course-details-portlet

MGLU5120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 5. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 15 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

Hovedtema i femte studieår: Forsknings- og utviklingsarbeid

I femte studieår skal studenten i samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og faglærer fra NTNU, ha fokus på skolens og eget forsknings- og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid på praksisskolen
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og digitale kontekster, og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan ta selvstendig og individuelt ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan kritisk reflektere over egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • Har utviklet og kan anvende sin relasjonskompetanse i møte med elever og foresatte
 • Kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling og grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på det aktuelle skoletrinn, samt få del i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentenes undervisningsoppgaver består av planlegging, undervisning og etterarbeid i egne studiefag, men å delta i andre skolefag og aktiviteter som foregår innenfor den totale fagkretsen er også relevant.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studentene skal

 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsøkter som del av et praksisfellesskap
 • prøve ut ulike arbeidsmåter, læremidler og vurderingsmåter tilpasset aktuelt skoletrinn
 • skrive utfyllende planleggingsdokument som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
 • daglig skrive individuell refleksjonslogg, og med et kritisk blikk se dette i lys av teori, gjeldende læreplan, profesjonsetikk og egne erfaringer

Praksis høst:

15 dager på 1.-7.trinn

Mer om vurdering

 • 15 dager praksis på 1.-7.trinn i høstsemesteret
 • All praksis er obligatorisk.
 • Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.
 • Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.
 • Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.
 • En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.
 • En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått praksisemner første, andre, tredje og fjerde studieår i grunnskolelærerutdanning 1-7.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering
25.09.2023

Innlevering
01.02.2024


08:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU