MGLU5101 - Språk og litteratur i norskfaget (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Innenfor emnet vil studentene arbeide med teorier om språk og litteratur og didaktiske perspektiv på norskundervisning for 1.–7. trinn. Språklæring, grammatikk og språkdidaktikk, litteratursyn, litteraturteori og litteraturdidaktikk vil være sentralt i emnet.
Studentene vil lese og analysere både sakprosa og skjønnlitteratur fra nåtid og fortid. Barnelitteraturens egenart og barns muntlige og skriftlige tekstskaping vil særlig vektlegges. Studentene vil også arbeide med estetiske og kreative prosesser i lese- og skriveopplæring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har inngående kunnskap om språk og om ulike språkvitenskapelige retninger
• har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om grammatikk og språkdidaktikk
• har inngående kunnskap om litteratur og om ulike litteraturvitenskaplige retninger
• har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om litteraturdidaktikk
• har inngående kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens egenart, og om litteratur for voksne
• har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om kreativitet og estetikk i arbeid med språk og litteratur

Ferdigheter
Kandidaten
• kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder, både forskningslitteratur og datamateriale fra norskfaget i skolen, og anvende dem i faglige resonnementer
• kan vurdere og ta i bruk innsikter, teorier og metoder fra språk-, tekst- og litteraturvitenskap på ulike norskdidaktiske felt
• kan planlegge, gjennomføre og analysere norskfaglige undervisningsopplegg der estetiske og utforskende tilnærminger er sentrale
• kan gjennomføre teoribaserte analyser av språk i ulike typer tekster, og reflektere over didaktisk potensiale

Generell kompetanse
Kandidaten
• kan nyttegjøre seg kunnskap om faglig og fagdidaktisk forskning innenfor språk og litteratur i egen faglig utvikling, i undervisning og i forsknings- og utviklingsarbeid
• kan kommunisere skriftlig og muntlig om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor temaer som omfattes av emnet, både med fagspesialister og lærere

Læringsformer og aktiviteter

Arbeids- og læringsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og diskusjoner. Det stilles høye krav til studentenes medvirkning, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i studiet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått norsk 1 og norsk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1–7 med studieretning master i norskdidaktikk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
5. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1–7 med studieretning master i norskdidaktikk
6. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.