course-details-portlet

MGLU5230 - Masteroppgave i sosialpedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten skal under veiledning planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans for pedagogisk arbeid i skolen. Arbeidet med masteroppgaven skal ta utgangspunkt i en prosjektplan som studenten har utarbeidet og fått godkjent på forhånd i 9 semester. Studenten kan selv velge om forskningsarbeidet skal omfatte empiri eller kun være teoretisk forankret. Masteroppgaven er forskningsrapporten der studenten dokumenterer arbeidet og presenterer sine forskningsfunn. Gjennom masteroppgaven skal studenten, med bakgrunn i en valgt problemstilling, vise innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

Studenten

- har inngående kunnskap om et avgrenset pedagogisk fagområde

- har inngående kunnskap om forskningsprosessen, fra planlegging, via gjennomføring og til dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid

FERDIGHETER:

Studenten:

- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

- kan sette seg inn i forskningslitteratur og teori som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset fagområde i pedagogikk

- kan bruke relevante forskningsmetoder for å gjennomføre et pedagogisk forskningsarbeid/undersøke pedagogiske problemstillinger

- kan orientere seg, og kritisk forholde seg til ulike informasjonskilder

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet

- kan kritisk vurdere ulike forskningsarbeid og deres gyldighet og relevans

- kan anvende innsikt om særlige problemstillinger knyttet til mangfolds- og inkluderingsspørsmål, og bidra til utvikling av en demokratisk skole

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid under veiledning i gruppe og /eller individuelt.

Mer om vurdering

Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil normalt innebære individuell vurdering av kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått PEL 1, 2, 3 og 4 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende. Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår. Bestått 30 studiepoeng i sosialpedagogikk i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår. Gjennomført 30 studiepoeng i sosialpedagogikk i grunnskolelærerutdanningens 5. studieår. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU