course-details-portlet

MGLU4115 - Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/3 1 semestre
Muntlig eksamen 2/3 30 minutter ALLE

Faglig innhold

Pedagogikk og elevkunnskap i syklus 2 skal gi studenten inngående forståelse for lærerens og skolens rolle innenfor et komplekst, demokratisk og pluralistisk samfunn. Syklus 2 tematiserer skole og utdanning i et historisk, kulturelt og politisk perspektiv, med målsetning om å forstå skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon. Studenten skal ut ifra et analytisk og kritisk perspektiv kunne arbeide med problemstillinger knyttet til skole, utdanning og egen pedagogisk praksis. Profesjonsetisk refleksjon vektlegges med målsetning om å oppøve kritisk tenkning og selvstendighet i pedagogisk praksis. Sentrale tema i emnet Pedagogikk og elevkunnskap 4 er utdanningshistorie, utdanningspolitikk og styring, lærerrollen, skolen som organisasjon, profesjonsetikk og endrings- og utviklingsarbeid. Emnet ivaretar også studentenes utvikling av Profesjonsfaglig Digital Kompetanse (PfDK).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om ulike ideologiske perspektiver på utdanningsvirksomhet, sentrale faser og strategier i skolens historiske utvikling, og om skolens mandat og funksjon til ulike tider
 • har kunnskap om hvordan utdanning har variert for ulike grupper i samfunnet gjennom historien (for eksempel samisk skolehistorie)
 • har inngående kunnskap om sentrale utdanningspolitiske endringer i dagens skole og i styring av utdanning
 • har inngående kunnskap om lærerrollen, dens endring og utvikling
 • har kunnskap om skolen som organisasjon, dens rammefaktorer og samarbeid med andre aktører
 • har kunnskap om sentrale etiske (og vitenskapsteoretiske?) problemstillinger knyttet til utvikling av skole og utdanning

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for samhandling i klasser og grupper på trinn 1-7 og i ettertid kritisk analysere aktiviteten
 • kan selvstendig begrunne og vurdere endrings- og utviklingsprosesser i skolen og reflektere over lærerens rolle i dette arbeidet
 • kan analysere og drøfte utfordringer i realisering av læreplan og øvrige styringsdokument
 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant
 • kan identifisere, reflektere over og diskutere profesjonsetiske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående kunnskap om perspektiver på skole, utdanning og lærerrollen
 • kan reflektere over og å føre selvstendig faglig argumentasjon om pedagogisk praksis og skolen i samfunnet
 • kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om utdanningspolitikk
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skole
 • kan problematisere forholdet mellom ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og kunnskapssyn

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i PEL 4 varierer mellom forelesninger, studentaktive seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Samarbeidslæring er vektlagt. Det er lagt inn obligatoriske arbeidskrav hvor studentene skal vise faglig innsikt i emnets temaområder og utvikling av egen læreridentitet. Emnet legger opp til selvstendig arbeid med tekst, både egen skriving av semesteroppgave og arbeid med emnets litteratur. Undervisningen rettes mot at studenten skal formulere, drøfte og kommunisere om pedagogiske problemstillinger innenfor emnets tematikk. Det vil bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. Emnet vil trekke inn samfunns- og dagsaktuelle saker knyttet til utdanning og skole.

Obligatoriske aktiviteter:

 • deltakelse i arbeid å lage et nettsted som synliggjør de ulike tema i emnebeskrivelsen
 • kontinuerlig refleksjonsarbeid gjennom loggskriving
 • 75% oppmøte på seminar

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Arbeidskrav

Følgende tre arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet:

 • to skriftlige innleveringer
 • en muntlig presentasjon

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til en ny innlevering/utførelse.

Eksamen

Eksamen er individuell og består av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige deleksamen er en semesteroppgave. Ved stryk av en deleksamen må kun denne delen tas på nytt. Det er anledning å klage på delvurdering i emnet (gjelder ikke muntlig eksamen).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått områdeemnet Kunnskap læring og danning i læreprofesjonen og Pel 1 og Pel 2 (30 SP) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste og semesterplan legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU13009 7.5 HØST 2019
LGU53006 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen (1) 2/3 ALLE 28.11.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Oppgave 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (2) 2/3 ALLE

30.05.2024 - 07.06.2024

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3

Utlevering
23.04.2024

Innlevering
30.04.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuell tid blir publisert senere
 • 2) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU