course-details-portlet

MGLU5224 - Spesialpedagogikk med vekt på sosiale og emosjonelle utfordringer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I dette emnet er fokuset på gode rammevilkår for opplæring og oppvekst for elever med sosiale og emosjonelle utfordringer. Spesielt vektlegges tema som omhandler en inkluderende skole og tilpassing av opplæringen til den enkelte elevs ulike forutsetninger og behov, slik at rettighetene i Opplæringsloven blir ivaretatt. Sentrale tema som tas opp er muligheter for aktiv deltakelse, læring, livsmestring, psykisk helse, tilknytning, lærer-elevrelasjonen, læringsmiljø, selvoppfatning, motivasjon og sosial- og emosjonell kompetanse. For nevnte tema vil det også fokuseres på spesialpedagogens rolle og praksis innenfor rammen av en inkluderende skole. Undervisningen i emnet vil ta utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om ulike sosiale og emosjonelle utfordringer og herunder vektlegges ressurs- og mulighetsorienterte perspektiver.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har inngående kunnskap om betingelser for læring og helsefremming for elever som opplever sosiale og emosjonelle utfordringer
- har inngående kunnskap om læringsmiljø som fremmer inkludering og aktiv deltakelse for målgruppen
- har inngående kunnskap om forebygging og tilrettelegging i et ressurs- og mestringsorientert perspektiv
- har inngående kunnskap om teori og forskning knyttet til sosiale og emosjonelle utfordringer
- har inngående kunnskap om spesialpedagogens rolle og det spesialpedagogiske fagområdet, dets arbeidsmåter, juridiske og etiske problemstillinger

Ferdigheter
Studenten
- skal kunne reflektere selvstendig, kritisk og etisk bevisst om spesialpedagogiske temaer som angår elever med ulike sosiale og emosjonelle utfordringer
- skal selvstendig kunne tilrettelegge læringsmiljø som fremmer inkludering, aktiv deltakelse, læring og livsmestring for disse elevene
- skal kunne inngå i gode dialoger om spesialpedagogiske tema som angår elevene med elevene selv, deres foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
- skal kunne søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning på feltet og vurdere gyldighet og relevans av denne
- kan utvikle yrkesspesifikke ferdigheter, handlings- og personlig kompetanse som er sentralt innenfor dette spesialpedagogiske fagområdet


Generell kompetanse
Studenten
- kan formulere og analysere aktuelle problemstillinger hva angår inkludering, aktiv deltakelse, læring og livsmestring for elever som opplever sosiale og emosjonelle utfordringer
- kan kommunisere forskningsbasert kunnskap hva angår inkludering, aktiv deltakelse, læring og livsmestring for elever som opplever sosiale og emosjonelle utfordringer, i det spesialpedagogiske feltet og til allmennheten
- kan anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter i nye kontekster og i samarbeid med andre profesjoner, og slik utgjøre en positiv forskjell for elever med sosiale og emosjonelle utfordringer
- kan selvstendig og på faglig grunnlag analysere og begrunne ulike sider ved profesjonsutøvelsen i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
- kan bidra til nytenking og innovasjon i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet basert på både selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid og annen relevant forskningsbasert kunnskap
- kan anvende personlig kompetanse og selvstendig vurdere etiske hensyn stilt ovenfor elever med sosiale og emosjonelle utfordringer og deres foresatte

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, diskusjoner, gruppearbeid, seminarvirksomhet, individuelt arbeid og øvelser og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. Emnet vil gjennom hele semesteret knyttes til praksisfeltet, både som arena for profesjonsutøvelse og for forskning. Skriving av tekster til mappevurdering vektlegges. Studentene vil også få trening i å lese, forstå og anvende forskningslitteratur.

Seminarer og faglig samhandling mellom studentene er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av inngående fagkunnskap og avansert fagutøving/ferdigheter, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Det forventes at studentene er tilstede og deltakende i all undervisning i emnet, da tilstedeværelse ses som en forutsetning for tilegnelse av forventet læringsutbytte i emnet. Enkelte seminarer, øvinger og forelesninger være obligatoriske. Dette vil fremgå av semesterplanen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Sluttvurdering: Mappevurdering. Mappen består av tre individuelle tekster.
Karakterskala: A-F. Alle bidragene i mappen må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått emnene «Innføring i spesialpedagogikk» (30 sp), «PEL 2» (15 sp) og «PEL 3» (15 sp) eller tilsvarende for å kunne starte på emner i syklus 2.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU14007 5.0 01.09.2019
LGU54007 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU