course-details-portlet

MGLU1101 - Norsk 1 (1-7) emne 1: Språk og tekst 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Norsk 1, emne 1 gir et første grunnlag for norskundervisning på 1.-7. trinn. Sentralt står språklige og litterære emner, lese- og skriveopplæring for elever på mellomtrinnet og fagdidaktiske spørsmål. Emnet legger også vekt på at studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne. Emnet tar utgangspunkt i at språk og språkbruk spiller en grunnleggende rolle i all læring. Studentene vil møte varierte arbeidsmåter, også praktisk-estetiske tilnærminger.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om litteraturhistorie
 • har kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har omfattende kunnskap om barns språkutvikling på mellomtrinnet
 • har kunnskap om hva som kjennetegner skriftlige tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangrer og medium
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium, med vekt på litteratur for unge
 • har breï kunnskap om metoder i lese- og skriveopplæringa på mellomtrinnet
 • har kunnskap om nasjonale prøver og læremiddel for mellomtrinnet, både digitale og andre

FERDIGHETER

Studenten

 • kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i språkstimulerende arbeid og gjøre greie for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever på mellomtrinnet
 • kan bruke kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangrer i arbeid med skriftlige tekster i ulike medium
 • kan bruke ulike metoder i den videre lese- og skriveopplæringa og tilpasse opplæringa for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever på mellomtrinnet
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremiddel for mellomtrinnet, digitale og andre - mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer
 • har erfaring med noen relevante forskningsmetoder i norskfaget

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge og gjennomføre norskundervisning på mellomtrinnet i sentrale emne og gjøre rede for elevtilpassa fagdidaktiske valg
 • kan vurdere egen praksis på mellomtrinnet med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet innebærer både fellesforelesninger, undervisning i seminarform, verkstedarbeid og arbeid i mindre grupper. Studentene skal bruke språket aktivt gjennom hele studiet, både i muntlig og skriftlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Det er en forutsetning at studentene tilegner seg fagstoffet gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, og gjennom arbeid i kollokviegrupper. Det er forventet at studentene møter forberedte til undervisningen og at de bruker biblioteket aktivt. Det forventes aktiv deltakelse gjennom hele studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • En individuell, skriftlig fagtekst
 • Ei gruppeoppgave med muntlig presentasjon
 • Obligatorisk deltakelse på inntil fem verksted
 • Obligatorisk deltakelse på inntil ti øvingstimer eller innlevering av skriftlige øvinger

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente for at kandidaten skal kunne ta eksamen.

Vurderingsordning:

Individuell skriftlig eksamen (6 timer)

Karakterregel: A-F

Målform: bokmål

Tillatte hjelpemidler: Læreplan i norsk for LK20

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU11007 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Norsk (norrøn)
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL271 Sluppenvegen 14 2
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 44
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 60
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 2
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 4
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU