course-details-portlet

MGLU3113 - Kroppsøving 1 (1-7) emne 1: Motorisk læring i ulike læringslandskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig gruppeoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig gruppeoppgave 100/100

Faglig innhold

Emne 1 kroppsøving 1-7 skal sammen med emne 2 kvalifisere for undervisning i kroppsøving fra 1.-7. trinn i grunnskolen. Undervisningen tar utgangspunkt i kroppsøving som et allmenndannende fag og skal være knyttet til praksisfeltet. Studenten skal tilegne seg kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike bevegelsesmiljø- og aktiviteter som er relevant. Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk tilnærming, hvor kunnskap om hva som fremmer kroppslig læring og bevegelsesglede hos alle elever er sentralt.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets relevans og sentrale verdier, egenart og legitimering samt forbindelse til andre skolefag
 • har kunnskap om hva som kan fremme bevegelsesglede i kroppsøving for elever på trinn 1-7
 • har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving
 • har kunnskap om ulike leik og bevegelsesaktiviteter i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos eleven på trinn 1-7

FERDIGHETER

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik og varierte bevegelsesformer
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan legge til rette svømmeopplæring på trinn 1-7 og utføre livreddende førstehjelp samt livberging i vann
 • kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan drøfte på hvilken måte kroppsøving bidrar til elevens allmenndanning

Læringsformer og aktiviteter

Studiet inneholder varierte læringsformer med mye praktisk arbeid i ulike læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 80 % obligatorisk oppmøte i undervisning.
 • Godkjent inntil 4 øvinger.
 • Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent

Eksamen: Oppgave

 • Skriftlig gruppeoppgave

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1109 15.0 HØST 2017
LGU11003 15.0 HØST 2018
LGU14009 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig gruppeoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig gruppeoppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig gruppeoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU