course-details-portlet

MGLU1105 - Engelsk 1 (1-7) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen: Grammatikk 51/100 3 timer HJELPEMIDD
Muntlig eksamen: Engelskdidaktikk 49/100 30 minutter ALLE

Faglig innhold

Engelsk 1 1-7, emne 1 omfatter engelskundervisning for mellomtrinnet. Emnet gir en innføring i engelsk fagdidaktikk, grammatikk og et variert utvalg av engelskspråklige tekster, både skriftlige og visuelle, for barn, ungdom og voksne. Utviklingen av egen språkferdighet, litteratur- og tekstkompetanse, og digital kompetanse står sentralt. I tillegg dreier emnet seg om varierte aktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen. Emnet gir innsikt i relevant forsknings og utviklingsarbeid, samt styringsdokumenter og læremidler i faget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver og læremidler for engelskfaget på 5.-7.trinn
 • kunnskap om tilegnelse av ordforråd og om grammatiske strukturer i engelsk
 • kunnskap om litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av barn og unge
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på 5.-7. trinn

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig funksjonelt og være en god språkmodell for elevene
 • planlegge og gjennomføre varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • diskutere, muntlig og skriftlig, et utvalg av skjønn- og faglitteratur

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på 5.-7. trinn
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • vedlikeholde og utvikle sin egen språklige, litterære og didaktiske kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Engelsk er et språk-, kultur-, og litteraturfag. Emnet krever at studentene forstår disse komponentene individuelt og i sammenheng. Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen. Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Studentene blir vurdert underveis i studiet, både individuelt og i grupper, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med oppgaver og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • 1 tekstoppgave
 • 1 muntlig presentasjon
 • Inntil 8 læringsaktiviteter
 • 75% obligatorisk oppmøte til all timeplanlagt undervisning

Alle obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurdering

 • Skriftlig individuell eksamen i grammatikk. Hjelpemiddel: Én A4-side med egne notater.
 • Muntlig gruppeeksamen i engelsk fagdidaktikk. Varighet: 30 minutter. Muntlig eksamen har forberedelsesdager.

Eksamensoppgavene skal besvares på engelsk.

Begge vurderingsdeler må være bestått for endelig karakter i emnet. Delvurderinger kan tas opp enkeltvis. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet (gjelder ikke muntlig/praktisk eksamen).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på den digitale læringsplattformen før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU11008 15.0 HØST 2017
MGLU1505 15.0 HØST 2020
LGU51011 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen: Engelskdidaktikk 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig eksamen: Grammatikk 51/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen: Engelskdidaktikk 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen: Grammatikk 51/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU