course-details-portlet

MGLU1101 - Norsk 1 (1-7) emne 1: Språk og tekst 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Norsk 1, emne 1 gir et første grunnlag for norskundervisning på 1.-7. trinn. Sentralt står språklige og litterære emner, lese- og skriveopplæring for elever på mellomtrinnet og fagdidaktiske spørsmål. Emnet legger også vekt på at studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne. Emnet tar utgangspunkt i at språk og språkbruk spiller en grunnleggende rolle i all læring. Studentene vil møte varierte arbeidsmåter, også praktisk-estetiske tilnærminger.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om litteraturhistorie
 • har kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har omfattende kunnskap om barns språkutvikling på mellomtrinnet
 • har kunnskap om hva som kjennetegner skriftlige tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangrer og medium
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium, med vekt på litteratur for unge
 • har brei kunnskap om metoder i lese- og skriveopplæringa på mellomtrinnet
 • har kunnskap om nasjonale prøver og læremiddel for mellomtrinnet, både digitale og andre

FERDIGHETER

Studenten

 • kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i språkstimulerende arbeid og gjøre greie for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever på mellomtrinnet
 • kan bruke kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangrer i arbeid med skriftlige tekster i ulike medium
 • kan bruke ulike metoder i den videre lese- og skriveopplæringa og tilpasse opplæringa for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever på mellomtrinnet
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremiddel for mellomtrinnet, digitale og andre
 • mestrer bokmål og kan undervise elever i og om bokmål
 • har erfaring med noen relevante forskningsmetoder i norskfaget

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge og gjennomføre norskundervisning på mellomtrinnet i sentrale emne og gjøre rede for elevtilpassa fagdidaktiske valg
 • kan vurdere egen praksis på mellomtrinnet med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet innebærer både fellesforelesninger, undervisning i seminarform, verkstedarbeid og arbeid i mindre grupper. Studentene skal bruke språket aktivt gjennom hele studiet, både i muntlig og skriftlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Det er en forutsetning at studentene tilegner seg fagstoffet gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, og gjennom arbeid i kollokviegrupper. Det er forventet at studentene møter forberedte til undervisningen og at de bruker biblioteket aktivt. Det forventes aktiv deltakelse gjennom hele studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • To skriftlige innleveringer
 • Ei gruppeoppgave med muntlig presentasjon
 • Obligatorisk deltakelse på inntil fem undervisningsøkter
 • Obligatorisk deltakelse på inntil ti øvingstimer eller innlevering av skriftlige øvinger

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente for at kandidaten skal kunne ta eksamen.

Vurderingsordning:

Individuell skriftlig eksamen (6 timer)

Karakterregel: A-F

Målform: bokmål

Tillatte hjelpemidler: Læreplan i norsk for LK20

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU11007 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Norsk (norrøn)
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU