course-details-portlet

MGLU5217 - Vitenskapsfilosofi og forskningsmetoder i kroppsøving

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

I dette emnet lærer studentene grunnlaget for valg og drøfting av hensiktsmessig metodikk knyttet til problemstillinger innenfor kroppsøving som forskningsfelt. Emnet sikter mot å utvikle inngående forståelse for hva forsknings- og utviklingsarbeid innebærer, og styrke studentenes evne til kritisk refleksjon omkring forskbare spørsmål i kroppsøving. Emnet utvikler studentenes forståelse for hvordan man arbeider vitenskapelig gjennom å gi inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk grunnlag for ulike forskningsmetoders egenart, samt spesifikke forskningsdesign og analyser som benyttes for å studere kroppsøving som skolefag. Studentene vil gjennom emnet erfare hvordan man anvender ulike analyser som ett ledd i å belyse aktuelle problemstillinger i forhold til kroppsøving som skolefag, og hvordan drøfting av gyldighet og pålitelighet kommer til uttrykk i ulike deler av forskningsprosessen. Forskningsetikk er vektlagt som tema i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • ha inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
 • ha inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk grunnlag for ulike forskningsmetoder
 • ha innsikt i bruk av ulike vitenskapelige analyser

Ferdigheter

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • kunne beskrive, forklare og diskutere prinsipper for valg av forskningsdesign innenfor kroppsøving
 • kunne velge ut og gjennomføre relevante vitenskapelige analyser
 • kunne vurdere pålitelighet og gyldighet i forskning

Generell kompetanse

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • ha kompetanse til å anvende ulik forskningslitteratur i utvikling av problemstilling og prosjekt
 • kunne vurdere forskningsetiske problemstillinger
 • ha kompetanse til å anvende relevant vitenskapelig perspektiv, design, metode og analyse - kunne vurdere kvaliteter i- og ved forskning i kroppsøving

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, workshops, arbeid i grupper, individuelt arbeid, forelesinger, praktiske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Godkjent prosjektbeskrivelse med problemstilling for masterprosjekt
 • Obligatorisk deltagelse på øvinger

.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU