course-details-portlet

MGLU4207 - Kunst og håndverk, å utforske materialer og teknikker på verksted

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 51/100 1 semestre
Arbeider 49/100 1 semestre

Faglig innhold

 • Emnet består i hovedsak av selvstendig skapende arbeid med utgangspunkt i selvvalgt tema og veiledning knyttet til dette.
 • Litteraturstudier i selvvalgt pensum, og i de kunstfaglige emnene: estetikk, estetiske læringsprosesser, persepsjon og kreativitet.
 • Refleksjon knyttet til prosess fra idé til ferdig produkt og hvordan de kunstfaglige emnene henger sammen med den skapende prosessen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om det selvvalgte temaet, både fagteoretisk, materialteknisk og formalestetisk
 • inngående kunnskap om hvordan det selvvalgte temaet forholder seg til fagtradisjon i både faglig og fagdidaktisk kontekst

Ferdigheter

Studenten kan

 • benytte teknikker, materialer og redskaper som er relevante for det selvvalgte temaet på et avansert nivå, både håndverksmessig og formalestetisk
 • gjøre selvstendige søk etter relevante kunnskaper, ferdigheter, teori og inspirasjonskilder for det selvvalgte temaet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide systematisk og selvstendig med en avgrenset problemstilling, samt anvende faglig kunnskap og estetisk kompetanse på et avansert nivå
 • uttrykke seg gjennom eget praktisk skapende arbeid, visuell presentasjon, samt bruke relevant fagterminologi til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig på et avansert nivå

Læringsformer og aktiviteter

Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og ekskursjoner. Refleksjon rundt egen og andres utforskning i materialer og teknikker står sentralt. Studentene skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser skal skje gjennom logger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • en prosjektbeskrivelse hvor de gjør rede for en systematisk undersøkelse som skal gjennomføres i materialer og teknikker på verksted.
 • Deltakelse på verkstedseminar der studenten legger frem sin undersøkelse for medstudenter og veiledere, samt gir konstruktiv respons til medstudenter.
 • veiledning
 • ekskursjoner

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsform:

Eksamen består av:

 • en utstilling av praktiske arbeider,
 • en video som presenterer deler av undersøkelsen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kunst og håndverk 1 og gjennomført kunst og håndverk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Praktisk eksamen 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU