course-details-portlet

MGLU3111 - Fordypning i samfunnsfag (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 timer Bokstavkarakterer G
Oppgave 0/1 Bestått/ Ikke bestått

Faglig innhold

Samfunnsfag 2 gir fordypning i samfunnsfaglige kunnskaps- og ferdighetsområder med relevans for undervisning på barne- og mellomtrinnet. Emnet gir fordypning i vitenskapsteori, metode og forskningsferdigheter knyttet til gjennomføringen av FoU-oppgaven.

Emnet gir fordypning i utvalgte samfunnskunnskapstema som identitet, digitalt medborgerskap og sentrale politiske skillelinjer, tilpasset grunnskolens trinn 1-7.

Emnet har videre en fordypning innen utvalgte geografiske tema inkludert geografisk metode og geografididaktikk tilpasset grunnskolens trinn 1-7.

Emnet gir fordypning i utvalgte historiske og historiedidaktiske temaer, inklusive historisk teori og metode.

Det gis fordypning i det norske skolefaget samfunnsfags historie, vitenskapelig tenkemåte og krisedidaktikk.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 • Har dybdekunnskap om sentrale temaer, teorier og prosesser innenfor feltene identitetskonstruksjon, digitalt medborgerskap og sentrale politiske skillelinjer tilpasset grunnskolens trinn 1-7.
 • Har dybdekunnskap om utvalgte geografiske tema, inklusive geografisk metode og geografididaktikk tilpasset grunnskolens trinn 1-7.
 • Har dybdekunnskaper om utvalgte historiske og historiedidaktiske emner, inklusive historisk teori og metode.
 • Har dybdekunnskap om det norske skolefaget samfunnsfags historie, vitenskapelige tenkemåte og krisedidaktikk.
 • Har dybdekunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske posisjoner, og utvalgte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

FERDIGHETER

 • Kan identifisere sammenhenger mellom emnets temaområder og forklare hvordan de griper inn i hverandre
 • Kan koble grunnleggende innsikter fra fagets temaer til samfunnsfagets didaktiske teori i planlegging og gjennomføring av undervisning.
 • Kan anvende akademiske ferdigheter som kritisk tenkning og argumentasjon på et analytisk nivå.
 • Kan velge og bruke forskningsmetoder som er velegnet for eget FoU-prosjekt, og gjennomføre prosjektet i samsvar med aksepterte forskningsetiske standarder og regelverket for personvern.

GENERELL KOMPETANSE

 • Kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglig spørsmål med utgangspunkt i kunnskap og kjennskap til fagets temaområder
 • Har et analytisk perspektiv på utvalgte geografisk tema, inklusive refleksjon rundt geografisk metode og geografididaktikk.
 • Kan reflektere kritisk om historien og historiebruk med utgangspunkt i historiedidaktiske innsikter og historisk teori/metode.
 • Kunne koble innsikt fra samfunnsfagets ulike deler.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og arbeid i grupper med og uten veiledning. Ekskursjon

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

Det er obligatorisk oppmøte på introduksjonsøkta. Det skal gjennomføres godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter, samt obligatorisk oppmøte på utvalgte deler.

Vurderingsordning med 2 delvurderinger:

 • FoU oppgave, bestått/ikke bestått. Ved stryk på FoU-oppgaven er det anledning til å levere forbedret oppgave til vurdering én gang (regnes som eksamensforsøk nummer to). Ved tredje eksamensforsøk må det leveres en helt ny oppgave.
 • Skriftlig eksamen, individuell, karakter A-F. Hjelpemiddelkode G: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU14012 30.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 0/1 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 1/1 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 0/1 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 1/1 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU