MGLU3111 - Lokaldemokrati, politisk deltakelse og forskningsmetode for skolefaget samfunnsfag (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Samfunnsfag 2 gir dypere faglighet innenfor utvalgte temaer fra skolens samfunnsfag 1-7 og opplæring i vitenskapsteori og forskningsmetode

Emnet tematiser lokaldemokrati, medieutvikling, medborgerskap og ytringsfrihet i Norge i vår tid med komparative tilsnitt.

Innenfor tematikken urfolk og minoriteter vendes blikket både innover mot etnisk mangfold i Norge og utover mot verden ellers.

Samtidsaktuelle spørsmål knyttet til produksjon, mediebruk, forbruk og miljøpolitiske utfordringer samt internasjonalt samarbeid særlig knyttet til FN og Norden, tas også opp.

Emnet skal dessuten trekke linjer i skolefagets (norske) historie i en demokrati- og skolehistorisk kontekst, og gi dypere innsikter i og evne til å bruke sentrale samfunnsfagdidaktiske teorier og tilnærminger.

Samfunnsfag 2 skal legge grunnlaget for gjennomføring av FoU-oppgave (del av vurderingsordningen i emnet) gjennom opplæring om og øvelse i vitenskapsteori, forskningsetikk, personvern i FoU-sammenheng, prosjektdesign, kildekritikk og kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har dybdekunnskap om lokaldemokrati og forvaltning, medborgerskap og ytringsfrihet i Norge etter 1814.
• har bred kunnskap om urfolk generelt og dybdekunnskap om samer og andre etniske minoriteter.
• har bred kunnskap om produksjon og økonomiske utviklingslinjer og dybdekunnskap om marked, makt, forbruksmønster og miljøpolitiske utfordringer i nyere tid.
• har bred mediesosiologisk og mediehistorisk kunnskap, inkludert kunnskap om forholdet mellom medieutvikling og demokrati og kunnskap om mediebruk.
• har dybdekunnskap om FN-systemet og den internasjonale rettsliggjøring som dette har bidratt til og om samarbeid mellom nabolandene i Norden.
• har dybdekunnskap om utviklingen frem mot dagens norske skolefag samfunnsfag, i demokrati- og skolehistorisk perspektiv.
• har dybdekunnskap om utvalgte tema innenfor fagdidaktisk teori og forskning om samfunnsfaget i skolen.
• har dybdekunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske posisjoner og et utvalg kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og bred kunnskap om prosjektdesign, forskningsetikk og personvernregler for forskning.

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan identifisere og forklare sammenhenger mellom emnets temaområder.
• kan påvise og begrunne de punktene der læreplan i samfunnsfag og læreplan i samfunnsfag samisk er ulike og vurdere konsekvenser av ulikhetene
• kan fremme nettvett, nettetikk og kritisk refleksjon inkludert kritisk bruk av digitale og analoge medier hos elevene.
• kan finne, kritisk vurdere, tolke og tilrettelegge ulike læremidler og bruke dem til å fremme progresjon og kritisk sans og handlingskompetanse hos elevene.
• kan gi læringsfremmende tilbakemeldinger til elever og foreldre.
• kan planlegge, utføre, vurdere og videreutvikle læring og læringsledelse, med særlig vekt på begynneropplæring.
• kan vurdere og praktisere krav til dokumentasjon av læringsarbeid, vurderinger og måloppnåelse og krav til arkivering for ettertiden.
• kan velge og bruke forskningsmetoder som er velegnet for eget FoU-prosjekt, og gjennomføre prosjektet i samsvar med aksepterte forskningsetiske standarder og regelverket for personvern.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan bidra til kritisk og konstruktiv vurdering av egen og kollegers praksis og fremme utviklingsarbeid og endringsprosesser som også inkluderer nærsamfunnet utenfor skolen.
• kan gjøre reflekterte valg for videreutvikling av egen faglighet.
• kan legge til rette for at elevene kan utvikle faglig nysgjerrighet, oversikt og evne til å identifisere sammenhenger, finne forklaringer og til å være kritiske.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, metodeøvelser, selvstudium og arbeid i grupper. Løsning av obligatoriske og andre oppgaver. Veiledning. Seminarer med studentene i hovedrollene. Praksis i skolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Bestått samfunnsfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.