course-details-portlet

MGLU2108 - Religion og filosofi i samfunn og skole (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet legger opp til et systematisk, praktisk og religionsdidaktisk studium av religion og livssyn, med eksempler fra kristendom, hinduisme, buddhisme, sikhisme, nyreligiøsitet og sekulære livssyn. Det gis innføring i filosofihistorie, samt arbeidet med filosofi i skolen. Studentene skal bli kjent med sentrale forskningstradisjoner både i aktuelle fagemner og i fagets didaktikk. Omfanget av pensum og undervisning knyttet til KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, høytider, lære, ritual og andre praksiser, etikk og estetikk med eksempler fra kristendom, hinduisme, buddhisme, sikhisme, nyreligiøsitet og sekulære livssyn. Dette inkluderer også kristne samiske fortellinger og samisk estetikk.
 • har kunnskap om et utvalg kristne kirkesamfunn og kristendommens historie, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie og arbeidet med historiske tema i skolen.
 • har kunnskap om menneskerettighetene, ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolk i selvstendige stater og FNs barnekonvensjon, og diskusjonene om ulike konsekvenser av disse for undervisninga i KRLE.
 • har kunnskap om filosofihistorie og muligheter knyttet til arbeidet med filosofiske problemstillinger i faget.
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer som er spesielle for faget.

FERDIGHETER

Studenten

 • kan bruke varierte arbeidsmåter som integrerer begynneropplæring og de grunnleggende ferdighetene.
 • kan identifisere og håndtere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter livssynsmangfold.
 • kan lede filosofiske samtaler som samler elevgrupper i utforskende fellesskap.
 • kan samarbeide med elever, kollegaer, foresatte og aktører i lokalmiljøet.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan drøfte hva religion og livssyn kan ha å si for den enkelte og for samfunnet.
 • har grunngitte synspunkt på hva det innebærer å være KRLE-lærer.
 • kan reflektere kritisk over skolefaget og ta i bruk forskning om barn, religion og livssyn.

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres med fast ukentlig undervisning. Ekskursjoner kan foregå utenom vanlig undervisningstid. Arbeidsformene i undervisningen veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Deltagelse på 2 ekskursjoner (hindutempel, buddhisttempel) og skriving av refleksjonslogger knyttet til ekskursjonene.
 • Planlegge og gjennomføre besøk til to kristne trossamfunn, og ut fra disse presentere og systematisk sammenligne trossamfunnene for medstudenter (gruppe).
 • Planlegge og lede ekskursjon for medstudenter med fokus på kristen estetikk, samt å delta på og evaluere ekskursjoner ledet av medstudenter.
 • Arbeidskrav knyttet til filosofi

Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt.

Arbeidskravene vurderes til godkjent / ikke godkjent, og alle må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform og karakterskala:

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer, karakterskala A-F, ingen hjelpemidler

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Religion, Livssyn og etikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU