course-details-portlet

MGLU5231 - Kunstnerisk utviklingsarbeid i kunst og håndverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
En utstilling av praktiske arbeider 51/100 1 uker
Skriftlig rapport 49/100

Faglig innhold

Emnet skal kvalifisere studenten til selvstendig utforsking i materialer, teknikker og verktøy gjennom en analytisk kunstmetodologisk inngang. Eksempler fra ulike kunstneriske utviklingsarbeider benyttes som impuls i undervisningen. Det faglige innholdet er praktisk og skapende gjennom selvstendig utforskning i ett eller flere av kunst og håndverksfagets ulike hovedområder; kunst, design, arkitektur og visuell kommunikasjon. Emnet er kunstnerisk så vel som metodologisk orientert og handler om aspekter knyttet til kunstner-lærerens og kunstner-forskerens valg: å formulere en avgrenset problemstilling, lage ett prosjektdesign, benytte metoder for å produsere forskningsmateriale, utprøving på verksted, analysemetoder, fortolkning, kunstnerisk og teoretisk refleksjon og dokumentasjon. Det skapende arbeidet kan ha tilknytning til forskningstemaet som danner grunnlaget til skriving av masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om kunstfagdidaktikk og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • har inngående kunnskap om metodologiske og vitenskapsteoretiske perspektiver gjennom å forske i kunst og anvende kunnskapen i eget arbeid med kunst og håndverksfaglige problemstillinger
 • har inngående kunnskap om metoder for å generere, analysere og fortolke empirisk materiale gjennom en kunstbasert forskningstilnærming
 • har spesialisert og praksisbasert kunnskap innenfor et avgrenset område på det kunstfagdidaktiske forskningsfeltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle en problemformulering for et prosjektdesign i det kunst og håndverksfaglige feltet med utgangspunkt i eget skapende arbeid
 • kan benytte seg av en kunstmetodologisk inngang til et selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan orientere seg i, analysere, vurdere og anvende relevante kilder i tidligere kunstneriske utviklingsarbeid
 • har inngående ferdigheter i systematisk utforsking av materialer, verktøy og teknikker
 • kan plassere sitt kunstneriske utviklingsarbeid i feltet og beskrive og argumentere for valgt posisjonering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og drøfte metodologiske og forskningsetiske problemstillinger i det kunst og håndverksfaglige feltet
 • kan beskrive, analysere og kommunisere eget og andres kunstneriske utviklingsarbeid til fagfeller og til allmennheten
 • kan agere innovativt i den utøvende og teoretiske delen av fagfeltet
 • kan bidra konstruktivt i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med verkstedpreg, lede eget og felles arbeid med å utvikle et prosjektdesign, analytisk undersøkelse av eget skapende arbeid på verksted, gruppearbeid, litteratursøk, besøk på museer, egen skriving og veiledersamtale. Skriftlige, visuelle og muntlige presentasjoner og kollokvierapporter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav A
 • Arbeidskrav B
 • Arbeidskrav C

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

Oppgave 1: Presentere start på kunstnerisk utviklingsarbeid.

Presentasjonen (muntlig og visuell) skal inneholde kritisk refleksjon over:

 1. Praktisk arbeid- materialer, teknikk og uttrykk som knyttes til
 2. Problemformulering, vitenskapsteori, teori, metodologi og metode.

Oppgave 2: Presentere prosjektskisse til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studenten skal også respondere på en medstudents prosjektskisse.

Presentasjonen av prosjektskissen skal inneholde:

 1. Praktisk arbeid- materialer, teknikk og uttrykk som knyttes til
 2. Problemformulering, vitenskapsteori, teori, metodologi, metode og analyse.

Oppgave 3: Presentere ditt kunstneriske utviklingsarbeid.

Studenten skal også respondere på en medstudents prosjektskisse.

Presentasjonen av ditt kunstneriske utviklingsarbeid skal inneholde:

a) Praktisk arbeid- materialer, teknikk og uttrykk som knyttes til

b) Problemformulering, vitenskapsteori, teori, metodologi, metode, analyse, resultat, drøfting og fagdidaktisk potensial iht. undervisning i grunnskolen.

Eksamen består av: a) En utstilling av praktiske arbeider b) En skriftlig rapport som plasserer eget kunstnerisk utviklingsarbeid i forhold til fagområdet og hvordan det bidrar til utviklingen innen fagområdet. Rapporten skal vise kritisk refleksjon over:

 • prosessen mht. kunstneriske valg og vendepunkt, bruk av teori og metoder
 • plassering og beskrivelse av eget kunstneriske ståsted og arbeid i forhold til fagfeltet
 • bidrag til fagutviklingen i feltet, herunder eventuelle faglige nyvinninger
 • resultat (egen vurdering i forhold til prosjektdesignet og problemformuleringen)
 • fagdidaktisk potensial iht. undervisning i grunnskolen

Begge vurderingsformene knyttes til problemstillingen for det kunstneriske utviklingsarbeidet. Delene skal ha nær sammenheng og vurderes som en helhet. Del a) teller 51% og del b) teller 49% av samlet karakter.

Det er anledning å klage på delvurdering i emnet (gjelder ikke praktisk/muntlig eksamen)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Gjennomført KH1 og KH2.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig rapport 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD En utstilling av praktiske arbeider 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig rapport 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD En utstilling av praktiske arbeider 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU