course-details-portlet

MGLU5101 - Språk og litteratur i norskfaget (1–7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Språk og litteratur er norskfagets to disiplinfaglige særkjenner og er grunnleggende fagområder i all norskdidaktisk forskning. Språk og språkdidaktikk lik litteratur og litteraturdidaktikk er vide fagfelt som inkluderer blant anna kognitive, sosiokulturelle og estetiske teorier. Emnet tilbyr både et breit og djupt innsyn i slike teorier, og forbereder kandidatene til å bruke teoriene i egen forskning og i praksis.
Særlig fokuserer emnet på teorier om og syn på språk og litteratur, og på didaktiske perspektiv som er relevante for norskundervisninga på 1.–7. trinn. Det legges opp til å lese og analysere muntlig og skriftlig språk, sakprosa og skjønnlitteratur fra nåtid og fortid. Barne- og ungdomsspråk, barne- og ungdomslitteraturens egenart og barn- og unges muntlige og skriftlige tekstskaping legges særlig vekt på. Sentralt i emnet står også arbeid med estetiske, kreative og utforskende prosesser i norskfaget.
Gjennom semesteret blir det undervist både i et generelt pensum for alle kandidatene og gruppevis i språk og litteratur, der kandidatene velger éi fordjuping.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
· har inngående fagdidaktisk relevant kunnskap om språk og om ulike språkvitenskapelige retninger
· har inngående fagdidaktisk relevant kunnskap om litteratur og om ulike litteraturvitenskaplige retninger
· har inngående teoretisk og forskningsbasert kunnskap om språk- og litteraturdidaktikk
· har inngående kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens egenart
· har inngående teoretisk og forskningsbasert kunnskap om kreativitet og estetikk i språk og litteratur
Ferdigheter
Kandidaten · kan bruke og forholde seg kritisk til forskningslitteratur og bruke den i fagdidaktisk relevante resonnement
· kan vurdere og ta i bruk innsikter, teorier og metoder fra språk- og litteraturvitenskap på ulike norskdidaktiske felt
· kan gjennomføre teoribaserte analyser av ulik type empiri, og reflektere over fagdidaktisk potensiale
· kan bruke kunnskap om norskdidaktisk relevant forskning i språk og litteratur i egen faglig utvikling og i profesjonsretta forsknings- og utviklingsarbeid
Generell kompetanse
Kandidaten
· kan diskutere og formidle kunnskap fra norskdidaktisk relevant forskning i språk og litteratur, både med fagfeller, elever og andre relevante målgrupper.
· kan bruke kunnskap om norskdidaktisk relevant forskning i språk og litteratur i egen undervisningspraksis og på nye arbeidsområder.
· kan formidle egen norskdidaktisk forskning både til fagfeller, elever og til allmennheten.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeids- og læringsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og diskusjoner, både i større og mindre grupper. Det stilles høye krav til studentenes medvirkning, og det forventes at alle studentene stiller forberedt til og bidrar aktivt i undervisninga.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter
Skriftlig arbeidskrav knytta til pensumets generelle del

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Vurderingsordning for emnet
Én dags hjemmeeksamen knytta til kandidatens sjølvalgte fordjuping i språk eller litteratur

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått Norsk 1 og Norsk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.
Bestått FoU-oppgave fra syklus 1

Studenten har valgt MGLU4101 i 4. studieår masterstudieretning norsk 1.-7. trinn.Kursmateriell

Endelig pensumliste oppgis før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU