course-details-portlet

MGLU2108 - Religion og etikk i samfunn og skole (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet legger opp til en systematisk, aktuell og praktisk tilnærming til studiet av kristendom, hinduisme, buddhisme, sikhisme og nyreligiøsitet samt sekulære livssyn og etikk. Samtidig som alle emner behandles som studiefag, gis det også en innføring i KRLE-fagets didaktikk. Studentene skal bli kjent med sentrale forskningstradisjoner både i aktuelle fagemner, og i fagets didaktikk. I forbindelse med praksis legges det vekt på klasseledelse og hvordan det kan bidra til utvikling av en tolerant, lærings- og forståelsesfremmende klasseromskultur. Oppgaver knyttet til praksis skal fremme evne til analyse av læremidler og etiske aspekt ved/i undervisningssituasjoner. Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

- har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, høytider, lære, ritual og andre praksiser, etikk og estetikk i hinduisme, buddhisme, sikhisme og nyreligiøsitet

- har kunnskap om et utvalg kristne kirkesamfunn og kristendommens historie med vekt på tida fram til og med reformasjonen og arbeidet med historiske tema i skolen

- har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, etikk og estetikk i kristendom, inkludert kristne samiske fortellinger og samisk estetikk.

- har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av fortellinger, høytider, ritual og andre praksiser samt etikk i sekulære livssyn.

- har kunnskap om menneskerettighetene ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolk i selvstendige stater og FNs barnekonvensjon, og diskusjonene om ulike konsekvenser av disse for undervisninga i KRLE

- har kunnskap om grunnlagsetikk og grunnlagsetikkens rolle som bakgrunn for å forstå etiske og moralske problemstillinger

- har kunnskap om didaktiske utfordringer som er spesielle for faget

Ferdigheter

Studenten

- kan bruke varierte arbeidsmåter som integrerer begynneropplæring og de grunnleggende ferdighetene

- kan anvende etiske grunnlagsteorier på emne fra profesjonsetikken og på elevorientert områdeetikk

- kan identifisere og håndtere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter livssynsmangfold og etisk mangfold

- kan identifisere og håndtere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter samfunnskriser- og konflikter

- kan samarbeide med elever, kollegaer, foresatte og aktører i lokalmiljøet

Generell kompetanse

Studenten

- kan drøfte hva religion og livssyn kan ha å si for den enkelte og for samfunnet

- kan gjøre rede for og ta stilling til etiske spørsmål som gjelder skolen og elevene

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres med fast ukentlig undervisning. Ekskursjoner kan ligge utenom vanlig undervisningstid. Tidspunkt for gjennomføring / levering av skriftlige og muntlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Både skriftlige og muntlige arbeidskrav, og andre oppgaver som gjennomføres som del av undervisningen skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte. Arbeidsformene i undervisningen veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i forelesninger. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene stiller forberedt, slik at de best mulig kan bidra i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

- Deltagelse på 2 ekskursjoner (hindutempel, buddhisttempel).

- Refleksjonslogg knyttet til ekskursjonene.til hindu- og buddhisttempel.

- Planlegge og gjennomføre besøk til to kristne trossamfunn, og ut ifra disse presentere og systematisk sammenligne trossamfunnene for medstudenter (gruppe).

- Planlegge og lede ekskursjon for medstudenter med fokus på kristen estetikk, samt å delta på og evaluere ekskursjoner ledet av medstudenter (gruppe).

- En digital prøve (individuell).

Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt.

Arbeidskravene vurderes til godkjent / ikke godkjent, og alle må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform og karakterskala:

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer, karakterskala A-F, ingen hjelpemidler

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Religion, Livssyn og etikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 29.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 20
SL274 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 31.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU