MGLU1107 - Samfunnsfag som vitenskaps- og skolefag (1-7)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 49/100 HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 51/100 6 timer

Faglig innhold

Samfunnsfag 1 del 1 gir innføring i samfunnsfagene som vitenskapsfag og samfunnsfag som skolefag, og i forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag. Emnet er konsentrert om skolefagsinnhold på 5.-7. klassetrinn og særlig om kunnskapshistoriske og vitenskapsfilosofiske utviklingslinjer og tilnærminger i sentrale perioder eller temaer fra renessansen og de store oppdagelsene frem til første del av 1800-tallet. Linjer blir også trukket frem til nyere kunnskapshistorie og vitenskapsfilosofiske perspektiver.

Innføringen i skolefaget omfatter også skolefagets formål og verdimandat, og dessuten læreplanen, med vekt på grunnleggende samfunnsfagferdigheter. Emnet inneholder også et innføringskurs i akademisk fagskriving.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har bred kunnskap om perioder og temaer innenfor tiden fra renessansen over de store oppdagelsene og de vitenskapelige gjennombruddene frem til første del av 1800-tallet.
• har bred kunnskap om utviklingen av vitenskapsfilosofiske hovedposisjoner i perioden frem til første del av 1800-tallet og kjenner til den videre utviklingen av samfunnsvitenskapene frem mot vår egen tid.
• har bred kunnskap om formålene med skolefaget samfunnsfag, læreplanen, og om hva de grunnleggende ferdighetene betyr i samfunnsfag samt om begrepslæring.
• kjenner til hovedprinsipper for observasjonsmetoder og sentrale normer for forskning, og har bred kunnskap om kildebruk og om hvordan vitenskapelige resonnementer bygges opp.

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan knytte sammen vitenskapsfaglige innsikter med kunnskaper om skolefaget i vurderinger av skolefagets formål og innhold og av forholdet mellom samfunnsvitenskapene og skolefaget samfunnsfag.
• kan tolke læreplanen slik at den fremmer indre sammenheng i faget, dybdelæring og faglig progresjon
• kan planlegge og lede læringsøkter med fokus på begrepslæring i begynneropplæringen.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan anvende grunnleggende observasjonsmetoder
• kan lese og tolke tabeller, diagrammer og kart, og skrive drøftende fagtekster i samsvar med vitenskapsfaglige normer.
• kan drøfte utvikling over tid, variasjon i rom og perspektiver i vitenskaps- og skolefag.
• kan gjøre greie for hvordan samfunnsvitenskapene har produsert kunnskap om fortid og samtid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og arbeid i grupper. Veiledning. Løsning av obligatoriske og andre oppgaver individuelt og i grupper, med og uten veiledning. Ekskursjon. Praksis i skolen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• Deltagelse på introduksjonsdager til samfunnsfagstudiet
• Godkjent individuell metodeøvelse
• Deltagelse på en ekskursjon i Trondheimsregionen.
• 2 godkjente skriftlige oppgaver, løst individuelt eller i grupper
• 1 kort muntlig presentasjon forberedt i grupper

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

1. Eksamensmappe
2. skriftlig individuell skoleeksamen

I eksamensmappen inngår en individuell leselogg, en individuell fagtekst over oppgitt tema/problemstilling og en gitt oppgave løst i gruppe etter retningslinjer kunngjort ved semesterstart. I fastsetting av karakter på eksamensmappen vil hver del telle likt.

Ved skriftlig skoleeksamen er godkjente geografiske og historiske atlas og kalkulator type A tillatte hjelpemidler.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU3109 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 49/100 HJELPEMIDD
Vår ORD Skriftlig eksamen 51/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.