MGLU1101 - Norsk 1 (1-7) emne 1: Språk og tekst 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Norsk 1, emne 1 gir et første grunnlag for norskundervisning på 1.–7. trinn. Sentralt står språklige og litterære emner, lese- og skriveopplæring for elever på mellomtrinnet og fagdidaktiske spørsmål. Emnet legger også vekt på at studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne. Emnet tar utgangspunkt i at språk og språkbruk spiller en grunnleggende rolle i all læring. Studentene vil møte varierte arbeidsmåter, også praktisk-estetiske tilnærminger.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har kunnskap om språket som system og språket i bruk
- har omfattende kunnskap om barns språkutvikling på mellomtrinnet
- har kunnskap om hva som kjennetegner skriftlige tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangrer og medium
- har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium, med vekt på litteratur for unge
- har bred kunnskap om metoder i lese- og skriveopplæringa på mellomtrinnet
- har kunnskap om nasjonale prøver og læremiddel for mellomtrinnet, både digitale og andre

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i språkstimulerende arbeid og gjøre greie for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever på mellomtrinnet
- kan bruke kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangrer i arbeid med skriftlige tekster i ulike medium
- kan bruke ulike metoder i den videre lese- og skriveopplæringa og tilpasse opplæringa for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
- kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever på mellomtrinnet
- kan vurdere ulike norskfaglige læremiddel for mellomtrinnet, digitale og andre
- mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
- kan planlegge og gjennomføre norskundervisning på mellomtrinnet i sentrale emne og gjøre rede for elevtilpassa fagdidaktiske valg
- kan vurdere egen praksis på mellomtrinnet med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet innebærer både fellesforelesninger, undervisning i seminarform, verkstedarbeid og arbeid i mindre grupper. Studentene skal bruke språket aktivt gjennom hele studiet, både i muntlig og skriftlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Det er en forutsetning at studentene tilegner seg fagstoffet gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, og gjennom arbeid i kollokviegrupper. Det er forventet at studentene møter forberedte til undervisningen og at de bruker biblioteket aktivt. Det forventes aktiv deltakelse gjennom hele studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

Antall: 6

- En rapport etter leseverksted

- En individuell fagtekst

- Gruppeframlegg om barne- og ungdomslitteratur

- En flervalgstest i grammatikk

- Obligatorisk tilstedeværelse på leseprosjekt

- Obligatorisk tilstedeværelse på analyseverksted

 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

 

Individuell skriftlig eksamen. Målform: bokmål

Tillatte hjelpemidler: Læreplan i norsk for LK06
Karakterregel: A-F

 

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU11007 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 11.12.2017 09:00 Datasal 10345 , DI42 , Storhall del 2
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.