course-details-portlet

MGLU5231 - Kunstnerisk utviklingsarbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet skal kvalifisere studenten til selvstendig utforsking i materialer, teknikker og verktøy gjennom en analytisk kunstmetodologisk inngang. Eksempler fra ulike kunstneriske utviklingsarbeider benyttes som impuls i undervisningen.

Det faglige innholdet er praktisk og skapende gjennom selvstendig utforskning i ett eller flere av kunst og håndverksfagets ulike hovedområder; kunst, design, arkitektur og visuell kommunikasjon.

Emnet er kunstnerisk så vel som metodologisk orientert og handler om aspekter knyttet til kunstner-lærerens og kunstner-forskerens valg: å formulere en avgrenset problemstilling, lage ett prosjektdesign, benytte metoder for å produsere forskningsmateriale, utprøving på verksted, analysemetoder, fortolkning, kunstnerisk og teoretisk refleksjon og dokumentasjon.

Det skapende arbeidet kan ha tilknytning til forskningstemaet som danner grunnlaget til skriving av masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
- har avansert kunnskap om kunstfagdidaktikk og kunstnerisk utviklingsarbeid
- har inngående kunnskap om metodologiske og vitenskapsteoretiske perspektiver gjennom å forske i kunst og anvende kunnskapen i eget arbeid med kunst og håndverksfaglige problemstillinger
- har inngående kunnskap om metoder for å generere, analysere og fortolke empirisk materiale gjennom en kunstbasert forskningstilnærming
- har spesialisert og praksisbasert kunnskap innenfor et avgrenset område på det kunstfagdidaktiske forskningsfeltet

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan utvikle en problemformulering for et prosjektdesign i det kunst og håndverksfaglige feltet med utgangspunkt i eget skapende arbeid
- kan benytte seg av en kunstmetodologisk inngang til et selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
- kan orientere seg i, analysere, vurdere og anvende relevante kilder i tidligere kunstneriske utviklingsarbeid
- har inngående ferdigheter i systematisk utforsking av materialer, verktøy og teknikker
- kan plassere sitt kunstneriske utviklingsarbeid i feltet og beskrive og argumentere for valgt posisjonering

Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan analysere og drøfte metodologiske og forskningsetiske problemstillinger i det kunst og håndverksfaglige feltet
- kan beskrive, analysere og kommunisere eget og andres kunstneriske utviklingsarbeid til fagfeller og til allmennheten
- kan agere innovativt i den utøvende og teoretiske delen av fagfeltet
- kan bidra konstruktivt i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med verkstedpreg, lede eget og felles arbeid med å utvikle et prosjektdesign, analytisk undersøkelse av eget skapende arbeid på verksted, gruppearbeid, litteratursøk, besøk på museer, egen skriving og veiledersamtale. Skriftlige, visuelle og muntlige presentasjoner og kollokvierapporter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav A
  • Arbeidskrav B
  • Arbeidskrav C

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:
a) Analysere, diskutere og presentere et relevant tidligere kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor det kunst og håndverksfaglige forskningsfeltet.
b) Arbeid i kollokviegrupper hvor ulike deler av det kunstneriske utviklingsarbeidet diskuteres og reflekteres over. Kollokviemøtene skal munne ut i refleksjonsnotater.
c) Skrive fram en prosjektskisse til et kunstnerisk utviklingsarbeid og presentere dette på et seminar. Studenten skal også respondere på en medstudents prosjektskisse.

Eksamen består av:
a) En utstilling av praktiske arbeider
b) En skriftlig sluttrapport som plasserer eget kunstnerisk utviklingsarbeid i forhold til fagområdet og hvordan det bidrar til utviklingen innen fagområdet. Sluttrapporten skal vise kritisk refleksjon over prosessen slik som kunstneriske valg og metoder, samt kritisk refleksjon over resultat og fagdidaktisk potensial.
Begge vurderingsformene knyttes til problemstillingen for det kunstneriske utviklingsarbeidet. Delene skal ha nær sammenheng og vurderes som en helhet. Del a) teller 51% og del b) teller 49% av samlet karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

MGLU4207 Kunst og håndverk, å utforske materialer og teknikker på verksted.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU