course-details-portlet

MGLU1111 - Kunst og håndverk 1 (1-7) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk prøve og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 51/100 HJELPEMIDD
Muntlig eksamen 49/100 30 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Kunst og håndverk 1 emne 1 skal sammen med emne 2 kvalifisere for undervisning i kunst og håndverk fra 1. til 7. trinn i grunnskolen. Emnet gir en innføring i kunst, kunst og formkultur og fagdidaktikk. Studenten skal få erfaring med kunst og designprosesser, håndverksferdigheter, varierte arbeidsmåter og ulike materialer som gir læringsutbytte i forhold til kravene i gjeldende læreplan for 1.-7. trinn i grunnskolen. Emnet bidrar til utvidet innsikt i fagets kjerneelementer kunst- og designprosesser, kulturforståelse, håndverksferdigheter, visuell kommunikasjon, hvor elementene er knyttet til fagdidaktisk refleksjon. Studenten skal arbeide med praktiske skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. Emnet skal formidle og engasjere studentene i utforskende arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon. Emnet består av tre områder: Kunst Området kunst vektlegger arbeid med bilder og skulptur. Bilde er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlegges. Form, farge, komposisjon og symbolbehandling er sentrale tema. Skulptur omfatter utforsking av og arbeid med skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunikativt uttrykk, både gjennom ulike typer skulptur, installasjon og landskapskunst. Kunst og formkultur Området kunst og formkultur fokuserer på kulturforståelse, med vekt på norsk og internasjonal kunst fra nyklassisismen til i dag. Området gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en øke bevisstheten rundt demokrati og medborgerskap, og se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng. Fagdidaktikk Området fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. Egne erfaringer i faget skal utvikle studentene til gode veiledere for elevene i deres skapende prosesser og legge til rette for kunnskap i lærings- og vurderingsformer som fremmer elevenes faglige utvikling og livsmestring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er grunnleggende i arbeid med bilder og skulptur
 • har kunnskap om kunstteorier og hovedretninger innenfor bildekunst og skulptur
 • har kunnskap om hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt kan være ressurs for eget skapende arbeid og læring
 • har kunnskap om hovedtrekkene i fagets innhold, metoder og legitimering
 • har kunnskap om barns to- og tredimensjonale ytringsformer med tilhørende teorier om estetiske læringsprosesser, opplevelse, lek og kreativitet
 • har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre ressurser til undervisning
 • har kunnskap om hvordan den estetiske dimensjonen kan inngå i tverrfaglige sammenhenger
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i faget i grunnskolen med fokus på bilde og skulptur

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide målrettet med ideutvikling, skisseprosess, dokumentasjon og vurdering av egne og andres skapende prosesser
 • kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker i arbeid med bilde og skulptur
 • kan arbeide med bilde, foto og skrift ved hjelp av digitale verktøy
 • kan bruke analyseverktøy i arbeid med bilde og skulptur
 • kan bruke bilder og skulpturer i nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som utgangspunkt for eget arbeid og som ressurs for elevoppgaver
 • kan organisere utstillinger av egne- og elevarbeider og på andre måter synliggjøre faget på ulike arenaer
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i bilde og skulptur, og tilrettelegge for tilpasset opplæring for alle elever
 • kan gjennomføre læringsorientert vurdering og veiledning i områdene bilde og skulptur

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan skapende arbeid med materialer utfordrer sanser, engasjerer følelser, krever konsentrasjon og aktiviserer kroppen
 • kan utnytte variasjoner i visuelle uttrykk i bildekunst og skulptur som utgangspunkt for tilpasset opplæring og faglig samtale
 • kan bruke digitale læringsarenaer til innhenting og formidling av fagstoff knyttet til bilde og skulptur
 • kan innby andre fag til praktisk, teoretisk og didaktisk samarbeid og generere tverrfaglige og vitenskapelig utforskende arbeids- og forståelsesformer

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er harmonisert med arbeidsmåtene i gjeldende læreplan for grunnskolen. Undervisningen gjennomføres praktisk og teoretisk i varierte læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i grupper. Det kreves en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt. Studentene skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser skal skje gjennom analoge eller digitale logger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav ihht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • En praktisk-estetisk oppgave innenfor et avtalt tema som skal presenteres i form av en utstilling
 • En gruppeoppgave i fagdidaktikk og kunst og formkultur knyttet til bilde eller skulptur Følgende aktiviteter har obligatorisk oppmøte:
 • Innføring og oppsummering i verkstedarbeid (tilsammen 4 økter)
 • Inntil 4 ekskursjoner Ved fravær fra ekskursjon blir det gitt kompensatorisk arbeid.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurdering:

 • Del 1 Individuell utstilling. En utstilling bestående av skapende arbeider fra området kunst: bilde og skulptur. Det vil bli trekk i karakter hvis ikke alle oppgavene er levert til utstilling. Vektes 51 %.
 • Del 2 Individuell muntlig eksamen. Den muntlige eksamen skal dokumentere kunnskaper innenfor områdene Kunst: bilde og skulptur, kunst og formkultur og fagdidaktikk. Vektes 49 %.

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU11009 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk prøve og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 49/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Praktisk eksamen 51/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 49/100 HJELPEMIDD

31.05.2024 - 07.06.2024

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen (2) 51/100 HJELPEMIDD

31.05.2024 - 07.06.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
 • 2) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU