MGLU5230 - Masteroppgave i profesjonsrettet pedagogikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kandidaten skal under veiledning planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans for pedagogisk arbeid i skolen. Arbeidet med masteroppgaven skal ta utgangspunkt i en prosjektplan som studenten har utarbeidet og fått godkjent på forhånd i 9 semester. Studenten kan selv velge om forskningsarbeidet skal omfatte empiri eller kun være teoretisk forankret. Masteroppgaven er forskningsrapporten der studenten dokumenterer arbeidet og presenterer sine forskningsfunn. Gjennom masteroppgaven skal studenten, med bakgrunn i en valgt problemstilling, vise innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har inngående kunnskap om et avgrenset pedagogisk fagområde
• har inngående kunnskap om forskningsprosessen, fra planlegging, via gjennomføring og til dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
• kan sette seg inn i forskningslitteratur og teori som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset fagområde i pedagogikk
• Kan bruke relevante forskningsmetoder for å gjennomføre et pedagogisk forskningsarbeid/undersøke pedagogiske problemstillinger
• Kan orientere seg, og kritisk forholde seg til ulike informasjonskilder

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• Kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet
• Kan kritisk vurdere ulike forskningsarbeid og deres gyldighet og relevans
• Kan anvende innsikt om særlige problemstillinger knyttet til mangfolds- og inkluderingsspørsmål, og bidra til utvikling av en demokratisk skole

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med veiledning individuelt og/eller i gruppe

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått PEL 1 og PEL 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende
Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.