnskap om vær-og klimasystem både lokalt og globalt
 • har kjennskap til tverrfaglig undervisning som fremmer barn og ungdoms handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden
 • har grunnleggende kunnskap om å lage et forskningsdesign
 • har grunnleggende kunnskap om forskningsetiske prinsipper og personvern
 • har grunnleggende kunnskap om akademisk skriving

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan lage kjemiske blandinger og løsninger
 • kan tilrettelegge praktisk undervisning i naturfag og teknologi for de yngste elevene som gir god progresjon mellom ulike trinn
 • kan anvende kreative undervisningsprosesser hvor naturvitenskapelige begreper brukes til å beskrive og forklare form og funksjon hos noen teknologiske produkter
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i tverrfaglige sammenhenger som ved teknologi og design
 • kan drøfte problemstillinger knyttet til klimaendringer og bruke ulike representasjoner for å visualisere vær- og klimasystemer
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring i naturfag og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i tverrfaglige sammenhenger knyttet til tema bærekraftig utvikling

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt. Introduksjon til, og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Litteratur, undervisningsmateriell og andre læringskilder vil gis både på norsk og engelsk. Det forventes at studentene behersker begge språk på et nivå som muliggjør bruk av disse læringskilder. Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning.

Forsknings- og utviklingsoppgaven er selvstendig arbeid med individuell veiledning. Det forutsettes at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

1. Ferdighetstrening med rapportering. Krav om 75 % tilstedeværelse på laboratoriearbeid. Det er obligatorisk å være tilstede på laboratorieaktivitetene på tidspunktet disse gjennomføres, jf. semesterplanen i emnet.

2. Innleveringsoppgaver/tester som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer og/eller rapporter (muntlig, digital eller skriftlig) fra feltarbeid/ekskursjoner/praksis og laboratoriearbeid.

3. Seminarer knyttet til FoU-oppgave. Krav om 75% tilstedeværelse på disse seminarene.

4. Innleveringer knyttet til underveisarbeidet med FoU-oppgave.

Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsordning med 3 delvurderinger:

1. Skriftlig eksamen (biologi og didaktikk), 4 timer, individuell, karakter A-F. Tillatte medbrakte hjelpemidler: Gjeldende læreplan i naturfag og generell del (utskrift) hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet

2. Muntlig eksamen (fysikk og kjemi),varighet 40 minutter med 30 minutters forberedelse.Individuell, karakter A-F. Tillatte medbrakte hjelpemidler: Gjeldende læreplan i naturfag og generell del (utskrift) hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Tabeller og formler i fysikk og kjemi (uten notater, tusjmarkering tillatt). Godkjent kalkulator.

3. FoU oppgave, individuell, Bestått/ikke bestått. Det er anledning til å levere forbedret FoU-oppgave til vurdering én gang. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU14011 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen. Biologi og didaktikk 49/100 HJELPEMIDD 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Forsknings- og utviklingsoppgave 0/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen. Kjemi og fysikk 51/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen. Biologi og didaktikk 49/100 HJELPEMIDD 29.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 19
Vår ORD Forsknings- og utviklingsoppgave 0/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen. Kjemi og fysikk (1) 51/100 HJELPEMIDD

22.05.2024 - 23.05.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU