course-details-portlet

MGLU4111 - Individers religion/livssyn som tema for undervisning og forskning (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

I emnet tematiseres vitenskapelige tilnærminger til studiet av religioner og livssyn med vekt på enkeltmenneskers trosforestillinger og praksis. En stor del av emnet vil fokusere på begrepet og perspektivet «levd religion», som vil illustreres og utdypes gjennom studier av «levd kristendom» og «levd islam», og en valgfri religion/livssyn. Emnet tematiserer religionsantropologiske, religionssosiologiske og etnografiske perspektivs vitenskapsteoretiske og historiske posisjon med religions- og livssynsforskning som historisk og aktuell kontekst.

I emnets fagdidaktiske del utforskes den empiriske forekomsten av religionsantropologiske, religionssosiologiske og etnografiske perspektiv med vekt på enkeltmenneskers trosforestillinger og praksis i KRLE-fagets planverk, læremidler, praksis og forskningstradisjon. Fagdidaktiske perspektiv på muligheter og utfordringer knyttet til disse vitenskapelige tilnærmingene til studier av religion og livssyn blir presentert og drøftet.

Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om forholdet mellom individers religion og livssyn, og institusjonaliserte former for religion og livssyn
 • har avansert kunnskap om kristen og muslimsk livstolkning og praksis og avansert kunnskap om livstolkning og praksis i andre religioner og livssyn
 • har avansert kunnskap i KRLE og KRLE-faglig didaktikk med fokus på individ, livstolkning og praksis
 • har avansert kunnskap om levd religion/livssyn i elevers møte med sorg og kriser
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om hvordan KRLE-opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring med relevans for KRLE
 • har inngående kunnskap om progresjon i KRLE-undervisning og elevers læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan sammenligne og reflektere over forholdet mellom institusjonaliserte former for religion og livssyn og individers religioner og livssyn
 • kan sammenligne ulike tilnærmingsmåter til religioner og livssyn og anvende et individ- og praksisperspektiv i presentasjon av religioner og livssyn
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning knyttet til religions- og livssynsundervisning, og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i KRLE som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
 • kan på avansert nivå anvende prinsipp for KRLE-fagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert begynneropplæring som er forankra i avansert kunnskap
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler KRLE-fagets didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med KRLE-faget som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminarer. Tidspunkt og innhold i seminarene oppgis ved studiestart. Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og oppgaver som skal støtte kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte. Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:

Inntil 3 skriftlige, og 3 muntlige presentasjoner. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

VURDERING: Semesteroppgave, karakterskala A-F

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått KRLE 1 (KRLE1 E1 og KRLE1 E2 til sammen 30 studiepoeng) eller tilsvarende

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Religion, Livssyn og etikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU