course-details-portlet

MGLU4115 - Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/3 1 semestre HJELPEMIDD
Muntlig eksamen 2/3 30 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet skal ha et makroperspektiv på skolen med vekt på hvordan beslutninger tatt på samfunnsnivå påvirker skolen. Dette perspektivet belyses både historisk og opp mot dagens situasjon. I seminarene vil sammenhenger mellom emnets hovedtemaer utdypes og bearbeides, semesterplanen gir detaljert oversikt. Det sentrale innhold i emnet er disse fire hovedtemaer:

 • Utdanningspolitikk og styring (kritisk analyse og pedagogisk refleksjon)
 • Den norske skoles historie og læreryrkets utvikling (lærerrolle og skoleutvikling)
 • Grunnriss av oppdragelsens historie (pedagogikkens røtter og virkningshistorie)
 • Rom for forandring (autonomi og profesjonsetikk)

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike politiske, pedagogiske og praktiske syn på skolens virksomhet.
 • har inngående kunnskap om utviklingen i synet på skolens oppdrag, lærerens rolle og skolens organisatoriske innretning.
 • har inngående kunnskap om utvalgte posisjoner i pedagogikkens historie og disse posisjoners begrunnelse og aktuelle betydning.
 • har inngående kunnskap om de muligheter læreren har for å påvirke skolens utvikling i offentligheten og forme egen praksis i et lokalt, kollegialt fellesskap.

FERDIGHETER

 • kan analysere utfordringer i realisering av læreplan og øvrige styringsdokument med henblikk på å utvikle egen undervisning.
 • kan forstå seg selv som en selvstendig aktør som en bærer av et mangfoldig rolleregister.
 • kan analysere ulike syn på oppdragelse ut ifra det bakenforliggende syn på menneske og samfunn og de grunnleggende verdier i opplæringslovens formålsparagraf.
 • kan selvstendig utvikle og legge til rette for undervisning som tilbyr elevene en mangfoldighet av måter å møte skolens fag på.

GENERELL KOMPETANSE

 • kan føre selvstendig faglig argumentasjon om egen pedagogisk praksis og skolens demokratiske funksjon.
 • kan reflektere over læreren som både bærer og fornyer av en historisk arv og et omskiftelig samfunnsmandat.
 • kan diskutere forholdet mellom ulike syn på undervisning og kunnskap med henblikk på å tilrettelegge og begrunne egen praksis..
 • kan håndteredilemmaer og krysspress i forholdet mellom statlig og kommunal styring og lærerens profesjonelle autonomi og ytringsfrihet.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i PEL 4 varierer mellom forelesninger, studentaktive seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Samarbeidslæring er vektlagt. Det er lagt inn obligatoriske arbeidskrav hvor studentene skal vise faglig innsikt i emnets temaområder og utvikling av egen læreridentitet. Emnet legger opp til selvstendig arbeid med tekst, både egen skriving av semesteroppgave og arbeid med emnets litteratur. Undervisningen rettes mot at studenten skal formulere, drøfte og kommunisere om pedagogiske problemstillinger innenfor emnets tematikk. Det vil bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. Emnet vil trekke inn samfunns- og dagsaktuelle saker knyttet til utdanning og skole.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Utover kravet om 75% oppmøte på seminar knytter det seg tre arbeidskrav til emnet, to skriftlige innleveringer og en muntlig presentasjon.

  Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som oppfyller arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til en ny innlevering/utførelse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Arbeidskrav

Følgende tre arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet:

 • to skriftlige innleveringer
 • en muntlig presentasjon

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til en ny innlevering/utførelse.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige deleksamen er en individuell semesteroppgave. Den muntlige eksamen gjennomføres i grupper.. Ved stryk av en deleksamen må kun denne delen tas på nytt. Det er anledning å klage på delvurdering i emnet (gjelder ikke muntlig eksamen).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått områdeemnet Kunnskap læring og danning i læreprofesjonen og Pel 1 og Pel 2 (30 SP) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste og semesterplan legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU13009 7.5 HØST 2019
LGU53006 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 2/3 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Oppgave 1/3 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU