course-details-portlet

MGLU3119 - Matematikk 2 (1-7) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 25 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

I dette emnet fordyper studenten seg i noen av de matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaene fra matematikk 1. Blikket er mer rettet mot forskning enn i matematikk 1. I emnet vil det bli arbeidet med matematikkfaglige områder som er sentrale på grunnskolens trinn 1-7. Eksempler er tallteori, algebra, statistikk og sannsynlighet, geometri og brøk. Fagdidaktiske temaer vil være knyttet til å identifisere, karakterisere og forstå fenomener og prosesser som inngår i undervisning og læring av matematikk på barnetrinnet, spesielt innenfor de matematikkfaglige områdene som behandles i emnet. Resonnering og matematisk argumentasjon vil ha en sentral rolle under arbeidet med alle de matematikkfaglige områdene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha gjennomført emnet kan studenten

 • greie ut om teori og forskningsbasert kunnskap om ulike typer argumentasjonsformer og matematiske bevis innen de matematiske hovedområdene på 1. til 7. trinn
 • forklare den systematiske, deduktive oppbygningen av matematiske teorier, både generelt og med eksempler fra geometri eller tallteori
 • oppsummere og eksemplifisere innholdet i et utvalg av matematikkdidaktisk litteratur
 • forklare sentrale matematiske begreper, ideer og sammenhenger innen de matematiske hovedområdene på 1. til 7. trinn
 • forklare progresjonen i matematikkfaglige emner gjennom grunnskolen

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført emnet kan studenten

 • anvende teori og forskningsbasert kunnskap innen matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema for å utvikle hensiktsmessig undervisning på 1. til 7. trinn
 • utforske og bevise relevante påstander fra matematiske hovedområder på 1. til 7. trinn
 • vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • bruke varierte og hensiktsmessige undervisningsformer forankret i teori og forskningsbasert kunnskap knytta til utvalgte matematiske tema
 • gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser
 • arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Det kreves godkjent på følgende aktiviteter for å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Inntil 7 skriftlige innleveringer

Disse aktivitetene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Muntlig eksamen: Kandidaten får 30 minutter forberedelsestid før muntlig eksamen. Under forberedelsestiden er alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Muntlig eksamen har varighet inntil 25 minutter. Under muntlig eksamen er stemplede notater fra forberedelsestiden tillatt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU13006 15.0 HØST 2019
SKOLE6023 4.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen (1) 100/100 HJELPEMIDD 08.12.2023 08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (2) 100/100 HJELPEMIDD

04.06.2024 - 07.06.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
 • 2) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU