course-details-portlet

MGLU5215 - Masteroppgave i kroppsøving

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Masteroppgaven er et selvstendig, vitenskapelig arbeid over et tema, hvor studenten skal vise både bredde og dybde i sin fagforståelse. Masteroppgavens temavalg begrenses normalt til de områder hvor de ansatte har sin forskningskompetanse. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Arbeidet med masteroppgaven skal sikre at studenten oppøver nødvendig kompetanse i det vitenskapelige arbeidet og at det gjennomføres etter forskningsetiske retningslinjer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgava)
- har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
- skal gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling
Ferdighet
Kandidaten
- skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid
- kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
- kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsretta kunnskap i kroppsøvingsfaget til utforskning av nye problemområder
Generell kompetanse
Kandidaten
- kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen og har profesjonsfaglig digital kompetanse 

- kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med kroppsøvingsfaget som grunnlag
- kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven er hovedsakelig et individuelt arbeid med individuell veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjenning av problemstilling, 2 veiledningssamlinger

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Skriftlig individuell masteroppgave med justerende muntlig.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

- Bestått Kroppsøving 1 og Kroppsøving 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende
- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår

Kursmateriell

Selvvalgt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU