course-details-portlet

MGLU2101 - Norsk 1 (1-7) emne 2: Språk og tekst 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Norsk 1, emne 2 omhandlar begynnaropplæring i lesing og skriving, utvikling av munnlege ferdigheiter, norsk som andrespråk, litteratur for småtrinnet, og fagdidaktiske spørsmål. Emnet tematiserer òg den tette samanhengen mellom språk og språkbruk og identitetsutvikling. I tillegg legg det vekt på at studentane skal utvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne. Studentane vil møte varierte arbeidsmåtar, også praktisk-estetiske tilnærmingar.

Læringsutbytte

KUNNSKAP Kandidaten

 • har omfattande kunnskap om barns språkutvikling på småtrinnet
 • har kunnskap om språkleg identitet, norsk som andrespråk og fleirspråkleg praksis
 • har kunnskap om kva som kjenneteiknar munnlege og multimodale tekster
 • har kunnskap om skjønnlitteratur i ulike sjangrar og medium, og i båe målformer, med vekt på litteratur for barn på småtrinnet
 • har brei kunnskap om metodar i den første lese- og skriveopplæringa
 • har kunnskap om kartleggingsprøver og læremiddel for småtrinnet, både digitale og andre
 • har kunnskap om skriftspråk i Noreg og nynorsk språkføring
 • har kunnskap om relevante forskingsmetodar i norskfaget og etikk knytt til forskning som involverer elevar

FERDIGHEITER Kandidaten

 • kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i språkstimulerande arbeid og gjere greie for fagdidaktiske val som skal fremje munnleg og skriftleg språkutvikling for alle elevar på småtrinnet
 • kan bruke kunnskap om kva som kjenneteiknar ulike tekster og sjangrar i arbeid med munnlege og multimodale tekster i ulike medium
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere elev- og klassesamtaler
 • kan bruke ulike metodar i den første lese- og skriveopplæringa og tilpasse opplæringa for elevar med ulik bakgrunn og varierande ferdigheiter i norsk
 • kan kjenne att teikn på lese-, skrive- og språkvanskar
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheiter og gi læringsfremjande respons til alle elevar på småtrinnet
 • kan vurdere norskfaglege læremiddel for småtrinnet, digitale og andre
 • meistrar nynorsk og kan undervise elevar om og på nynorsk
 • kan bruke relevante forskingsmetodar i norskfaget på ein etisk forsvarleg måte

GENERELL KOMPETANSE Kandidaten

 • kan legge til rette for at elevane på småtrinnet utviklar og vidareutviklar grunnleggande språkferdigheiter og blir tekstkyndige språkbrukarar som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge og gjennomføre norskundervisning på småtrinnet i sentrale emne og gjere greie for elevtilpassa fagdidaktiske val
 • kan vurdere eigen praksis på småtrinnet med gjeldande læreplanar, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet inneber både fellesførelesingar, undervisning i seminarform, skriveverkstad og arbeid i mindre grupper. Studentane skal bruke språket aktivt gjennom heile studiet, både i munnleg og skriftleg kommunikasjon med medstudentar og faglærarar. Det er ein føresetnad at studentane tileignar seg fagstoffet gjennom sjølvstudium utanom den organiserte undervisningstida, og gjennom arbeid i kollokviegrupper. Det er forventa at studentane møter førebudde til undervisninga og at dei bruker biblioteket aktivt. Det er forventa at studentane er aktive gjennom heile studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • To skriftlege innleveringar
 • Éin presentasjon om ei barnelitterær tekst
 • Obligatorisk oppmøte på minst fire verkstadøkter

Obligatoriske arbeidskrav blir vurderte med godkjent/ikkje godkjent. Alle arbeidskrav må vere godkjende for at kandidaten skal kunne gå opp til eksamen.

Heimeeksamen er individuell og skal skrivast på nynorsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endeleg pensumliste blir lagt ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU12007 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Norsk (norrøn)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU