course-details-portlet

MGLU4115 - Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/3 1 semestre
Muntlig eksamen 2/3 30 minutter ALLE

Faglig innhold

Pedagogikk og elevkunnskap i syklus 2 skal gi studenten inngående forståelse for lærerens og skolens rolle innenfor et komplekst, demokratisk og pluralistisk samfunn. Syklus 2 tematiserer skole og utdanning i et historisk, kulturelt og politisk perspektiv, med målsetning om å forstå skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon. Studenten skal ut ifra et analytisk og kritisk perspektiv kunne arbeide med problemstillinger knyttet til skole, utdanning og egen pedagogisk praksis. Profesjonsetisk refleksjon vektlegges med målsetning om å oppøve kritisk tenkning og selvstendighet i pedagogisk praksis.
Sentrale tema i emnet ‘Pedagogikk og elevkunnskap 4’ er utdanningshistorie, utdanningspolitikk og styring, lærerrollen, skolen som organisasjon, profesjonsetikk og endrings- og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
- har kunnskap om ulike ideologiske perspektiver på utdanningsvirksomhet, sentrale faser og strategier i skolens historiske utvikling, og om skolens mandat og funksjon til ulike tider
- har inngående kunnskap om sentrale utdanningspolitiske endringer i dagens skole og i styring av utdanning
- har inngående kunnskap om lærerrollen, dens endring og utvikling
- har kunnskap om skolen som organisasjon, dens rammefaktorer og samarbeid med andre aktører
- har kunnskap om sentrale etiske (og vitenskapsteoretiske?) problemstillinger knyttet til utvikling av skole og utdanning

Ferdigheter
Studenten
- kan selvstendig begrunne og vurdere endrings- og utviklingsprosesser i skolen og reflektere over lærerens rolle i dette arbeidet
- kan analysere og drøfte utfordringer i realisering av læreplan og øvrige styringsdokument
- kan identifisere, reflektere over og diskutere profesjonsetiske problemstillinger

Generell kompetanse
Studenten
- har inngående kunnskap om perspektiver på skole, utdanning og lærerrollen
- har erfaring med å reflektere over og å føre selvstendig faglig argumentasjon om pedagogisk praksis og skolen i samfunnet
- har innsikt i sentrale vitenskapsteorietiske problemstillinger gjennom teoretiske perspektiver på kunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i PEL 4 varierer mellom forelesninger, studentaktive seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Det er lagt inn obligatoriske arbeidskrav hvor studentene skal vise faglig innsikt i emnets temaområder og utvikling av egen læreridentitet. Emnet legger opp til selvstendig arbeid med tekst, både egen skriving av semesteroppgave og arbeid med emnets litteratur. Undervisningen rettes mot at studenten skal formulere, drøfte og kommunisere om pedagogiske problemstillinger innenfor emnets tematikk. Det vil bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. Emnet vil trekke inn samfunns- og dagsaktuelle saker knyttet til utdanning og skole.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
- to skriftlige innleveringer
- en muntlig presentasjon

Samtlige obligatoriske aktiviteter/oppgaver må godkjennes for å få gå opp til eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått områdeemnet Kunnskap læring og danning i læreprofesjonen og Pel 1 og Pel 2 (30 SP) eller tilsvarende.


Kursmateriell

Endelig pensumliste og semesterplan legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU13009 7.5 01.09.2019
LGU53006 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 2/3 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3

Utlevering 28.04.2021

Innlevering 05.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamensperiode vil være fra 18.05-21.05 og 31.05-04.06. Individuelt tidspunkt og dag kommer senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU