course-details-portlet

MGLU5106 - Vitenskapsteori og metode (1-7) (samfunnsfag)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet omfatter vitenskapsteori og forskningsmetoder for masteroppgaver. I forelesninger og seminarer blir vitenskapsteoretiske posisjoner, teori- og metodevalg og valg og innhenting av empiri/kilder tatt opp og drøftet. Studentene får opplæring og øving i bruk av ulike kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, kildekritiske metoder inkludert.

Videre vektlegges forskningsdesign med vekt på sammenhengen mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål og anvendelse av relevant teori og metoder. Gjeldende krav til masteroppgaver med hensyn til struktur, språk og presisjonsnivå, referanse- og teoribruk vil også bli tatt opp. Forskningsetiske spørsmål og spørsmål omkring personvern er også del av emnet.

Studentene skal levere en prosjektoppgave som skal være et forprosjekt til masteroppgaven, der de beskriver og grunngir tema, problemstilling, teori og metoder.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har inngående kunnskap om vitenskapsteori og kvalitative og kvantitative metoder tilstrekkelig til selv å kunne gjennomføre vitenskapelige undersøkelser.
- har inngående kunnskap om arkivverket og kan finne fram til relevant samfunnsfaglig kildemateriale.
- har avansert kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder.
- har avansert kunnskap om personvern og forskningsetiske retningslinjer.
- har avansert kunnskap om hvordan vitenskapelig fagstoff fra egen forskning presenteres.

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan vurdere og forholde seg kritisk til egne valg av problemstilling, forskningsdesign og metode.
- kan vurdere om prosjektet gjør søknad om prosjektgodkjennelse fra NSD nødvendig og kan i samarbeid med veileder søke om dette dersom det er påkrevd.
- kan gjennomføre selvstendige forskningsprosjekt og analysere innsamlede empiriske data/kilder.
- kan vurdere kvaliteten på empiriske data/kilder konstruktivt og kritisk, presentere resultatene på en måte som er forståelig, etisk forsvarlig og bygger på kritisk forståelse av eksisterende fagtradisjoner.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan lage et arbeidsopplegg og en disposisjon for masteroppgaven.
- kan gjøre rede for og begrunne valg av forskningsfokus og metode, samt analysere relevante problemstillinger innen samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk.
- kan vurdere kritisk og kvalitetssikre egen og andres forskning
- kan kommunisere om faglige problemstillinger, teori og metode på en avansert måte og bidra til faglig og didaktisk nytenkning i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, gruppeøvinger, individuelt prosjektarbeid. Løsning av obligatoriske og andre oppgaver. Veiledning. Seminarer med studentpresentasjoner.

Studentene skal levere inn en skriftlig prosjektoppgave. Prosjektoppgaven vil danne vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk grunnlag for masteroppgaven. Detaljerte krav og leveringsfrist blir kunngjort ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått samfunnsfag 1 og samfunnsfag 2 (totalt 60 studiepoeng).

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU