course-details-portlet

MGLU5101 - Språk og litteratur i norskfaget (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager

Faglig innhold

Språk og litteratur er norskfagets to disiplinfaglige særkjenner og er grunnleggende fagområder i all norskdidaktisk forskning. Språk og språkdidaktikk lik litteratur og litteraturdidaktikk er vide fagfelt som inkluderer blant anna kognitive, sosiokulturelle og estetiske teorier. Emnet tilbyr både et breit og djupt innsyn i slike teorier, og forbereder kandidatene til å bruke teoriene i egen forskning og i praksis. Særlig fokuserer emnet på teorier om og syn på språk og litteratur, og på didaktiske perspektiv som er relevante for norskundervisninga på 1.-7. trinn. Det legges opp til å lese og analysere muntlig og skriftlig språk, sakprosa og skjønnlitteratur fra nåtid og fortid. Barne- og ungdomsspråk, barne- og ungdomslitteraturens egenart og barn- og unges muntlige og skriftlige tekstskaping legges særlig vekt på. Sentralt i emnet står også arbeid med estetiske, kreative og utforskende prosesser i norskfaget. Gjennom semesteret blir det undervist både i et generelt pensum for alle kandidatene og gruppevis i språk og litteratur, der kandidatene velger éi fordjuping.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående fagdidaktisk relevant kunnskap om språk og om ulike språkvitenskapelige retninger
 • har inngående fagdidaktisk relevant kunnskap om litteratur og om ulike litteraturvitenskaplige retninger
 • har inngående teoretisk og forskningsbasert kunnskap om språk- og litteraturdidaktikk
 • har inngående kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens egenart
 • har inngående teoretisk og forskningsbasert kunnskap om kreativitet og estetikk i språk og litteratur

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke og forholde seg kritisk til forskningslitteratur og bruke den i fagdidaktisk relevante resonnement
 • kan vurdere og ta i bruk innsikter, teorier og metoder fra språk- og litteraturvitenskap på ulike norskdidaktiske felt
 • kan gjennomføre teoribaserte analyser av ulik type empiri, og reflektere over fagdidaktisk potensiale
 • kan bruke kunnskap om norskdidaktisk relevant forskning i språk og litteratur i egen faglig utvikling og i profesjonsretta forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og formidle kunnskap fra norskdidaktisk relevant forskning i språk og litteratur, både med fagfeller, elever og andre relevante målgrupper
 • kan bruke kunnskap om norskdidaktisk relevant forskning i språk og litteratur i egen undervisningspraksis og på nye arbeidsområder
 • kan formidle egen norskdidaktisk forskning både til fagfeller, elever og til allmennheten.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeids- og læringsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og diskusjoner, både i større og mindre grupper. Det stilles høye krav til studentenes medvirkning, og det forventes at alle studentene stiller forberedt til og bidrar aktivt i undervisninga.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Skriftlig arbeidskrav knytta til pensumets generelle del.
 • Inntil ti øvinger av skriftlig eller muntlig karakter knyttet til undervisninga i emnet

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Vurdering:

Hjemmeeksamen over tre dager knytta til kandidatens sjølvalgte fordjuping i språk eller litteratur.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått Norsk 1 og Norsk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende. Bestått FoU-oppgave fra syklus 1 Studenten har valgt MGLU4101 i 4. studieår masterstudieretning norsk 1.-7. trinn.

Kursmateriell

Endelig pensumliste oppgis før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Norsk (norrøn)
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU