course-details-portlet

MGLU5215 - Masteroppgave i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et selvstendig, vitenskapelig arbeid over et tema, hvor studenten skal vise både bredde og dybde i sin fagforståelse. Masteroppgavens temavalg begrenses normalt til de områder hvor de ansatte har sin forskningskompetanse. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Arbeidet med masteroppgaven skal sikre at studenten oppøver nødvendig kompetanse i det vitenskapelige arbeidet og at det gjennomføres etter forskningsetiske retningslinjer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgava)
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • skal få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling

Ferdigheter

Studenten

 • skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid
 • kan kritisk anvende forskningsbasert kunnskap med relevans for kroppsøvingsfaget og profesjonsutøvelsen til utforskning av nye problemområder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglige felleskap

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven er hovedsakelig et selvstendig arbeid med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon på midtveis-seminar

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Presentasjon på midtveis-seminar, vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil normalt innebære individuell vurdering av kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått Kroppsøving 1 og Kroppsøving 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår

Kursmateriell

Selvvalgt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU