MGLU1106 - Naturfag 1 (1-7) emne 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 0/100 ALLE Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 49/100 3 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 51/100 30 minutter E Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturfag 1 (1-7) emne 1 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, fysikk, kjemi, geologi, biologi, teknologi og matematikk.

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for 1.–7. trinn. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 1.- 7. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 emne 2 og Naturfag 2.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 1.- 7. bygger på Nasjonale
retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har oversikt over hvilke fagfelt naturfag henter sine kunnskaper fra
og kan se sammenhenger mellom disse
- har kunnskap om læreplanverket i naturfag for grunnskolen, 1.-7.
trinn
- har kunnskap om praktisk arbeid og variert undervisning i naturfag
- har kunnskap om hverdagsforestillinger
- har kunnskap om formativ vurdering i naturfagundervisning
- har kunnskap om bruk av modeller i naturfagundervisning
- har kunnskap om krefter og vekselvirkninger mellom legemer og
elektrisk ladde partikler, og kan bruke denne kunnskapen som
grunnlag for elevers læring av mekanikk og elektrisitet
- har kunnskap om sentrale begreper som bevaring, overføring og
kvalitet ved energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder
av naturfaget
- har kunnskap om solsystemet
- har forståelse av periodesystemet og hvordan det har betydning
for oppbygning av kjemiske stoffer, bindinger mellom atomer og
reaksjoner
- har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere
oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og
fenomener i dagliglivet og i naturen
- har kunnskap om vanlige norske mineraler og bergarter
- har kunnskap om økologi og økologiske prosesser

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan gjennomføre praktisk og variert undervisning i naturfag for
elever på barnetrinnet og mellomtrinnet
- kan bruke ulike strategier for å avdekke hverdagsforestillinger
- kan gjennomføre dialogisk undervisning i naturfag for elever på
barnetrinnet og mellomtrinnet
- kan bruke og vurdere bruken av ulike modeller og
representasjoner i naturfagundervisning
- kan gjennomføre aktiviteter og målinger, i fysikk og kjemi, med
bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og
gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
- kan gjennomføre tverrfaglig undervisning med fokus på å designe
og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante
tema i naturfag

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- har innsikt i naturvitenskapens metoder og tenkemåter og
naturfagets betydning som allmenndannende fag
- kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet og
mellomtrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt. Introduksjon til og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Kostnader på inntil 2000 kroner må påregnes ved ekskursjoner og
feltaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
1. Ferdighetstrening. Krav om 75 % tilstedeværelse på
laboratoriearbeid. Det er obligatorisk å være til stede på
laboratorieaktivitetene på tidspunktet disse gjennomføres, jf.
semesterplanen i emnet.
2. Fire innleveringsoppgaver/tester som dekker utvalgte
læringsutbytteformuleringer og/eller rapporter (muntlig, digital
eller skriftlig) fra feltarbeid/ekskursjoner/praksis og
laboratoriearbeid

Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk
tilstedeværelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til
eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen
pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurderingsordning med 3 delvurderinger:

Muntlig eksamen, individuell.
Kommentar til vurdering:
Eksamen i kjemi og geologi. Tillatte hjelpemiddel: Ingen.

Skriftlig eksamen, individuell.
Kommentar til vurdering: Eksamen i fysikk.
Tillatte hjelpemidler:
Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til
Utdanningsdirektoratet eller fra emnets sider i Blackboard. Tabeller i fysikk uten notater. Bestemt, enkel kalkulator jf. NTNU reglement.

Arbeid: Ekskursjon i biologi (Økosystem 1), individuell.
Kommentar til vurdering: Praktisering av feltarbeidsmetoder,
registrering av arter og naturtyper.
Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.

Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende
studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres
enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved
grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU11005 10.0 01.09.2017
LGU11011 10.0 01.09.2017
MGLU3105 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 0/100 ALLE
Vår ORD Skriftlig eksamen 49/100 HJELPEMIDD
Vår ORD Muntlig eksamen 51/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.