course-details-portlet

MGLU5230 - Masteroppgave i profesjonsrettet pedagogikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kandidaten skal under veiledning planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans for pedagogisk arbeid i skolen. Arbeidet med masteroppgaven skal ta utgangspunkt i en prosjektplan som studenten har utarbeidet og fått godkjent på forhånd i 9 semester. Studenten kan selv velge om forskningsarbeidet skal omfatte empiri eller kun være teoretisk forankret. Masteroppgaven er forskningsrapporten der studenten dokumenterer arbeidet og presenterer sine forskningsfunn. Gjennom masteroppgaven skal studenten, med bakgrunn i en valgt problemstilling, vise innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder. Studiet legger opp til arbeidslivsamarbeid og dette innebærer at studenten kan skrive masteroppgaven i samarbeid med ulike arbeidslivsaktører, som for eksempel skolen, frivillige organisasjoner eller offentlige instanser med særskilt kompetanse på det studenten velger å fordype seg i.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Kandidaten
- har inngående kunnskap om et avgrenset pedagogisk fagområde
- har inngående kunnskap om forskningsprosessen, fra planlegging, via gjennomføring og til dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan sette seg inn i forskningslitteratur og teori som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset fagområde i pedagogikk
- Kan bruke relevante forskningsmetoder for å gjennomføre et pedagogisk forskningsarbeid/undersøke pedagogiske problemstillinger
- Kan orientere seg, og kritisk forholde seg til ulike informasjonskilder

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten
- Kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet
- Kan kritisk vurdere ulike forskningsarbeid og deres gyldighet og relevans
- Kan anvende innsikt om særlige problemstillinger knyttet til mangfolds- og inkluderingsspørsmål, og bidra til utvikling av en demokratisk skole

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med veiledning individuelt og/eller i gruppe. Studenter kan velge å skrive masteroppgaven i samarbeid med relevante aktører i arbeidslivet med spisskompetanse på det studenten velger å fordype seg i.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått PEL 1-4(totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende
Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.
Bestått 30 studiepoeng i profesjonsrettet pedagogikk i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.


Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU