MGLU5224 - Spesialpedagogikk med vekt på psykososiale utfordringer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet fokuserer på gode rammevilkår for oppvekst og opplæring for elever med psykososiale utfordringer. Spesielt vil tema som omhandler tilpassing av opplæringen til den enkelte elevs ulike forutsetninger og behov være sentralt, slik at rettighetene i Opplæringsloven blir ivaretatt. Det vil formidles kunnskap om sosiale og emosjonelle utfordringer som elever kan oppleve, men like mye fokuseres på mulighetene for aktiv deltakelse, læring og livsmestring. Kunnskap om inkluderende læringsmiljø vektlegges sterkt. Andre sentrale tema som tas opp er helse i et salutogent perspektiv, tilknytningsteori, lærer-elev relasjonen, psykososialt læringsmiljø, selvoppfatning, motivasjon og sosial og emosjonell kompetanse. Emnet fokuserer også på forskningslitteratur innenfor de temaene som tas opp, og forskningsmetoder relatert til denne.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
• har inngående kunnskap om betingelser for læring og helsefremming for elever som opplever psykososiale utfordringer
• har inngående kunnskap om læringsmiljø som fremmer inkludering og aktiv deltakelse for elevene
• har inngående kunnskap om forebygging og tilrettelegging i et ressurs- og mestringsperspektiv
• har inngående kunnskap om det spesialpedagogiske fagområdet med arbeidsmåter, juridiske og etiske problemstillinger
• har inngående kunnskap om teori og forskningslitteratur på feltet

Ferdigheter
Studenten
• skal kunne reflektere selvstendig, kritisk og etisk bevisst om spesialpedagogiske tema som angår elever med ulike psykososiale utfordringer
• skal på selvstendig grunnlag kunne tilrettelegge læringsmiljø som fremmer inkludering, aktiv deltagelse, læring og livsmestring
• skal kunne inngå i gode dialoger om spesialpedagogiske tema med elever, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
• skal selvstendig og faglig analytisk kunne reflektere over og begrunne ulike sider ved profesjonsutøvelsen i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
• skal kunne søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning og vurdere gyldighet og relevans av denne

Generell kompetanse
Studenten
• kan utvikle yrkesspesifikke ferdigheter og handlingskompetanse som er forankret i forskningsbasert kunnskap innenfor det spesialpedagogiske fagområdet
• kan i samarbeid med andre profesjoner og instanser tilrettelegge for inkludering, læring og livsmestring for elever som opplever psykososiale utfordringer
• kan bidra til nytenking og utvikling i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
• kan formidle faglig og avansert forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper

Læringsformer og aktiviteter

I emnet legges det vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, diskusjoner, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid, øvelser og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. Emnet vil gjennom hele semesteret knyttes til praksisfeltet, både som arena profesjonsutøvelse og for forskning. Skriving av profesjonsrelaterte tekster og rewiewartikkel vektlegges. Studentene vil også få trening i å lese, forstå og anvende forsknings- og metode litteratur.

Seminarer og faglig samhandling mellom studentene er viktige arbeids – og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av inngående fagkunnskap og avansert fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 1 og 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende

Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.