course-details-portlet

MGLU5224 - Spesialpedagogikk med vekt på sosiale og emosjonelle utfordringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

I dette emnet er fokuset på gode rammevilkår for opplæring av elever med sosiale og emosjonelle utfordringer. Det belyses både utfordrende atferd og stille atferd som overordnete uttrykksformer hos et mangfold av elever med ulike forutsetninger, muligheter og utfordringer. Områder som det legges vekt på er traumebevisst omsorg, ufrivillig skolefravær, autismespekterforstyrrelser og utviklingshemming, sansetap, evnerike barn og minoritetsspråklige med særskilte behov. Inkluderingsperspektivet og tilpassing av opplæringen til den enkelte elevs ulike behov står sentralt. Overordnete temaer er systemarbeid, kollegasamarbeid, og samarbeid mellom skole og hjem. Sentrale perspektiver er også elev og menneskesyn, samt livsløpstenkning. Det legges vekt på spesialpedagogens rolle i møte med elever med sosiale og emosjonelle utfordringer, forebyggende perspektiver, kartlegging og tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

 • har inngående kunnskap om betingelser for læring og helsefremming for elever som opplever sosiale og emosjonelle utfordringer 
 • har inngående kunnskap om læringsmiljø som fremmer inkludering og aktiv deltakelse for målgruppen 
 • har inngående kunnskap om forebygging og tilrettelegging i et ressurs- og mestringsorientert perspektiv 
 • har inngående kunnskap om teori og forskning knyttet til sosiale og emosjonelle utfordringer  
 • har inngående kunnskap om spesialpedagogens rolle og det spesialpedagogiske fagområdet, dets arbeidsmåter, juridiske og etiske problemstillinger   

Ferdigheter 

Studenten 

 • skal kunne reflektere selvstendig, kritisk og etisk bevisst om spesialpedagogiske temaer som angår elever med ulike sosiale og emosjonelle utfordringer 
 • skal selvstendig kunne tilrettelegge læringsmiljø som fremmer inkludering, aktiv deltakelse, læring og livsmestring for disse elevene 
 • skal kunne inngå i gode dialoger om spesialpedagogiske tema som angår elevene med elevene selv, deres foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere 
 • skal kunne søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning på feltet og vurdere gyldighet og relevans av denne 
 • kan utvikle yrkesspesifikke ferdigheter, handlings- og personlig kompetanse som er sentralt innenfor dette spesialpedagogiske fagområdet   

Generell kompetanse 

Studenten  

 • kan formulere og analysere aktuelle problemstillinger hva angår inkludering, aktiv deltakelse, læring og livsmestring for elever som opplever sosiale og emosjonelle ufordringer 
 • kan kommunisere forskningsbasert kunnskap hva angår inkludering, aktiv deltakelse, læring og livsmestring for elever som opplever sosiale og emosjonelle utfordringer, i det spesialpedagogiske feltet og til allmennheten 
 • kan anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter i nye kontekster og i samarbeid med andre profesjoner, og slik utgjøre en positiv forskjell for elever med sosiale og emosjonelle utfordringer 
 • kan selvstendig og på faglig grunnlag analysere og begrunne ulike sider ved profesjonsutøvelsen i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet 
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet basert på både selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid og annen relevant forskningsbasert kunnskap  
 • kan anvende personlig kompetanse og selvstendig vurdere etiske hensyn stilt ovenfor elever med sosiale og emosjonelle utfordringer og deres foresatte 

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid, seminarvirksomhet, individuelt arbeid og øvelser. I emnet legges det stor vekt på tilknytning til praksisfeltet som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. 

Faglig samhandling mellom studentene er viktige arbeids- og læringsformer for fremtidige lærere og spesialpedagoger. Det forventes derfor at studentene er til stede og deltakende i undervisningen og gruppearbeid tilknyttet emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Et skriftlig og et muntlig arbeidskrav knyttet til praksisoppdrag
 • Et skriftlig og et muntlig arbeidskrav knyttet til casearbeid

Mer om vurdering

Enkelte seminarer, øvinger og forelesninger vil være obligatoriske. Dette vil fremgå av semesterplanen. 

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Et skriftlig og et muntlig arbeidskrav knyttet til praksisoppdrag
 • Et skriftlig og et muntlig arbeidskrav knyttet til casearbeid

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått emnene «Innføring i spesialpedagogikk» (30 sp), «PEL 2» (15 sp) og «PEL 3» (15 sp) eller tilsvarende for å kunne starte på emner i syklus 2.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU14007 5.0 HØST 2019
LGU54007 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU