course-details-portlet

MGLU5120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 5. studieår

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Hovedtema i femte studieår: Forsknings- og utviklingsarbeid

I femte studieår skal studenten i samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og faglærer fra NTNU, ha fokus på skolens og eget forsknings- og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
har inngående kunnskap om praksisskolens forsknings- og utviklingsarbeid
har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og digitale kontekster, og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov
har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø

Ferdigheter

Kandidaten
- kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og forskning og
anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
- kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige
og avgrensede forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske
normer
- kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra
forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av
egen og skolens kollektive praksis


Generell kompetanse

Kandidaten
- kan anvende teori, forskning og egne erfaringer i vurdering av egen og andres praksis

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling og grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på det aktuelle skoletrinn, samt få del i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap Studentenes undervisningsoppgaver består av planlegging, undervisning og etterarbeid i egne studiefag, men å delta i andre skolefag og aktiviteter som foregår innenfor den totale fagkretsen er også relevant.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studentene skal
- observere dagens skole med fokus på lærerrollen, arbeidsmåter og
organisering
- observere lærere i ulike undervisningssituasjoner med fokus på
klasse- og læringsledelse
- stille kritiske spørsmål til egen og andres læringsledelse
- planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsøkter som del av et
praksisfellesskap
- prøve ut ulike arbeidsmåter, læremidler og vurderingsmåter
tilpasset aktuelt skoletrinn
- skrive utfyllende planleggingsdokument som redskap i planlegging
og vurdering av undervisning
- daglig skrive individuell refleksjonslogg, og med et kritisk blikk
se dette i lys av teori, gjeldende læreplan, profesjonsetikk og
egne erfaringer

Praksis høst
15 dager på 1.-7.trinn

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.
15 dager praksis på 1.-7.trinn

Regler for fravær:
Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding, eller forhåndsinnvilga permisjon av praksiskontoret.
Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis i løpet av samme studieår.
Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.
Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.
Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.
En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.
En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår
Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav
Bestått praksisemner første, andre, tredje og fjerde studieår i grunnskolelærerutdanning 1.-7.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått praksisemner første, andre, tredje og fjerde studieår i grunnskolelærerutdanning 1-7.


Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU